Návrhy správ


Výbory môžu byť vyzvané, aby vypracovali správu o legislatívnych alebo nelegislatívnych otázkach. Výbor je zvyčajne požiadaný o vypracovanie správy o konkrétnej otázke vtedy, keď sa táto otázka týka oblasti politiky, ktorá patrí do jeho pôsobnosti. Za určitých okolností však môže výbor vypracovať iniciatívnu správu. V rámci každej správy sa spomedzi členov výboru vyberie spravodajca, ktorý je zodpovedný za vypracovanie správy. Po dokončení sa návrh správy predloží na schôdzach výboru, kde sa o ňom diskutuje, a členovia výboru k nemu môžu predkladať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Táto stránka zobrazuje návrhy správ pred tým, ako sa k nim predložia pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Všetky dostupné návrhy správ nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion of the Status Agreement between the European Union and the Republic of Serbia on actions carried out by the European Border and Coast Guard Agency in the Republic of Serbia

10-12-2019 LIBE_PR(2019)643171 PE643.171v01-00
LIBE

Bettina VOLLATH

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion of the Status Agreement between the European Union and Montenegro on actions carried out by the European Border and Coast Guard Agency in Montenegro

09-12-2019 LIBE_PR(2019)643227 PE643.227v01-00
LIBE

Bettina VOLLATH

NÁVRH SPRÁVY o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú harmonizované pravidlá určovania právnych zástupcov na účely zhromažďovania dôkazov v trestnom konaní

11-11-2019 LIBE_PR(2019)642979 PE642.979v02-00
LIBE

Birgit SIPPEL

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 27-11-2019

NÁVRH ODPORÚČANIA k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o uplatňovaní určitých ustanovení rozhodnutia Rady 2008/615/SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti, rozhodnutia Rady 2008/616/SVV o vykonávaní rozhodnutia 2008/615/SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti, ako aj prílohy k uvedenému rozhodnutiu, a rámcového rozhodnutia Rady 2009/905/SVV o akreditácii poskytovateľov forenzných služieb vykonávajúcich laboratórne činnosti

28-10-2019 LIBE_PR(2019)641447 PE641.447v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 14-11-2019

NÁVRH ODPORÚČANIA o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Lichtenštajnským kniežatstvom o uplatňovaní určitých ustanovení rozhodnutia Rady 2008/615/SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti, rozhodnutia Rady 2008/616/SVV o vykonávaní rozhodnutia 2008/615/SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti, ako aj prílohy k uvedenému rozhodnutiu, a rámcového rozhodnutia Rady 2009/905/SVV o akreditácii poskytovateľov forenzných služieb vykonávajúcich laboratórne činnosti

28-10-2019 LIBE_PR(2019)641450 PE641.450v02-00
LIBE

Roberta METSOLA

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 14-11-2019

NÁVRH SPRÁVY o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskom príkaze na predloženie a uchovanie elektronických dôkazov v trestných veciach

24-10-2019 LIBE_PR(2019)642987 PE642.987v01-00
LIBE

Birgit SIPPEL

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 27-11-2019

NÁVRH ODPORÚČANIA k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu medzi Európskou úniou, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo vo Švajčiarsku, pokiaľ ide o prístup do systému Eurodac na účely presadzovania práva

14-10-2019 LIBE_PR(2019)642874 PE642.874v01-00
LIBE

Jadwiga WIŚNIEWSKA

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 25-10-2019

NÁVRH ODPORÚČANIA k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu medzi Európskou úniou, Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo na Islande, alebo v Nórsku, pokiaľ ide o prístup do systému Eurodac na účely presadzovania práva

14-10-2019 LIBE_PR(2019)642884 PE642.884v01-00
LIBE

Jadwiga WIŚNIEWSKA

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 22-11-2019

NÁVRH SPRÁVY o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži a zrušení jednotnej akcie Rady 98/700/JHA, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1052/2013 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624

19-09-2019 LIBE_PR(2019)641177 PE641.177v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 09-10-2019

NÁVRH SPRÁVY o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie Dohody o spolupráci medzi Eurojustom a Srbskom zo strany Eurojustu

10-09-2019 LIBE_PR(2019)641119 PE641.119v01-00
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR