Mnenja


Če odbor meni, da so zadeve, obravnavane v poročilu, dodeljenemu drugemu odboru, povezane z njegovim področjem pristojnosti, lahko zaprosi za status „odbora za mnenje“ (člen 53 Poslovnika). Sprejeto mnenje se posreduje pristojnemu odboru, ki o njem glasuje. Pristojni odbor mora predloge sprememb pridruženega odbora za mnenje (člen 54 Poslovnika), ki so v izključni pristojnosti tega odbora, sprejeti brez glasovanja. Končnemu poročilu je treba priložiti vsa mnenja in stališča v obliki predlogov sprememb, ki jih je sprejel odbor za mnenje. Na tej strani so prikazana mnenja, ki so jih odbori sprejeli.
Za iskanje med vsemi mnenji in stališči v obliki predlogov sprememb, ki so na voljo, uporabite funkcijo za iskanje.

MNENJE o letnem poročilu o izvajanju skupne trgovinske politike

26-02-2018 DEVE_AD(2018)615228 PE 615.228v02-00
DEVE

Doru-Claudian FRUNZULICĂ

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/10443

MNENJE o izvajanju instrumentov EU za zunanje financiranje: vmesni pregled 2017 in prihodnja zasnova v obdobju po letu 2020

21-02-2018 DEVE_AD(2018)615407 PE 615.407v02-00
DEVE

Linda McAVAN

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/11784

MNENJE o osnutku sklepa Sveta o odpovedi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Zvezo Komori o partnerstvu v ribiškem sektorju

21-02-2018 DEVE_AD(2018)615505 PE 615.505v02-00
DEVE

Norbert NEUSER

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/11860

MNENJE o osnutku sklepa Sveta o odpovedi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Zvezo Komori o partnerstvu v ribiškem sektorju

20-02-2018 DEVE_AD(2018)615384 PE 615.384v02-00
DEVE

Norbert NEUSER

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/11187

MNENJE o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije

02-02-2018 DEVE_AD(2018)612390 PE 612.390v02-00
DEVE

Doru-Claudian FRUNZULICĂ

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/10605

MNENJE o razrešnici glede izvrševanja proračuna osmega, devetega, desetega in enajstega Evropskega razvojnega sklada za proračunsko leto 2016

02-02-2018 DEVE_AD(2018)612391 PE 612.391v02-00
DEVE

Doru-Claudian FRUNZULICĂ

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/10771

MNENJE o naslednjem večletnem finančnem okviru: priprava stališča Parlamenta o večletnem finančnem okviru po letu 2020

31-01-2018 DEVE_AD(2018)612385 PE 612.385v02-00
DEVE

Paul RÜBIG

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/09703

MNENJE o enakosti spolov v trgovinskih sporazumih EU

22-11-2017 DEVE_AD(2017)610543 PE 610.543v02-00
DEVE

Lola SÁNCHEZ CALDENTEY

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/09141

MNENJE o ženskah, enakosti spolov in podnebni pravičnosti

22-11-2017 DEVE_AD(2017)610680 PE 610.680v02-00
DEVE

Florent MARCELLESI

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/10154

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (prenova)

24-10-2017 DEVE_AD(2017)609284 PE 609.284v03-00
DEVE

Florent MARCELLESI

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/10009