Poročila


Ko je osnutek poročila predložen odboru, imajo člani odbora priložnost, da do določenega roka predlagajo spremembe. O teh predlogih sprememb se potem razpravlja in glasuje v odboru. Ko je osnutek poročila spremenjen in dan na glasovanje, postane poročilo, ki se predloži na plenarnem zasedanju. Na tej strani so prikazane končne različice poročil, ki so jih pripravili odbori.
Za iskanje med vsemi poročili, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb

13-03-2019 A8-0175/2019 PE630.512v02-00
ENVI ECON

Bas EICKHOUT, Sirpa PIETIKÄINEN

POROČILO Letno strateško poročilo o izvajanju in uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja

04-03-2019 A8-0160/2019 PE632.977v02-00
ENVI DEVE

Eleni THEOCHAROUS, Francesc GAMBÚS

POROČILO o izvajanju Direktive 2009/128/ES o trajnostni rabi pesticidov

30-01-2019 A8-0045/2019 PE618.102v03-00
ENVI

Jytte GUTELAND

POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o minimalnih zahtevah za ponovno uporabo vode

29-01-2019 A8-0044/2019 PE628.362v02-00
ENVI

Simona BONAFÈ

POROČILO o izvajanju direktive o čezmejnem zdravstvenem varstvu

29-01-2019 A8-0046/2019 PE628.580v02-00
ENVI

Ivo BELET

POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1293/2013

26-11-2018 A8-0397/2018 PE627.845v02-00
ENVI

Gerben-Jan GERBRANDY

POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o obstojnih organskih onesnaževalih (prenovitev)

16-10-2018 A8-0336/2018 PE622.205v02-00
ENVI

Julie GIRLING