Tekoče delo


Seznam tekočega dela prikazuje zakonodajne postopke, ki jih trenutno obravnavajo posamezni odbori. Za vsak vnos so navedeni vrsta postopka, ime poročevalca in ali je bil odbor izbran za pristojni odbor ali za pripravo mnenja. Vnosi vsebujejo tudi povezavo do zakonodajnega observatorija, kjer se nahajajo vse podrobnosti postopka, tudi ustrezni dokumenti. Ko se postopek zaključi na ravni odbora, se o njem glasuje na plenarnem zasedanju, nato pa velja za zaključenega.

Iskanje

Direktiva Komisije o spremembi Priloge k Direktivi Sveta 80/181/EGS v zvezi z opredelitvami osnovnih enot SI zaradi prilagoditve tehničnemu napredku

2019/2668(RPS) Regulativni postopek s pregledom
IMCO

Pristojni odbor

Delegirani sklep Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z veljavnimi sistemi za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti opreme za balustrade in ograje, namenjene samo za preprečevanje padcev v gradbeništvu, ne pa za strukturno vertikalno obremenitev

2019/2660(DEA) Postopek v zvezi z delegiranimi akti
IMCO

Pristojni odbor

Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo razredov lastnosti glede prepustnosti zraka za plastične in steklene svetlobnike ter strešne lopute

2019/2659(DEA) Postopek v zvezi z delegiranimi akti
IMCO

Pristojni odbor

Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo razredov lastnosti v zvezi z odpornostjo proti vetrni obremenitvi za zunanja senčila

2019/2655(DEA) Postopek v zvezi z delegiranimi akti
IMCO

Pristojni odbor

Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 2003/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gnojilih zaradi prilagoditve prilog I in IV

2019/2622(RPS) Regulativni postopek s pregledom
IMCO

Pristojni odbor

Zavarovanje civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil in o izvajanju obveznosti zavarovanja takšne odgovornosti

2018/0168(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
IMCO

Dita CHARANZOVÁ [ALDE]

Pristojni odbor

Direktiva o radijski opremi (2014/53/EU)

2018/2681(RSP) Resolucija o aktualnih dogodkih: členi 78, 81, 103, 108, 115
IMCO

Pristojni odbor

Švica: ovire za popolno izvajanje notranjega trga

2018/2680(RSP) Resolucija o aktualnih dogodkih: členi 78, 81, 103, 108, 115
IMCO

Pristojni odbor

Sistem Unije za certificiranje opreme za varnostno pregledovanje v letalstvu

2016/0236(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
TRAN IMCO

Anneleen VAN BOSSUYT [ECR] Luis de GRANDES PASCUAL [PPE]

Pristojni odbor

Določitev pogojev in postopka, na podlagi katerih lahko Komisija od podjetij in združenj podjetij zahteva informacije v zvezi z notranjim trgom in povezanimi področji

2017/0087(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
IMCO

Eva MAYDELL [PPE]

Pristojni odbor