Mnenja


Če odbor meni, da so zadeve, obravnavane v poročilu, dodeljenemu drugemu odboru, povezane z njegovim področjem pristojnosti, lahko zaprosi za status „odbora za mnenje“ (člen 53 Poslovnika). Sprejeto mnenje se posreduje pristojnemu odboru, ki o njem glasuje. Pristojni odbor mora predloge sprememb pridruženega odbora za mnenje (člen 54 Poslovnika), ki so v izključni pristojnosti tega odbora, sprejeti brez glasovanja. Končnemu poročilu je treba priložiti vsa mnenja in stališča v obliki predlogov sprememb, ki jih je sprejel odbor za mnenje. Na tej strani so prikazana mnenja, ki so jih odbori sprejeli.
Za iskanje med vsemi mnenji in stališči v obliki predlogov sprememb, ki so na voljo, uporabite funkcijo za iskanje.

Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

  OPINION on the Partnership and Cooperation Agreement between the EU and Iraq

23-05-2018 DEVE_AD(2018)620878 PE 620.878v02-00
DEVE

Paavo VÄYRYNEN

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/12731

MNENJE o prihodnosti preskrbe s hrano in kmetijstva

26-04-2018 DEVE_AD(2018)619225 PE 619.225v02-00
DEVE

Maria NOICHL

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/12427

MNENJE o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 1313/2013/EU o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite

25-04-2018 DEVE_AD(2018)618133 PE 618.133v02-00
DEVE

Željana ZOVKO

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/11643

MNENJE o kršitvi pravic domorodnih ljudstev v svetu, vključno s prilaščanjem zemljišč

24-04-2018 DEVE_AD(2018)618035 PE 618.035v02-00
DEVE

Maria HEUBUCH

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/12174

MNENJE o letnem poročilu o izvajanju skupne trgovinske politike

26-02-2018 DEVE_AD(2018)615228 PE 615.228v02-00
DEVE

Doru-Claudian FRUNZULICĂ

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/10443

MNENJE o izvajanju instrumentov EU za zunanje financiranje: vmesni pregled 2017 in prihodnja zasnova v obdobju po letu 2020

21-02-2018 DEVE_AD(2018)615407 PE 615.407v02-00
DEVE

Linda McAVAN

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/11784

MNENJE o osnutku sklepa Sveta o odpovedi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Zvezo Komori o partnerstvu v ribiškem sektorju

21-02-2018 DEVE_AD(2018)615505 PE 615.505v02-00
DEVE

Norbert NEUSER

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/11860

MNENJE o osnutku sklepa Sveta o odpovedi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Zvezo Komori o partnerstvu v ribiškem sektorju

20-02-2018 DEVE_AD(2018)615384 PE 615.384v02-00
DEVE

Norbert NEUSER

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/11187

MNENJE o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije

02-02-2018 DEVE_AD(2018)612390 PE 612.390v02-00
DEVE

Doru-Claudian FRUNZULICĂ

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/10605

MNENJE o razrešnici glede izvrševanja proračuna osmega, devetega, desetega in enajstega Evropskega razvojnega sklada za proračunsko leto 2016

02-02-2018 DEVE_AD(2018)612391 PE 612.391v02-00
DEVE

Doru-Claudian FRUNZULICĂ

S tem povezani dokumenti v dosjeju DEVE/8/10771