Mnenja


Če odbor meni, da so zadeve, obravnavane v poročilu, dodeljenemu drugemu odboru, povezane z njegovim področjem pristojnosti, lahko zaprosi za status „odbora za mnenje“ (člen 53 Poslovnika). Sprejeto mnenje se posreduje pristojnemu odboru, ki o njem glasuje. Pristojni odbor mora predloge sprememb pridruženega odbora za mnenje (člen 54 Poslovnika), ki so v izključni pristojnosti tega odbora, sprejeti brez glasovanja. Končnemu poročilu je treba priložiti vsa mnenja in stališča v obliki predlogov sprememb, ki jih je sprejel odbor za mnenje. Na tej strani so prikazana mnenja, ki so jih odbori sprejeli.
Za iskanje med vsemi mnenji in stališči v obliki predlogov sprememb, ki so na voljo, uporabite funkcijo za iskanje.

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrti SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta

04-04-2019 ENVI_AD(2019)630523 PE630.523v04-00
ENVI

Giovanni LA VIA

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o opustitvi premikanja ure na poletni oz. zimski čas in razveljavitvi Direktive 2000/84/ES

25-02-2019 ENVI_AD(2019)631995 PE631.995v03-00
ENVI

Bolesław G. PIECHA

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov, (EU) št. 1151/2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil, (EU) št. 251/2014 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb aromatiziranih vinskih proizvodov, (EU) št. 228/2013 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije in (EU) št. 229/2013 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v korist manjših egejskih otokov

31-01-2019 ENVI_AD(2019)630373 PE630.373v02-00
ENVI

Herbert DORFMANN

MNENJE o evropskem semestru za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti 2019

31-01-2019 ENVI_AD(2019)631843 PE631.843v02-00
ENVI

Andrey KOVATCHEV

MNENJE o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) za proračunsko leto 2017

24-01-2019 ENVI_AD(2019)627683 PE627.683v02-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

MNENJE o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2017 (ECDC)

24-01-2019 ENVI_AD(2019)627699 PE627.699v02-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

MNENJE o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za okolje (EEA) za proračunsko leto 2017

24-01-2019 ENVI_AD(2019)627702 PE627.702v02-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

MNENJE o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za kemikalije (ECHA) za proračunsko leto 2017

24-01-2019 ENVI_AD(2019)627810 PE627.810v02-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

MNENJE o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije

23-01-2019 ENVI_AD(2019)627682 PE627.682v02-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

MNENJE o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za zdravila (EMA) za proračunsko leto 2017

23-01-2019 ENVI_AD(2019)627701 PE627.701v02-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN