Tekoče delo


Tekoče delo prikazuje zakonodajne postopke, ki trenutno potekajo v posameznih odborih. Vsak vnos prikazuje vrsto in stopnjo postopka, ime poročevalca in funkcijo odbora kot pristojnega ali zaprošenega za mnenje. Vnosi vsebujejo tudi povezavo do Spremljanja zakonodaje, kjer so prikazane vse podrobnosti postopka, vključno z vsemi relevantnimi dokumenti. Ko je postopek končan na ravni odbora, se o njem glasuje na plenarnem zasedanju, potem pa se zaključi.

Prenova akcijskega načrta EU za enakost spolov in krepitev vloge žensk pri razvoju

2015/2754(RSP) Resolucija o aktualnih dogodkih: členi 78, 81, 103, 108, 115
DEVE

Linda McAVAN [S-D]

Pristojni odbor

Priprave na svetovni humanitarni vrh: izzivi in priložnosti za humanitarno pomoč

2015/2051(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Enrique GUERRERO SALOM [S-D]

Pristojni odbor

Vloga lokalnih organov v državah v razvoju pri razvojnem sodelovanju

2015/2004(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Eleni THEOCHAROUS [PPE]

Pristojni odbor

Kriza zaradi ebole: dolgoročne izkušnje in načini krepitve zdravstvenih sistemov v državah v razvoju, da bi preprečili prihodnje krize

2014/2204(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Charles GOERENS [ALDE]

Pristojni odbor

Zasebni sektor in razvoj

2014/2205(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Nirj DEVA [ECR]

Pristojni odbor

Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2014 in politika Evropske unije na tem področju

2015/2229(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Doru-Claudian FRUNZULICĂ [S-D]

Za mnenje

Revščina: vidik spola

2015/2228(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Za mnenje - odbor se je odločil, da ne bo podal mnenja

Izvajanje in pregled strategije EU za Osrednjo Azijo

2015/2220(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Za mnenje

Priporočila Evropski komisiji za pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA)

2015/2233(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
DEVE

Lola SÁNCHEZ CALDENTEY [GUE/NGL]

Za mnenje

Razrešnica za leto 2014: Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna agencij Evropske unije za proračunsko leto 2014: uspešnost, finančno upravljanje in nadzor

2015/2205(DEC) Postopek podelitve razrešnice
DEVE

Za mnenje - odbor se je odločil, da ne bo podal mnenja