Zadnje novice

Naslednji teden odborov bo 2. maja 2017 v Bruslju.

Besedila za glasovanje na sejah odborov


Rezultati : 130

OSNUTEK POROČILA o zasebnih varnostnih podjetjih

26-01-2017 AFET_PR(2017)594042 PE 594.042v01-00
AFET

Hilde VAUTMANS

rok za vložitev predlogov sprememb : 16-03-2017

OSNUTEK POROČILA o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede stopenj davka na dodano vrednost, ki se uporabljajo za knjige, časopise in periodične publikacije

07-03-2017 ECON_PR(2017)599762 PE 599.762v01-00
ECON

Tom VANDENKENDELAERE

rok za vložitev predlogov sprememb : 04-04-2017

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da so upravičeni do mednarodne zaščite, glede enotnega statusa beguncev ali oseb, upravičenih do subsidiarne zaščite, in glede vsebine te zaščite ter spremembi Direktive Sveta 2003/109/ES z dne 25. novembra 2003 o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas

06-03-2017 EMPL_PA(2017)601064 PE 601.064v01-00
EMPL

Brando BENIFEI

rok za vložitev predlogov sprememb : 28-03-2017

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in spremembi Uredbe (ES) št. 2012/2002, uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, EU št. 1304/2013, (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013, (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1308/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014, (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter Sklepa št. 541/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta

06-03-2017 EMPL_PA(2017)599609 PE 599.609v01-00
EMPL

Jérôme LAVRILLEUX

rok za vložitev predlogov sprememb : 28-03-2017

OSNUTEK POROČILA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva (prenovitev)

24-02-2017 LIBE_PR(2017)599751 PE 599.751v02-00
LIBE

Cecilia WIKSTRÖM

rok za vložitev predlogov sprememb : 28-03-2017

Oddaje dneva

Za danes ni pripravljenih oddaj

Multimedijska knjižnica

27-04-2017 - 14:36
LIBE Seja
27-04-2017 - 14:36
PANA Seja
26-04-2017 - 13:06
DEVE Seja

Redni zakonodajni postopek

Redni zakonodajni postopek je postopek, ki se praviloma uporablja za sprejemanje zakonodaje na ravni Evropske unije.

STOA

Ocena možnosti znanstvene in tehnološke politike za Evropski parlament