Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy


Po predložení návrhu správy, stanoviska alebo iného návrhu vo výbore majú členovia možnosť predkladať pozmeňujúce návrhy (vrátane pozmeňujúcich návrhov k rozpočtu). Výbor určí termín na predkladanie všetkých pozmeňujúcich návrhov. O predkladaných pozmeňujúcich návrhoch sa potom diskutuje a hlasuje na schôdzi výboru. Všetky prijaté pozmeňujúce návrhy sa následne začlenia do návrhu textu pred jeho konečným prijatím. Na tejto stránke sa nachádzajú všetky pozmeňujúce návrhy členov výboru pred tým, ako sa o nich hlasuje.
Na vyhľadanie všetkých dostupných pozmeňujúcich návrhov použite funkciu vyhľadávania.

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  AMENDMENTS 23 - 38 - Draft report - Management, conservation and control measures applicable in the Convention Area of the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT)

07-03-2017 PECH_AM(2017)599578 PE 599.578v01-00
PECH

Gabriel MATO

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/06876

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 4 - Návrh stanoviska - Rozpočtové pravidlá, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie

06-03-2017 PECH_AM(2017)600921 PE 600.921v01-00
PECH

Carlos ITURGAIZ

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/07921

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 167 - Návrh správy - Stav populácií rýb a sociálno-ekonomická situácia v odvetví rybolovu v Stredozemí

06-02-2017 PECH_AM(2017)597468 PE 597.468v01-00
PECH

Marco AFFRONTE

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/06483

  AMENDMENTS 1 - 161 - Draft report - The management of the fishing fleets in the Outermost Regions

06-02-2017 PECH_AM(2017)599497 PE 599.497v01-00
PECH

Ulrike RODUST

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/05600

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 16 - Návrh stanoviska - Absolutórium za rok 2015: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA)

03-02-2017 PECH_AM(2017)597469 PE 597.469v01-00
PECH

Linnéa ENGSTRÖM

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/07493

  AMENDMENTS 1 - 27 - Draft report - Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the EU and the Government of the Cook Islands

12-12-2016 PECH_AM(2016)595602 PE 595.602v01-00
PECH

João FERREIRA

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/07840

  AMENDMENTS 1 - 15 - Draft opinion - Discharge 2015: General budget of the EU - European Commission

12-12-2016 PECH_AM(2016)595625 PE 595.625v01-00
PECH

Alain CADEC

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/07187

  AMENDMENTS 1 - 40 - Draft opinion - an Integrated European Union Policy for the Arctic

14-11-2016 PECH_AM(2016)594011 PE 594.011v01-00
PECH

Jarosław WAŁĘSA

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/07809

  AMENDMENTS 3 - 11 - Draft report - Characteristics for fishing vessels (recast)

14-11-2016 PECH_AM(2016)594029 PE 594.029v01-00
PECH

Werner KUHN

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/06580

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 11 - Návrh správy - Dohoda medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom o recipročnom prístupe k rybolovu v oblasti Skagerrak pre plavidlá plaviace sa pod vlajkou Dánska, Nórska a Švédska

12-10-2016 PECH_AM(2016)592118 PE 592.118v01-00
PECH

Jørn DOHRMANN

Dokumenty k tomuto spisu PECH/8/07839