Prebiehajúce práce


Prebiehajúce činnosti zobrazujú zoznam legislatívnych postupov, ktoré práve prebiehajú v jednotlivých výboroch. Pri každom zázname sa uvádza typ postupu, meno spravodajcu a údaj, či bol výbor vymenovaný do funkcie gestorského výboru alebo by mal vyjadriť svoje stanovisko. Jednotlivé záznamy tiež obsahujú odkaz na legislatívny prehľad, v ktorom sa nachádzajú všetky podrobné informácie o postupe vrátane všetkých príslušných dokumentov. Po ukončení postupu na úrovni výboru sa uskutoční hlasovanie na plenárnej schôdzi a následne sa postup považuje za dokončený.

Vyhľadať

Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ, pokiaľ ide o zavádzanie a prevádzkové využívanie kooperatívnych inteligentných dopravných systémov

2019/2651(DEA) Postupy týkajúce sa delegovaných aktov
TRAN

Dominique RIQUET [ALDE]

gestorský

Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí a predbežnom vykonávaní Dohody, v mene Európskej únie, medzi Spojenými štátmi americkými, Európskou úniou, Islandom a Nórskym kráľovstvom týkajúcej sa časových obmedzení dohôd o poskytovaní lietadiel s posádkou

2019/0126(NLE) Nelegislatívne postupy
TRAN

gestorský

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa Taliansko splnomocňuje, aby so Švajčiarskom vyrokovalo a uzavrelo dohodu, ktorou by sa povolila kabotážna preprava počas prevádzkovania medzinárodnej cestnej osobnej autokarovej a autobusovej dopravy v pohraničných regiónoch medzi týmito dvoma krajinami

2019/0108(COD) ***| Riadny legislatívny postup  prvé čítanie
TRAN

gestorský

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa Nemecko splnomocňuje na zmenu jeho dvojstrannej dohody o cestnej doprave so Švajčiarskom s cieľom povoliť kabotážnu prepravu počas prevádzkovania medzinárodnej cestnej osobnej autokarovej a autobusovej dopravy v pohraničných regiónoch medzi týmito dvoma krajinami

2019/0107(COD) ***| Riadny legislatívny postup  prvé čítanie
TRAN

gestorský

Dohoda medzi Európskou úniou a Kórejskou republikou o určitých aspektoch leteckých služieb

2019/0044(NLE) Nelegislatívne postupy
TRAN

gestorský

Dohoda medzi Európskou úniou a vládou Čínskej ľudovej republiky o bezpečnosti civilného letectva

2018/0155(NLE) Nelegislatívne postupy
TRAN

gestorský

Dohoda medzi Európskou úniou a vládou Čínskej ľudovej republiky o určitých aspektoch leteckých služieb

2018/0147(NLE) Nelegislatívne postupy
TRAN

gestorský

Certifikačný systém Únie pre detekčné zariadenia na zaistenie bezpečnostnej ochrany letectva

2016/0236(COD) ***| Riadny legislatívny postup  prvé čítanie
TRAN IMCO

gestorský

Uzavretie Dohody medzi Európskou úniou a vládou Bangladéšskej ľudovej republiky o určitých aspektoch leteckých služieb

2015/0188(NLE) Nelegislatívne postupy
TRAN

gestorský

Protokol, ktorým sa mení Dohoda o spoločnom leteckom priestore medzi EÚ a Moldavskom, aby sa zohľadnilo pristúpenie Chorvátska k EÚ

2015/0035(NLE) Nelegislatívne postupy
TRAN

gestorský