Prebiehajúce práce


Prebiehajúce činnosti zobrazujú zoznam legislatívnych postupov, ktoré práve prebiehajú v jednotlivých výboroch. Pri každom zázname sa uvádza typ postupu, meno spravodajcu a údaj, či bol výbor vymenovaný do funkcie gestorského výboru alebo by mal vyjadriť svoje stanovisko. Jednotlivé záznamy tiež obsahujú odkaz na legislatívny prehľad, v ktorom sa nachádzajú všetky podrobné informácie o postupe vrátane všetkých príslušných dokumentov. Po ukončení postupu na úrovni výboru sa uskutoční hlasovanie na plenárnej schôdzi a následne sa postup považuje za dokončený.

Vyhľadať

Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/98 o vykonaní medzinárodných záväzkov Únie v súlade s článkom 15 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 v rámci Medzinárodného dohovoru o zachovaní atlantických tuniakov a Dohovoru o budúcej mnohostrannej spolupráci v oblasti rybárstva v severozápadnom Atlantiku

2019/2756(DEA) Postupy týkajúce sa delegovaných aktov
PECH

gestorský

Protokol, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou (2019 – 2024)

2019/0090(NLE) Nelegislatívne postupy
PECH

gestorský

Uzavretie Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Kapverdskou republikou (2019 – 2024)

2019/0078(NLE) Nelegislatívne postupy
PECH

gestorský

Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Gambijskou republikou a jej vykonávací protokol

2019/0076(NLE) Nelegislatívne postupy
PECH

gestorský

Kontrola rybolovu

2018/0193(COD) ***| Riadny legislatívny postup  prvé čítanie
PECH

gestorský

Zákaz používania unášaných sietí

2014/0138(COD) ***| Riadny legislatívny postup  prvé čítanie
PECH

gestorský

Dohoda medzi EÚ a Čile o zachovaní populácie mečiara v juhovýchodnom Tichom oceáne

2010/0084(NLE) Nelegislatívne postupy
PECH

gestorský

Uzavretie Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou

2018/0356(NLE) Nelegislatívne postupy
PECH

požiadaný o stanovisko

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2020 – všetky oddiely

2019/2028(BUD) Rozpočtový postup
PECH

Chris DAVIES [Renew]

požiadaný o stanovisko

Pristúpenie Šalamúnových ostrovov k Dočasnej dohode o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej strane

2019/0099(NLE) Nelegislatívne postupy
PECH

požiadaný o stanovisko