Zadnje novice

Besedila za glasovanje na sejah odborov


Rezultati : 292

OSNUTEK POROČILA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih zahtevah za investicijska podjetja ter o spremembi uredb (EU) št. 575/2013, (EU) št. 600/2014 in (EU) št. 1093/2010

11-04-2018 ECON_PR(2018)619410 PE 619.410v01-00
ECON

Markus FERBER

rok za vložitev predlogov sprememb : 01-06-2018

OSNUTEK POROČILA o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij ter o spremembi direktiv 2013/36/EU in 2014/65/EU

11-04-2018 ECON_PR(2018)619409 PE 619.409v01-00
ECON

Markus FERBER

rok za vložitev predlogov sprememb : 01-06-2018

OSNUTEK POROČILA o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga, ki jo je podala Nizozemska – EGF/2018/001 NL/Financial service activities)

28-08-2018 BUDG_PR(2018)626936 PE 626.936v01-00
BUDG

Ivana MALETIĆ

rok za vložitev predlogov sprememb : 07-09-2018

OSNUTEK POROČILA o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 5/2018 za proračunsko leto 2018, Oddelek III – Komisija: Preklic rezerve v zvezi s podporo za Turčijo iz instrumenta za predpristopno pomoč (IPA II), okrepitev evropskega instrumenta sosedstva (ENI) in humanitarne pomoči za druge nujne ukrepe ter sprememba kadrovskega načrta Izvajalske agencije za inovacije in omrežja (INEA) glede na pobudo WiFi4EU

19-07-2018 BUDG_PR(2018)625537 PE 625.537v01-00
BUDG

Siegfried MUREŞAN

rok za vložitev predlogov sprememb : 11-09-2018

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega organa za delo

21-06-2018 BUDG_PA(2018)623836 PE 623.836v01-00
BUDG

Jens GEIER

rok za vložitev predlogov sprememb : 13-07-2018

Oddaje dneva

Ogled sej odborov v živo

Multimedijska knjižnica

13-09-2018 - 09:15
BUDG Seja
13-09-2018 - 08:37
ENVI Seja
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Seja

Redni zakonodajni postopek

Redni zakonodajni postopek je postopek, ki se praviloma uporablja za sprejemanje zakonodaje na ravni Evropske unije.

STOA

Ocena možnosti znanstvene in tehnološke politike za Evropski parlament

Delegirani akti

Medinstitucionalni register delegiranih aktov