Tekoče delo


Seznam tekočega dela prikazuje zakonodajne postopke, ki jih trenutno obravnavajo posamezni odbori. Za vsak vnos so navedeni vrsta postopka, ime poročevalca in ali je bil odbor izbran za pristojni odbor ali za pripravo mnenja. Vnosi vsebujejo tudi povezavo do zakonodajnega observatorija, kjer se nahajajo vse podrobnosti postopka, tudi ustrezni dokumenti. Ko se postopek zaključi na ravni odbora, se o njem glasuje na plenarnem zasedanju, nato pa velja za zaključenega.

Iskanje

Imenovanje sedmih članov upravnega odbora Evropske agencije za varnost hrane

2020/0801(NLE) Nezakonodajni postopki
ENVI

Pristojni odbor

Delegirana uredba Komisije o popravku nekaterih jezikovnih različic Delegirane uredbe (EU) 2016/128 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede posebnih zahtev za sestavo in informacije pri živilih za posebne zdravstvene namene

2020/2578(DEA) Postopek v zvezi z delegiranimi akti
ENVI

Pristojni odbor

Nasprotovanje po členu 112 Poslovnika: osnutek izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta

2020/2535(RSP) Resolucija o aktualnih dogodkih: členi 78, 81, 103, 108, 115
ENVI

Tilly METZ [Verts/ALE] Günther SIDL [S&D] Anja HAZEKAMP [GUE/NGL] Sirpa PIETIKÄINEN [PPE] Eleonora EVI [NI]

Pristojni odbor

Ugovor na podlagi člena 112 Poslovnika: osnutek izvedbene uredbe Komisije o neodobritvi ekstrakta propolisa kot osnovne snovi v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet

2020/2534(RSP) Resolucija o aktualnih dogodkih: členi 78, 81, 103, 108, 115
ENVI

Joëlle MÉLIN [ID]

Pristojni odbor

Strategija EU za prilagajanje podnebnim spremembam

2020/2532(RSP) Resolucija o aktualnih dogodkih: členi 78, 81, 103, 108, 115
ENVI

Pär HOLMGREN [Verts/ALE] Fredrick FEDERLEY [Renew] Petros KOKKALIS [GUE/NGL] Simona BALDASSARRE [ID]

Pristojni odbor

Trajnostna strategija za kemikalije

2020/2531(RSP) Resolucija o aktualnih dogodkih: členi 78, 81, 103, 108, 115
ENVI

Maria SPYRAKI [PPE] Maria ARENA [S&D] Frédérique RIES [Renew] Danilo Oscar LANCINI [ID] Sven GIEGOLD [Verts/ALE] Pietro FIOCCHI [ECR] Anja HAZEKAMP [GUE/NGL]

Pristojni odbor

Uredba Komisije o popravku nekaterih jezikovnih različic Uredbe (EU) št. 1253/2014 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo prezračevalnih enot

2020/2517(RPS) Regulativni postopek s pregledom
ENVI

Pristojni odbor

Pravni okvir EU za zaustavitev in obrnitev trenda krčenja gozdov po svetu, ki ga povzroča EU

2020/2006(INL) Postopek zakonodajne pobude
ENVI

Delara BURKHARDT [S&D]

Pristojni odbor, okrepljeno sodelovanje

Delegirani direktivi Komisije o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme pri uporabi svinca v platiniranih elektrodah iz platine, ki se uporabljajo za merjenje prevodnosti, zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku

2019/3017(DEA) Postopek v zvezi z delegiranimi akti
ENVI

Pristojni odbor

Delegirana direktiva Komisije o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za šestvalentni krom kot protikorozijsko sredstvo hladilnega sistema iz ogljikovega jekla v absorpcijskih hladilnikih, zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku

2019/3012(DEA) Postopek v zvezi z delegiranimi akti
ENVI

Pristojni odbor