Domovská stránka

 
Výbor s pôsobnosťou pre:
 
a) vymedziť politické priority Parlamentu pre viacročný finančný rámec po roku 2013, pokiaľ ide o legislatívne i rozpočtové otázky;
b) urobiť odhad finančných zdrojov, ktoré EÚ potrebuje na dosiahnutie cieľov a uskutočňovanie politík v období od 1. januára 2014;
c) definovať trvanie nasledujúceho viacročného finančného rámca; 
d) v súlade s týmito prioritami a cieľmi navrhnúť štruktúru budúceho viacročného finančného rámca, v ktorej sa uvedú hlavné oblasti činnosti EÚ; 
e) predložiť usmernenia pre orientačné rozdelenie zdrojov medzi jednotlivé okruhy VFR a v rámci nich v súlade s prioritami a navrhnutou štruktúrou;
f) určiť článok medzi reformou systému poskytovania financií z rozpočtu EÚ a preskúmaním výdavkov s cieľom poskytnúť Výboru pre rozpočet pevný základ pre rokovania o novom VFR;
 
Dnešné vysielanie
 
Dnes žiadne vysielanie  
Multimediálna knižnica
 
Nie je k dispozícii žiadny dokument  
Privítanie
 
 

Vážený návštevník,
 
vitajte na domovskej stránke Osobitného výboru pre politické úlohy a rozpočtové zdroje v záujme trvalo udržateľnej Európskej únie po roku 2013, alebo v skratke výboru SURE.
 
Náš výbor bol zriadený v júli 2010 na obdobie jedného roka a jeho úlohou je stanoviť politické priority Európskeho parlamentu pre viacročný finančný rámec po roku 2013, čo sa týka legislatívnych aj rozpočtových podmienok, a predložiť usmernenia pre zdroje, ktoré bude Únia potrebovať na presadzovanie týchto priorít.
 
Päťdesiat stálych členov a päťdesiat náhradníkov zastupujúcich všetky politické skupiny Európskeho parlamentu a väčšina špecializovaných výborov intenzívne pracuje na dosiahnutí týchto náročných úloh.
 
Oboznámte sa aj prostredníctvom týchto stránok s našou prácou.
 
S úprimným pozdravom,
 
Jutta Haug
predsedníčka