Prebiehajúce práce


Prebiehajúce činnosti zobrazujú zoznam legislatívnych postupov, ktoré práve prebiehajú v jednotlivých výboroch. Pri každom zázname sa uvádza typ postupu, meno spravodajcu a údaj, či bol výbor vymenovaný do funkcie gestorského výboru alebo by mal vyjadriť svoje stanovisko. Jednotlivé záznamy tiež obsahujú odkaz na legislatívny prehľad, v ktorom sa nachádzajú všetky podrobné informácie o postupe vrátane všetkých príslušných dokumentov. Po ukončení postupu na úrovni výboru sa uskutoční hlasovanie na plenárnej schôdzi a následne sa postup považuje za dokončený.

Vyhľadať

Commission Delegated Regulation supplementing Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council with regard to the application of the essential requirements referred to in Article 3(3)(g) of that Directive in order to ensure caller location in emergency communications from mobile devices

2018/2984(DEA) Postupy týkajúce sa delegovaných aktov
IMCO

gestorský

Commission Delegated Regulation amending and correcting Delegated Regulation (EU) 2017/587 to specify the requirement for prices to reflect prevailing market conditions and to update and correct certain provisions

2018/2983(DEA) Postupy týkajúce sa delegovaných aktov
ECON

gestorský

Distance sales of goods and certain domestic supplies of goods

2018/0415(CNS) * Postup konzultácie
ECON

gestorský

Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy I a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií

2018/2982(DEA) Postupy týkajúce sa delegovaných aktov
ENVI

gestorský

Výročná strategická správa o implementácii a plnení cieľov trvalo udržateľného rozvoja

2018/2279(INI) Postup pre iniciatívnu správu
ENVI DEVE

gestorský

Pravidlá týkajúce sa priamych platieb a podpory rozvoja vidieka na roky 2019 a 2020

2018/0414(COD) ***| Riadny legislatívny postup  prvé čítanie
AGRI

gestorský

Uzavretie dohody o štatúte medzi Európskou úniou a Srbskou republikou týkajúcej sa činností vykonávaných Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Srbskej republike

2018/0409(NLE) Nelegislatívne postupy
LIBE

gestorský

Presun rozpočtových prostriedkov č. 3/2018 – Oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

2018/2278(GBD) Rozpočtové riadenie: prevod, prenos rozpočtových prostriedkov
BUDG

Richard ASHWORTH [PPE]

gestorský

Antidumpingové opatrenia Kolumbie uvalené na mrazené zemiakové hranolčeky z Belgicka, Nemecka a Holandska

2018/2981(RSP) Uznesenie k aktuálnym témam podľa čl. 78, 81, 103, 108, 115
INTA

Bernd LANGE [S&D]

gestorský

Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha VI k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES o certifikácii rušňovodičov rušňov a vlakov v železničnom systéme v Spoločenstve

2018/2966(RPS) Regulačný postup s kontrolou
TRAN

gestorský