Domovská stránka

 
Najnovšie udalosti
 
Next Meetings of the Committee on Petitions

PETI´s constitutive meeting will take place in Brussels on:
 
- Monday July 7 2014, 17h15 - 17h45
 
The meeting will take place in room 4Q1 of the building Jozsef Antall (JAN) and will be web-streamed on the European Parliament´s website.

 
Ďalšie informácie
 
 
Predstavenie a právomoci
 
Výbor s pôsobnosťou pre:
 
1.    petície;
 
2.    vzťahy s Európskym ombudsmanom.
 
Dnešné vysielanie
 
Dnes žiadne vysielanie  
Multimediálna knižnica
 
Privítanie
 
 

Vitajte na internetových stránkach Výboru pre petície, kde môžete nájsť informácie o práci a činnostiach výboru, ktorému predsedám od roku 2009.
 
Petičné právo zakotvené v Zmluve o Európskej únii je základným právom, ktoré je neoddeliteľne späté s európskym občianstvom. Je dôležitým a často účinným spôsobom, ktorý občanom umožňuje priamo sa zapojiť do činností Parlamentu a predkladať svoje konkrétne problémy, návrhy alebo sťažnosti členom výboru na riešenie.
 
Výbor sa často zaoberá petíciami občanov EÚ, pričom sa usiluje vyriešiť možné porušenia občianskych práv vychádzajúcich zo zmluvy a spolupracuje s vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi v otázkach týkajúcich sa uplatňovania európskych právnych predpisov v oblastiach, ako sú životné prostredie, sociálne veci, sloboda pohybu atď.
 
Výbor pre petície má vyšetrovaciu, a nie legislatívnu úlohu – usiluje sa zabezpečiť, aby bolo sťažnosti občanov možné riešiť mimosúdnou nápravou, pokiaľ sú ich požiadavky opodstatnené. Môže rovnako organizovať vyšetrovacie návštevy a správu o výsledkoch predložiť na plenárnej schôdzi.
 
Výbor teda zohráva podstatnú úlohu pri zachovávaní kontaktu s európskymi občanmi a pri posilňovaní demokratickej legitimity a zodpovednosti v rámci rozhodovacieho procesu EÚ.
 
Erminia Mazzoni