Návrhy stanovísk


Návrh stanoviska je dokument, ktorý pripravuje poslanec vymenovaný za spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko. Tento dokument je potom predložený výboru požiadanému o stanovisko, ktorý vypracuje prípadné pozmeňujúce návrhy a hlasuje o ňom.
V prípade legislatívnych správ majú návrhy stanovísk formu pozmeňujúcich návrhov k legislatívnemu návrhu Komisie, ku ktorým sú v prípade potreby pripojené krátke odôvodnenia. V prípade nelegislatívnych správ majú návrhy stanovísk formu návrhov, ktoré sú v prípade prijatia predložené gestorskému výboru zodpovednému za vypracovanie správy, aby ich do tejto správy zahrnul. Na tejto stránke sa nachádzajú návrhy stanovísk predtým, ako o nich hlasuje výbor požiadaný o stanovisko.
Všetky dostupné návrhy stanovísk nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.

NÁVRH STANOVISKA k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel III - Komisia a výkonné agentúry

12-11-2019 REGI_PA(2019)643053 PE643.053v01-00
REGI

Josianne CUTAJAR

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 11-12-2019

NÁVRH STANOVISKA k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020

08-08-2019 REGI_PA(2019)639988 PE639.988v01-00
REGI

Younous OMARJEE

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 09-09-2019