Návrhy správ


Výbory môžu byť vyzvané, aby vypracovali správu o legislatívnych alebo nelegislatívnych otázkach. Výbor je zvyčajne požiadaný o vypracovanie správy o konkrétnej otázke vtedy, keď sa táto otázka týka oblasti politiky, ktorá patrí do jeho pôsobnosti. Za určitých okolností však môže výbor vypracovať iniciatívnu správu. V rámci každej správy sa spomedzi členov výboru vyberie spravodajca, ktorý je zodpovedný za vypracovanie správy. Po dokončení sa návrh správy predloží na schôdzach výboru, kde sa o ňom diskutuje, a členovia výboru k nemu môžu predkladať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Táto stránka zobrazuje návrhy správ pred tým, ako sa k nim predložia pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Všetky dostupné návrhy správ nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.

NÁVRH SPRÁVY o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ukončujú sezónne zmeny času a zrušuje smernica 2000/84/ES

18-12-2018 TRAN_PR(2018)632060 PE 632.060v01-00
TRAN

Marita ULVSKOG

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 28-01-2019

NÁVRH ODPORÚČANIA k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Zmluvy o založení Dopravného spoločenstva v mene Európskej únie

05-12-2018 TRAN_PR(2018)628593 PE 628.593v01-00
TRAN

Karima DELLI

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 16-01-2019

NÁVRH SPRÁVY o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1316/2013 vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie

13-11-2018 TRAN_PR(2018)630498 PE 630.498v01-00
TRAN

Karima DELLI

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 10-12-2018

Dokumenty k tomuto spisu TRAN/8/14444

NÁVRH SPRÁVY o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 391/2009 vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie

09-11-2018 TRAN_PR(2018)629544 PE 629.544v01-00
TRAN

Isabella DE MONTE

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 10-12-2018

Dokumenty k tomuto spisu TRAN/8/14442

NÁVRH SPRÁVY o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2008/106/ES o minimálnej úrovni prípravy námorníkov a zrušuje smernica 2005/45/ES

29-10-2018 TRAN_PR(2018)628404 PE 628.404v01-00
TRAN

Dominique RIQUET

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 30-11-2018

Dokumenty k tomuto spisu TRAN/8/13251

NÁVRH SPRÁVY o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o elektronických údajoch o nákladnej doprave

25-10-2018 TRAN_PR(2018)629586 PE 629.586v01-00
TRAN

Claudia SCHMIDT

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 04-12-2018

Dokumenty k tomuto spisu TRAN/8/13188

NÁVRH ODPORÚČANIA k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dodatku k Dohode medzi Spojenými štátmi americkými a Európskym spoločenstvom o spolupráci v riadení bezpečnosti civilného letectva, v mene Európskej únie

22-10-2018 TRAN_PR(2018)629411 PE 629.411v01-00
TRAN

Theresa GRIFFIN

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 26-11-2018

Dokumenty k tomuto spisu TRAN/8/08428

NÁVRH SPRÁVY o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje prostredie jednotnej európskej námornej platformy a ktorým sa zrušuje smernica 2010/65/EÚ

15-10-2018 TRAN_PR(2018)628380 PE 628.380v01-00
TRAN

Deirdre CLUNE

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 20-11-2018

Dokumenty k tomuto spisu TRAN/8/13147

NÁVRH SPRÁVY o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2008/96/ES o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry

02-10-2018 TRAN_PR(2018)628414 PE 628.414v01-00
TRAN

Daniela AIUTO

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 25-10-2018

Dokumenty k tomuto spisu TRAN/8/13190

NÁVRH SPRÁVY o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady ktorým sa mení smernica Rady 96/53/ES, pokiaľ ide o lehotu na vykonávanie osobitných pravidiel týkajúcich sa maximálnej dĺžky v prípade kabín, ktoré majú lepšie aerodynamické vlastnosti, energetickú účinnosť a sú bezpečnejšie

26-09-2018 TRAN_PR(2018)626842 PE 626.842v01-00
TRAN

Karima DELLI

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 20-11-2018

Dokumenty k tomuto spisu TRAN/8/13178