Tekoče delo


Seznam tekočega dela prikazuje zakonodajne postopke, ki jih trenutno obravnavajo posamezni odbori. Za vsak vnos so navedeni vrsta postopka, ime poročevalca in ali je bil odbor izbran za pristojni odbor ali za pripravo mnenja. Vnosi vsebujejo tudi povezavo do zakonodajnega observatorija, kjer se nahajajo vse podrobnosti postopka, tudi ustrezni dokumenti. Ko se postopek zaključi na ravni odbora, se o njem glasuje na plenarnem zasedanju, nato pa velja za zaključenega.

Iskanje

Delegirani sklep Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z veljavnimi sistemi za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti opreme za balustrade in ograje, namenjene samo za preprečevanje padcev v gradbeništvu, ne pa za strukturno vertikalno obremenitev

2019/2660(DEA) Postopek v zvezi z delegiranimi akti
IMCO

Pristojni odbor

Uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 1230/2012 glede zahtev za homologacijo določenih motornih vozil, opremljenih s podolgovatimi kabinami, ter aerodinamičnih naprav in opreme za motorna vozila in njihove priklopnike

2019/2735(RPS) Regulativni postopek s pregledom
IMCO

Pristojni odbor

Zavarovanje civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil in o izvajanju obveznosti zavarovanja takšne odgovornosti

2018/0168(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
IMCO

Pristojni odbor

Določitev pogojev in postopka, na podlagi katerih lahko Komisija od podjetij in združenj podjetij zahteva informacije v zvezi z notranjim trgom in povezanimi področji

2017/0087(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
IMCO

Pristojni odbor

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi evropske storitvene e-izkaznice in povezanih upravnih zmogljivosti

2016/0403(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
IMCO

Pristojni odbor

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o pravnem in operativnem okviru evropske storitvene e-izkaznice, ki jo je uvedla Uredba ... [uredba o evropski storitveni e-izkaznici]...

2016/0402(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
IMCO

Pristojni odbor

Izvrševanje Direktive 2006/123/ES o storitvah na notranjem trgu, določitev postopka uradnega obveščanja o sistemih dovoljenj in zahtevah, povezanih s storitvami, ter spremembe Direktive 2006/123/ES in Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg

2016/0398(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
IMCO

Pristojni odbor

Imenovanje člana Evropske komisije - Kadri SIMSON (EE)

2019/0809(NLE) Nezakonodajni postopki
IMCO

Za mnenje

Uredba Komisije o popravku nemške jezikovne različice Uredbe (EU) 2017/1151 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil, o spremembah Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 in Uredbe Komisije (EU) št. 1230/2012 ter o razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008

2019/2725(RPS) Regulativni postopek s pregledom
IMCO

Pristojni odbor, okrepljeno sodelovanje

Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2020 - vsi oddelki

2019/2028(BUD) Proračunski postopek
IMCO

Svenja HAHN [Renew]

Za mnenje