Zadnje novice

Naslednji teden odborov bo 24. septembra 2018 v Bruslju.

Besedila za glasovanje na sejah odborov


Rezultati : 264

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uskladitvi obveznosti poročanja na področju okoljske politike ter posledični spremembi direktiv 86/278/EGS, 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES in 2010/63/EU, uredb (ES) št. 166/2006 in (EU) št. 995/2010 ter uredb Sveta (ES) št. 338/97 in (ES) št. 2173/2005

11-07-2018 AGRI_PA(2018)623917 PE 623.917v01-00
AGRI

Nicola CAPUTO

rok za vložitev predlogov sprememb : 03-09-2018

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 v zvezi s podporo za strukturne reforme v državah članicah

06-07-2018 AGRI_PA(2018)625361 PE 625.361v01-00
AGRI

Daniel BUDA

rok za vložitev predlogov sprememb : 31-08-2018

OSNUTEK MNENJA o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2004/37/ES o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu

05-07-2018 ENVI_PA(2018)625334 PE 625.334v01-00
ENVI

Joëlle MÉLIN

rok za vložitev predlogov sprememb : 05-09-2018

OSNUTEK MNENJA o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije

26-06-2018 AFCO_PA(2018)623888 PE 623.888v01-00
AFCO

Ramón JÁUREGUI ATONDO

rok za vložitev predlogov sprememb : 06-09-2018

OSNUTEK POROČILA o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o nepoštenih trgovinskih praksah v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano

18-06-2018 AGRI_PR(2018)623672 PE 623.672v01-00
AGRI

Paolo DE CASTRO

rok za vložitev predlogov sprememb : 13-07-2018

Oddaje dneva

Za danes ni pripravljenih oddaj

Multimedijska knjižnica

13-09-2018 - 09:15
BUDG Seja
13-09-2018 - 08:37
ENVI Seja
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Seja

Redni zakonodajni postopek

Redni zakonodajni postopek je postopek, ki se praviloma uporablja za sprejemanje zakonodaje na ravni Evropske unije.

STOA

Ocena možnosti znanstvene in tehnološke politike za Evropski parlament

Delegirani akti

Medinstitucionalni register delegiranih aktov