Návrhy správ


Výbory môžu byť vyzvané, aby vypracovali správu o legislatívnych alebo nelegislatívnych otázkach. Výbor je zvyčajne požiadaný o vypracovanie správy o konkrétnej otázke vtedy, keď sa táto otázka týka oblasti politiky, ktorá patrí do jeho pôsobnosti. Za určitých okolností však môže výbor vypracovať iniciatívnu správu. V rámci každej správy sa spomedzi členov výboru vyberie spravodajca, ktorý je zodpovedný za vypracovanie správy. Po dokončení sa návrh správy predloží na schôdzach výboru, kde sa o ňom diskutuje, a členovia výboru k nemu môžu predkladať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Táto stránka zobrazuje návrhy správ pred tým, ako sa k nim predložia pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Všetky dostupné návrhy správ nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.

NÁVRH SPRÁVY k Európe v pohybe: program pre budúcnosť mobility v EÚ

05-02-2018 TRAN_PR(2018)618014 PE 618.014v01-00
TRAN

István UJHELYI

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 09-03-2018

NÁVRH SPRÁVY o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve

26-01-2018 TRAN_PR(2018)606192 PE 606.192v01-00
TRAN

Claudia ȚAPARDEL

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 05-03-2018

NÁVRH SPRÁVY o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami

08-01-2018 TRAN_PR(2018)615363 PE 615.363v03-00
TRAN

Christine REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 20-02-2018

NÁVRH SPRÁVY o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a ktorou sa stanovujú konkrétne pravidlá vzhľadom na smernicu 96/71/ES a smernicu 2014/67/EÚ v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy

21-12-2017 TRAN_PR(2017)615504 PE 615.504v01-00
TRAN

Merja KYLLÖNEN

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 21-02-2018

NÁVRH SPRÁVY o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2006/1/ES o používaní vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru

20-12-2017 TRAN_PR(2017)615479 PE 615.479v01-00
TRAN

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 21-02-2018

NÁVRH SPRÁVY o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami, pokiaľ ide o niektoré ustanovenia týkajúce sa zdaňovania vozidiel

20-12-2017 TRAN_PR(2017)615498 PE 615.498v01-00
TRAN

Deirdre CLUNE

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 20-02-2018

NÁVRH SPRÁVY s odporúčaniami pre Komisiu o manipulácii s počítadlom kilometrov v motorových vozidlách: revízia právneho rámca EÚ

19-12-2017 TRAN_PR(2017)615366 PE 615.366v01-00
TRAN

Ismail ERTUG

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 07-02-2018

Dokumenty k tomuto spisu TRAN/8/09920

NÁVRH SPRÁVY o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy denného a týždenného odpočinku, a nariadenie (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy prostredníctvom tachografov

19-12-2017 TRAN_PR(2017)615412 PE 615.412v01-00
TRAN

Wim van de CAMP

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 21-02-2018

NÁVRH SPRÁVY o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčení cezhraničnej výmeny informácií o nezaplatenom cestnom mýte v Únii (prepracované znenie)

19-12-2017 TRAN_PR(2017)615481 PE 615.481v01-00
TRAN

Massimiliano SALINI

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 20-02-2018

NÁVRH SPRÁVY o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1071/2009 a nariadenie (ES) č. 1072/2009 s cieľom prispôsobiť ich vývoju v odvetví

18-12-2017 TRAN_PR(2017)612273 PE 612.273v01-00
TRAN

Jens NILSSON

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 21-02-2018