Prebiehajúce práce


Prebiehajúce činnosti zobrazujú zoznam legislatívnych postupov, ktoré práve prebiehajú v jednotlivých výboroch. Pri každom zázname sa uvádza typ postupu, meno spravodajcu a údaj, či bol výbor vymenovaný do funkcie gestorského výboru alebo by mal vyjadriť svoje stanovisko. Jednotlivé záznamy tiež obsahujú odkaz na legislatívny prehľad, v ktorom sa nachádzajú všetky podrobné informácie o postupe vrátane všetkých príslušných dokumentov. Po ukončení postupu na úrovni výboru sa uskutoční hlasovanie na plenárnej schôdzi a následne sa postup považuje za dokončený.

Vyhľadať

Règlement de la Commission rectifiant certaines versions linguistiques de l’annexe II du règlement (CE) nº 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil sur les additifs alimentaires

2019/2709(RPS) Regulačný postup s kontrolou
ENVI

gestorský

Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí chlórmekvátu v pestovaných hubách

2019/2706(RPS) Regulačný postup s kontrolou
ENVI

gestorský

Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokiaľ ide o vyňatie aromatickej látky furán-2(5H)-ón zo zoznamu Únie

2019/2708(RPS) Regulačný postup s kontrolou
ENVI

gestorský

Návrh opravného rozpočtu č. 2 k všeobecnému rozpočtu: posilnenie programov s kľúčovým významom pre konkurencieschopnosť EÚ – Horizont 2020 a Erasmus+

2019/2022(BUD) Rozpočtový postup
BUDG

Daniele VIOTTI [S&D]

gestorský

Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 10/2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami

2019/2707(RPS) Regulačný postup s kontrolou
ENVI

gestorský

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa Taliansko splnomocňuje, aby so Švajčiarskom vyrokovalo a uzavrelo dohodu, ktorou by sa povolila kabotážna preprava počas prevádzkovania medzinárodnej cestnej osobnej autokarovej a autobusovej dopravy v pohraničných regiónoch medzi týmito dvoma krajinami

2019/0108(COD) ***| Riadny legislatívny postup  prvé čítanie
TRAN

gestorský

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa Nemecko splnomocňuje na zmenu jeho dvojstrannej dohody o cestnej doprave so Švajčiarskom s cieľom povoliť kabotážnu prepravu počas prevádzkovania medzinárodnej cestnej osobnej autokarovej a autobusovej dopravy v pohraničných regiónoch medzi týmito dvoma krajinami

2019/0107(COD) ***| Riadny legislatívny postup  prvé čítanie
TRAN

gestorský

Pristúpenie Šalamúnových ostrovov k Dočasnej dohode o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej strane

2019/0099(NLE) Nelegislatívne postupy
INTA

gestorský

Návrh smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a smernica 2008/118/ES o všeobecnom systéme spotrebných daní, pokiaľ ide o obranné úsilie na základe rámca Únie

2019/0096(CNS) * Postup konzultácie
ECON

gestorský

Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II, III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí metylesteru kyseliny 2,5-dichlórbenzoovej, mandipropamidu a profoxydimu v alebo na určitých výrobkoch

2019/2705(RPS) Regulačný postup s kontrolou
ENVI

gestorský