Domovská stránka

 
Najnovšie udalosti
 
Next REGI meeting: 7 July 2014 (tbc)

The next constituent meeting of the Committee on Regional Development will take place most probably on Monday 7 July 2014.
 
Meeting room: tbc 

 
Ďalšie informácie
 
 
Nenechajte si ujsť
 
Study on Economic, Social and Territorial situation of Ireland

This analysis provides an overview of Ireland's economic, political and administrative framework for EU Cohesion Policy, as well as its National Strategic
Reference Framework for the 2007-2013 period. The paper also gives an insight into Ireland's preparations for the implementation of the new Cohesion Policy for the 2014-2020 period.
The analysis has been prepared in the context of the Committee on Regional Development's delegation to Ireland in March 2014.

 
Ďalšie informácie
 
Exchange of views with Johannes Hahn on EU Cohesion Policy

The Members of the REGI Committee will hold on Tuesday 1 April 2014 from 9:00 to 11:00 an Exchange of views with Johannes Hahn, Commissioner for Regional Policy, on the achievements of EU Cohesion Policy during the Seventh Legislature.
 
Meeting room: ASP 1G-3

 
Ďalšie informácie
 
 
Predstavenie a právomoci
 
Výbor s pôsobnosťou pre:
 
regionálnu a kohéznu politiku, najmä:
 
(a)    Európsky fond regionálneho rozvoja, Kohézny fond a iné nástroje regionálnej politiky únie,
 
(b)    posudzovanie vplyvu ostatných politík únie na hospodársku a sociálnu súdržnosť,
 
(c)    koordináciu štrukturálnych nástrojov únie,
 
(d)    odľahlé regióny a ostrovy, ako aj cezhraničnú a medziregionálnu spoluprácu,
 
(e)    vzťahy s Výborom regiónov, organizáciami medziregionálnej spolupráce a miestnymi a regionálnymi orgánmi.
 
Konferencia predsedov na schôdzi 14. decembra 2006 rozhodla o zaradení mestského rozmeru do nepriamej pôsobnosti výboru.
 
Dnešné vysielanie
 
Dnes žiadne vysielanie  
Multimediálna knižnica
 
Privítanie
 
 

V článku 3 Zmluvy o Európskej únii sa uvádza, že Únia „podporuje hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť a solidaritu medzi členskými štátmi“. Na tento účel sa využívajú prostriedky štrukturálnych fondov, ktoré slúžia na podporu dôsledne vypracovanej politiky regionálneho rozvoja, ktorá pri plnení svojich cieľov spolupôsobí s ostatnými politikami, najmä v oblasti výskumu, energetiky a dopravy.
 
Výbor pre regionálny rozvoj, ktorému mám česť predsedať, zodpovedá za to, aby Únia a jej členské štáty vykonávali hospodársku politiku spôsobom, ktorý vedie k dosiahnutiu tohto cieľa. Úzko preto spolupracuje s predsedníctvom Únie, Radou, Európskou komisiou, s poradnými orgánmi EÚ, napr. Výborom regiónov a Hospodárskym a sociálnym výborom, ako aj s mnohými ďalšími regionálnymi a miestnymi organizáciami.
 
Celkovo 50 členov výboru a 50 náhradníkov reprezentuje všetky politické skupiny EP, ktoré prostredníctvom svojich koordinátorov spolupracujú s predsedníctvom výboru na organizácii našich činností.
 
Na tejto internetovej stránke nájdete podrobné informácie o našich legislatívnych a politických činnostiach a prostredníctvom EP live môžete na internete sledovať prenosy našich schôdzí.
 
Danuta Maria HÜBNER