Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy

Po tom, ako sa výboru predloží návrh správy, návrh stanoviska alebo predbežný návrh, majú poslanci príležitosť predkladať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Výbor určí termín na predkladanie všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. O predkladaných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch sa potom diskutuje a hlasuje na schôdzi výboru. Všetky prijaté pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sa následne začlenia do návrhu textu pred jeho konečným prijatím. Na tejto stránke sú uvedené všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré predkladajú poslanci zastúpení vo výboroch pred tým, ako sa o nich hlasuje.
Pomocou funkcie vyhľadávania môžete vyhľadávať všetky dostupné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 1 - Návrh správy - Protokol medzi EÚ a Komorským zväzom

Dátum : 17-02-2014

Číslo :

PECH_AM(2014)529727 PE 529.727v01-00
PECH

Jarosław Leszek WAŁĘSA

Dokumenty k tomuto spisu PECH/7/14525

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 2 - 6 - Návrh správy - Viacročný plán obnovy populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori

Dátum : 16-01-2014

Číslo :

PECH_AM(2014)521829 PE 521.829v02-00
PECH

Raül ROMEVA i RUEDA

Dokumenty k tomuto spisu PECH/7/12629

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 3 - Návrh stanoviska - Absolutórium za rok 2012: Európska agentúra na kontrolu rybárstva

Dátum : 23-12-2013

Číslo :

PECH_AM(2013)526139 PE 526.139v01-00
PECH

Gabriel MATO ADROVER

Dokumenty k tomuto spisu PECH/7/14205

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 2 - Návrh stanoviska - Absolutórium za rok 2012: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia

Dátum : 23-12-2013

Číslo :

PECH_AM(2013)526141 PE 526.141v01-00
PECH

Gabriel MATO ADROVER

Dokumenty k tomuto spisu PECH/7/13861

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 34 - Návrh správy - o osobitných opatreniach v oblasti spoločnej politiky rybného hospodárstva na rozvoj úlohy žien

Dátum : 06-12-2013

Číslo :

CJ11_AM(2013)524708 PE 524.708v01-00
FEMM PECH

Dolores GARCÍA-HIERRO CARABALLO , Raül ROMEVA i RUEDA

Dokumenty k tomuto spisu CJ11/7/13322

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 54 - 58 - Návrh stanoviska - o zdraví zvierat

Dátum : 05-12-2013

Číslo :

PECH_AM(2013)523068 PE 523.068v01-00
PECH

Isabella LÖVIN

Dokumenty k tomuto spisu PECH/7/12810

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 16 – 31 - Návrh stanoviska - o prevencii a riadení introdukcie a šírenia cudzích inváznych druhov

Dátum : 05-12-2013

Číslo :

PECH_AM(2013)523070 PE 523.070v01-00
PECH

Chris DAVIES

Dokumenty k tomuto spisu PECH/7/13767

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 20 - Návrh správy - o súčasnej situácii a budúcich perspektívach európskeho odvetvia rybolovu v súvislosti s dohodou o voľnom obchode medzi EÚ a Thajskom

Dátum : 05-12-2013

Číslo :

PECH_AM(2013)524693 PE 524.693v01-00
PECH

Gabriel MATO ADROVER

Dokumenty k tomuto spisu PECH/7/12956

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 1 - Návrh správy - o protokole medzi Európskou úniou a Gabonskou republikou, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa platnej Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi týmito dvoma stranami

Dátum : 02-12-2013

Číslo :

PECH_AM(2013)524700 PE 524.700v01-00
PECH

João FERREIRA

Dokumenty k tomuto spisu PECH/7/13168

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 2 - Návrh správy - Zákaz dovozu tuniaka zavalitého (Thunnus obesus) s pôvodom v Bolívii, Kambodži, Rovníkovej Guinei a Sierre Leone

Dátum : 11-11-2013

Číslo :

PECH_AM(2013)522996 PE 522.996v01-00
PECH

Raül ROMEVA i RUEDA

Dokumenty k tomuto spisu PECH/7/12381

Dnešné vysielanie
 
Dnes žiadne vysielanie  
Multimediálna knižnica
 
Vitajte na stránke Výboru pre rybné hospodárstvo
 
 

Na tejto stránke nájdete rozličné informácie a dokumenty týkajúce sa práce nášho výboru, ako napríklad kalendáre schôdzí a prerokúvané dokumenty, náš mesačný bulletin a príspevky zúčastnených strán a odborníkov, ktoré odzneli na verejných vypočutiach výboru. Na hlavnej stránke sú zobrazené aj pravidelne aktualizované hlavné body našich činností.
 
Hlavnou otázkou, o ktorú sa náš výbor zasadzuje počas tohto volebného obdobia, je nepochybne prebiehajúca reforma spoločnej rybárskej politiky. Práve na nej sa Európsky parlament podieľa prostredníctvom spolurozhodovacích právomocí, ktoré  získal po nadobudnutí účinnosti Lisabonskej zmluvy. Politika v oblasti rybného hospodárstva musí skĺbiť rozličné záujmy s cieľom zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť morského prostredia, populácií rýb, záujmy rybárov, súvisiacich priemyselných odvetví a pobrežných komunít. Súčasná politika má mnoho nedostatkov a práve nimi sú všetky tri inštitúcie zapojené do reformy rozhodnuté sa zaoberať.
 
Ak budú občania neustále a riadne informovaní o vytváraní politických rozhodnutí, ktoré budú prijaté v ich mene, môže to byť pre tento proces iba prínosom, a tak verím, že aj táto stránka môže byť nápomocná, pretože poskytne občanom pohľad do našich každodenných činností.
 
Gabriel Mato Adrover,
Predseda