Prebiehajúce práce


Prebiehajúce činnosti zobrazujú zoznam legislatívnych postupov, ktoré práve prebiehajú v jednotlivých výboroch. Pri každom zázname sa uvádza typ postupu, meno spravodajcu a údaj, či bol výbor vymenovaný do funkcie gestorského výboru alebo by mal vyjadriť svoje stanovisko. Jednotlivé záznamy tiež obsahujú odkaz na legislatívny prehľad, v ktorom sa nachádzajú všetky podrobné informácie o postupe vrátane všetkých príslušných dokumentov. Po ukončení postupu na úrovni výboru sa uskutoční hlasovanie na plenárnej schôdzi a následne sa postup považuje za dokončený.

Vyhľadať

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/501 a nariadenie (EÚ) 2019/502, pokiaľ ide o ich obdobia uplatňovania

2019/0179(COD) ***| Riadny legislatívny postup  prvé čítanie
TRAN

gestorský

Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ, pokiaľ ide o nabíjacie stanice pre motorové vozidlá kategórie L, pobrežné zásobovanie plavidiel vnútrozemskej vodnej dopravy elektrickou energiou, zásobovanie vodíkom v cestnej doprave a zásobovanie zemným plynom v cestnej a vodnej doprave, a ktorým sa zrušuje delegované nariadenie (EÚ) 2018/674

2019/2794(DEA) Postupy týkajúce sa delegovaných aktov
TRAN

gestorský

Delegovaná smernica Komisie, ktorou sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2397, pokiaľ ide o normy odbornej spôsobilosti a zodpovedajúcich vedomostí a zručností, normy pre praktické skúšky, pre schvaľovanie simulátorov a pre zdravotnú spôsobilosť

2019/2780(DEA) Postupy týkajúce sa delegovaných aktov
TRAN

gestorský, rozšírená spolupráca

Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 692/2011 o európskej štatistike cestovného ruchu, pokiaľ ide o lehoty na zasielanie údajov a prispôsobenie príloh I a II

2019/2778(DEA) Postupy týkajúce sa delegovaných aktov
TRAN

gestorský

Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1629, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na lode vnútrozemskej plavby

2019/2763(DEA) Postupy týkajúce sa delegovaných aktov
TRAN

gestorský

Spoločný letecký priestor medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej

2010/0186(NLE) Nelegislatívne postupy
TRAN

gestorský

Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí a predbežnom vykonávaní Dohody, v mene Európskej únie, medzi Spojenými štátmi americkými, Európskou úniou, Islandom a Nórskym kráľovstvom týkajúcej sa časových obmedzení dohôd o poskytovaní lietadiel s posádkou

2019/0126(NLE) Nelegislatívne postupy
TRAN

Maria GRAPINI [S&D]

gestorský

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa Taliansko splnomocňuje, aby so Švajčiarskom vyrokovalo a uzavrelo dohodu, ktorou by sa povolila kabotážna preprava počas prevádzkovania medzinárodnej cestnej osobnej autokarovej a autobusovej dopravy v pohraničných regiónoch medzi týmito dvoma krajinami

2019/0108(COD) ***| Riadny legislatívny postup  prvé čítanie
TRAN

Markus FERBER [PPE]

gestorský

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa Nemecko splnomocňuje na zmenu jeho dvojstrannej dohody o cestnej doprave so Švajčiarskom s cieľom povoliť kabotážnu prepravu počas prevádzkovania medzinárodnej cestnej osobnej autokarovej a autobusovej dopravy v pohraničných regiónoch medzi týmito dvoma krajinami

2019/0107(COD) ***| Riadny legislatívny postup  prvé čítanie
TRAN

Markus FERBER [PPE]

gestorský

Dohoda medzi Európskou úniou a Kórejskou republikou o určitých aspektoch leteckých služieb

2019/0044(NLE) Nelegislatívne postupy
TRAN

Dominique RIQUET [Renew]

gestorský