Tekoče delo


Seznam tekočega dela prikazuje zakonodajne postopke, ki jih trenutno obravnavajo posamezni odbori. Za vsak vnos so navedeni vrsta postopka, ime poročevalca in ali je bil odbor izbran za pristojni odbor ali za pripravo mnenja. Vnosi vsebujejo tudi povezavo do zakonodajnega observatorija, kjer se nahajajo vse podrobnosti postopka, tudi ustrezni dokumenti. Ko se postopek zaključi na ravni odbora, se o njem glasuje na plenarnem zasedanju, nato pa velja za zaključenega.

Iskanje

Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 in določitvi regulativnih tehničnih standardov, ki določajo informacije, ki jih je treba zagotoviti v skladu z zahtevami za uradno obvestilo o STS

2019/2921(DEA) Postopek v zvezi z delegiranimi akti
ECON

Pristojni odbor

Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede Mednarodnega računovodskega standarda 39 in mednarodnih standardov računovodskega poročanja 7 in 9

2019/2912(RPS) Regulativni postopek s pregledom
ECON

Pristojni odbor, okrepljeno sodelovanje

Poštena obdavčitev v digitaliziranem in globaliziranem gospodarstvu. BEPS 2.0

2019/2901(RSP) Resolucija o aktualnih dogodkih: členi 78, 81, 103, 108, 115
ECON

Pristojni odbor

Pospešeno izvensodno uveljavljanje pravic iz zavarovanja s premoženjem

2018/0063B(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
ECON

Pristojni odbor

Imenovanje člana izvršilnega odbora Evropske centralne banke

2019/0817(NLE) Nezakonodajni postopki
ECON

Pristojni odbor

Delegirana uredba Komisije (EU) o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev informacij in podrobnosti o listinjenju, ki jih morajo zagotoviti originator, sponzor in subjekt s posebnim namenom pri listinjenju

2019/2889(DEA) Postopek v zvezi z delegiranimi akti
ECON

Pristojni odbor

Bančna unija – letno poročilo za leto 2019

2019/2130(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
ECON

Pedro MARQUES [S&D]

Pristojni odbor

Politika konkurence – letno poročilo za leto 2019

2019/2131(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
ECON

Stéphanie YON-COURTIN [Renew]

Pristojni odbor

Okvir za upravljanje proračunskega instrumenta za konvergenco in konkurenčnost za euroobmočje

2019/0161(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
ECON

Dragoş PÎSLARU [Renew]

Pristojni odbor

Evropska centralna banka - letno poročilo za leto 2018

2019/2129(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
ECON

Costas MAVRIDES [S&D]

Pristojni odbor