Mnenja


Ko je osnutek mnenja predložen odboru, člani odbora o njem glasujejo in ga po potrebi spremenijo. Mnenja se nato posredujejo odboru, pristojnemu za pripravo poročila. V skladu s členom 54 Poslovnika pristojni odbor brez glasovanja sprejme spremembe, ki jih predlaga pridružen odbor, kadar se te nanašajo na zadeve, ki so v izključni pristojnosti pridruženega odbora. Vsa sprejeta mnenja se priložijo poročilu pristojnega odbora. Na tej strani so prikazana mnenja, ki so jih odbori odobrili in sprejeli.

Za iskanje med vsemi mnenji, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

MNENJE o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018

27-09-2017 DEVE_AD(2017)609383 PE 609.383v02-00
DEVE

Charles GOERENS

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/09494

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 230/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o vzpostavitvi instrumenta za prispevanje k stabilnosti in miru

05-07-2017 DEVE_AD(2017)601264 PE 601.264v02-00
DEVE

Linda McAVAN

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/07134

MNENJE o ukrepanju EU za trajnost

19-06-2017 DEVE_AD(2017)602902 PE 602.902v03-00
DEVE

Elly SCHLEIN

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/09140

MNENJE o korupciji in človekovih pravicah v tretjih državah

02-06-2017 DEVE_AD(2017)602794 PE 602.794v02-00
DEVE

Stelios KOULOGLOU

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/09296

MNENJE o vplivu mednarodne trgovine in trgovinskih politik EU na globalne vrednostne verige

31-05-2017 DEVE_AD(2017)600904 PE 600.904v02-00
DEVE

Ignazio CORRAO

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/08459

MNENJE o političnih odnosih EU z Latinsko Ameriko

31-05-2017 DEVE_AD(2017)600959 PE 600.959v02-00
DEVE

Enrique GUERRERO SALOM

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/09352

MNENJE s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kubo na drugi strani

31-05-2017 DEVE_AD(2017)602777 PE 602.777v02-00
DEVE

Frank ENGEL

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/09436

MNENJE o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kubo na drugi strani

30-05-2017 DEVE_AD(2017)602772 PE 602.772v02-00
DEVE

Frank ENGEL

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/07966

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vključitvi emisij toplogrednih plinov in odvzemov zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva v okvir podnebne in energetske politike do leta 2030 ter spremembi Uredbe št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih plinov in poročanje o njih ter za sporočanje drugih informacij v zvezi s podnebnimi spremembami

03-05-2017 DEVE_AD(2017)599579 PE 599.579v02-00
DEVE

Florent MARCELLESI

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/07446

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in spremembi Uredbe (ES) št. 2012/2002, uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, EU št. 1304/2013, (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013, (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1308/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014, (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter Sklepa št. 541/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta

03-05-2017 DEVE_AD(2017)601032 PE 601.032v02-00
DEVE

Linda McAVAN

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/07927