Prebiehajúce práce


Prebiehajúce činnosti zobrazujú zoznam legislatívnych postupov, ktoré práve prebiehajú v jednotlivých výboroch. Pri každom zázname sa uvádza typ postupu, meno spravodajcu a údaj, či bol výbor vymenovaný do funkcie gestorského výboru alebo by mal vyjadriť svoje stanovisko. Jednotlivé záznamy tiež obsahujú odkaz na legislatívny prehľad, v ktorom sa nachádzajú všetky podrobné informácie o postupe vrátane všetkých príslušných dokumentov. Po ukončení postupu na úrovni výboru sa uskutoční hlasovanie na plenárnej schôdzi a následne sa postup považuje za dokončený.

Vyhľadať

Žiadosť o zbavenie Josého Manuela Fernandesa imunity

2019/2005(IMM) Imunita
JURI

Ibán GARCÍA DEL BLANCO [S&D]

gestorský

Pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie

2017/0035(COD) ***| Riadny legislatívny postup  prvé čítanie
JURI

gestorský

Obchod s určitými výrobkami z ocele medzi Európskou úniou a Kazašskou republikou (kodifikované znenie)

2015/0082(COD) ***| Riadny legislatívny postup  prvé čítanie
JURI

gestorský

Ukončenie sezónnych zmien času

2018/0332(COD) ***| Riadny legislatívny postup  prvé čítanie
JURI

[PPE]

požiadaný o stanovisko

Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodné účtovné štandardy 1, 8, 34, 37 a 38, medzinárodné štandardy finančného výkazníctva 2, 3 a 6, interpretácie 12, 19, 20 a 22 Výboru pre interpretácie medzinárodného finančného výkazníctva a interpretácia 32 Stáleho interpretačného výboru (Text s významom pre EHP)

2019/2782(RPS) Regulačný postup s kontrolou
JURI

požiadaný o stanovisko, rozšírená spolupráca

Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodné účtovné štandardy 1 a 8

2019/2781(RPS) Regulačný postup s kontrolou
JURI

požiadaný o stanovisko, rozšírená spolupráca

Rámec riadenia rozpočtového nástroja pre konvergenciu a konkurencieschopnosť eurozóny

2019/0161(COD) ***| Riadny legislatívny postup  prvé čítanie
JURI

požiadaný o stanovisko

Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia

2019/2055(DEC) Postup udeľovania absolutória
JURI

požiadaný o stanovisko - výbor sa rozhodol, že nevydá stanovisko

Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament

2019/2056(DEC) Postup udeľovania absolutória
JURI

požiadaný o stanovisko - výbor sa rozhodol, že nevydá stanovisko

Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ - Rada a Európska rada

2019/2057(DEC) Postup udeľovania absolutória
JURI

požiadaný o stanovisko - výbor sa rozhodol, že nevydá stanovisko