Prebiehajúce práce


Prebiehajúce činnosti zobrazujú zoznam legislatívnych postupov, ktoré práve prebiehajú v jednotlivých výboroch. Pri každom zázname sa uvádza typ postupu, meno spravodajcu a údaj, či bol výbor vymenovaný do funkcie gestorského výboru alebo by mal vyjadriť svoje stanovisko. Jednotlivé záznamy tiež obsahujú odkaz na legislatívny prehľad, v ktorom sa nachádzajú všetky podrobné informácie o postupe vrátane všetkých príslušných dokumentov. Po ukončení postupu na úrovni výboru sa uskutoční hlasovanie na plenárnej schôdzi a následne sa postup považuje za dokončený.

Vyhľadať

Uvádzanie prekurzorov výbušnín na trh a ich používanie

2018/0103(COD) ***| Riadny legislatívny postup  prvé čítanie
LIBE

[S&D]

gestorský

Vykonávacie rozhodnutie, ktorým sa schvaľuje uzavretie Dohody o spolupráci medzi Eurojustom a Srbskom zo strany Eurojustu

2019/0807(CNS) * Postup konzultácie
LIBE

gestorský

Vykonávacie rozhodnutie Rady o začatí automatizovanej výmeny údajov o evidencii vozidiel v Írsku

2019/0806(CNS) * Postup konzultácie
LIBE

Doktor Professor Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR [S&D]

gestorský

Európska pohraničná a pobrežná stráž: systém FADO (falošné a pravé doklady online) a zrušenie jednotnej akcie Rady 98/700/JHA

2018/0330B(COD) ***| Riadny legislatívny postup  prvé čítanie
LIBE

Roberta METSOLA [PPE]

gestorský

Dohoda medzi Európskou úniou a Bosnou a Hercegovinou týkajúca sa činností vykonávaných Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Bosne a Hercegovine

2019/0060(NLE) Nelegislatívne postupy
LIBE

gestorský

Uzavretie Dohody o štatúte medzi Európskou úniou a Čiernou Horou o činnostiach vykonávaných Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Čiernej Hore

2019/0043(NLE) Nelegislatívne postupy
LIBE

gestorský

Dohoda medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o uplatňovaní určitých ustanovení rozhodnutia Rady 2008/615/SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti, rozhodnutia Rady 2008/616/SVV o vykonávaní rozhodnutia 2008/615/SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti, ako aj prílohy k uvedenému rozhodnutiu, a rámcového rozhodnutia Rady 2009/905/SVV o akreditácii poskytovateľov forenzných služieb vykonávajúcich laboratórne činnosti

2019/0013(NLE) Nelegislatívne postupy
LIBE

gestorský

Dohoda medzi Európskou úniou a Lichtenštajnským kniežatstvom o uplatňovaní určitých ustanovení rozhodnutia Rady 2008/615/SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti, rozhodnutia Rady 2008/616/SVV o vykonávaní rozhodnutia 2008/615/SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti, ako aj prílohy k uvedenému rozhodnutiu, a rámcového rozhodnutia Rady 2009/905/SVV o akreditácii poskytovateľov forenzných služieb vykonávajúcich laboratórne činnosti

2019/0012(NLE) Nelegislatívne postupy
LIBE

gestorský

Stanovenie podmienok prístupu do iných informačných systémov EÚ a zmena nariadenia (EÚ) 2018/1862 a nariadenia (EÚ) 2018/xxx [ECRIS-TCN]

2019/0001(COD) ***| Riadny legislatívny postup  prvé čítanie
LIBE

gestorský

Stanovenie podmienok prístupu do iných informačných systémov EÚ na účely systému ETIAS a zmena nariadenia (EÚ) 2018/1240, nariadenia (ES) č. 767/2008, nariadenia (EÚ) 2017/2226 a nariadenia (EÚ) 2018/1861

2019/0002(COD) ***| Riadny legislatívny postup  prvé čítanie
LIBE

gestorský