Návrhy správ


Výbory môžu byť vyzvané, aby vypracovali správu o legislatívnych alebo nelegislatívnych otázkach. Výbor je zvyčajne požiadaný o vypracovanie správy o konkrétnej otázke vtedy, keď sa táto otázka týka oblasti politiky, ktorá patrí do jeho pôsobnosti. Za určitých okolností však môže výbor vypracovať iniciatívnu správu. V rámci každej správy sa spomedzi členov výboru vyberie spravodajca, ktorý je zodpovedný za vypracovanie správy. Po dokončení sa návrh správy predloží na schôdzach výboru, kde sa o ňom diskutuje, a členovia výboru k nemu môžu predkladať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Táto stránka zobrazuje návrhy správ pred tým, ako sa k nim predložia pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Všetky dostupné návrhy správ nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.

NÁVRH ODPORÚČANIA k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Euro-stredomorskej leteckej dohody medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej v mene Únie

14-09-2017 TRAN_PR(2017)610572 PE 610.572v01-00
TRAN

Dominique RIQUET

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 11-10-2017

Dokumenty k tomuto spisu TRAN/8/09351

NÁVRH SPRÁVY o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení smernica 2010/40/EÚ, pokiaľ ide o obdobie prijímania delegovaných aktov

20-07-2017 TRAN_PR(2017)606171 PE 606.171v01-00
TRAN

Gesine MEISSNER

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 14-09-2017

Dokumenty k tomuto spisu TRAN/8/09570

NÁVRH SPRÁVY na tému „Záchrana životov: posilnenie bezpečnosti automobilov v EÚ“

22-06-2017 TRAN_PR(2017)606166 PE 606.166v01-00
TRAN

Dieter-Lebrecht KOCH

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 14-07-2017

Dokumenty k tomuto spisu TRAN/8/10148

NÁVRH ODPORÚČANIA o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Mnohostrannej dohody medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi, Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Chorvátskou republikou, bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko, Islandskou republikou, Čiernohorskou republikou, Nórskym kráľovstvom, Rumunskom, Srbskou republikou a Misiou Organizácie Spojených národov pre dočasnú správu v Kosove o vytvorení Spoločného európskeho leteckého priestoru (ECAA)

19-06-2017 TRAN_PR(2017)606056 PE 606.056v01-00
TRAN

Roberts ZĪLE

Dokumenty k tomuto spisu TRAN/8/09358

NÁVRH SPRÁVY o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2003/59/ES o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy a smernica 2006/126/ES o vodičských preukazoch

24-05-2017 TRAN_PR(2017)604819 PE 604.819v01-00
TRAN

Peter LUNDGREN

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 27-06-2017

Dokumenty k tomuto spisu TRAN/8/09186

NÁVRH SPRÁVY o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušujú nariadenie Rady (EHS) č. 1101/89, nariadenia (ES) č. 2888/2000 a (ES) č. 685/2001

10-05-2017 TRAN_PR(2017)604644 PE 604.644v01-00
TRAN

Karima DELLI

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 07-06-2017

Dokumenty k tomuto spisu TRAN/8/08667

NÁVRH SPRÁVY k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o službách cezhraničného dodávania balíkov

26-04-2017 TRAN_PR(2017)602930 PE 602.930v02-00
TRAN

Lucy ANDERSON

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 16-05-2017

Dokumenty k tomuto spisu TRAN/8/06776

NÁVRH SPRÁVY o európskej stratégii pre nízkoemisnú mobilitu

07-04-2017 TRAN_PR(2017)602934 PE 602.934v01-00
TRAN

Bas EICKHOUT

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 22-05-2017

Dokumenty k tomuto spisu TRAN/8/08794

NÁVRH SPRÁVY o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o systéme inšpekcií v záujme bezpečnej prevádzky prievozných lodí ro-ro a osobných vysokorýchlostných plavidiel v pravidelnej preprave, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/16/ES o štátnej prístavnej kontrole a ruší smernica Rady 1999/35/ES

08-02-2017 TRAN_PR(2017)589485 PE 589.485v02-00
TRAN

Dominique RIQUET

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 09-03-2017

Dokumenty k tomuto spisu TRAN/8/06755

NÁVRH SPRÁVY o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2009/45/ES o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode

07-02-2017 TRAN_PR(2017)594091 PE 594.091v01-00
TRAN

Daniela AIUTO

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 09-03-2017

Dokumenty k tomuto spisu TRAN/8/06750