Osnutki mnenj


Mnenja k zakonodajnim poročilom sestavljajo predlogi sprememb osnutka poročila pristojnega odbora, ki jih po potrebi spremljajo kratke obrazložitve. Mnenja k nezakonodajnim poročilom sestavljajo pobude k delom besedila. Osnutek mnenja je mnenje, o katerem odbor še ni glasoval. Ko odbor sprejme osnutek mnenja, postane ta mnenje in se nato predloži odboru, pristojnemu za pripravo poročila. Na tej strani so prikazani osnutki mnenj, preden odbor o njih glasuje.
Za iskanje med vsemi osnutki mnenj, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

  DRAFT OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on countering money laundering by criminal law

11-05-2017 JURI_PA(2017)604691 PE 604.691v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

rok za vložitev predlogov sprememb : 08-06-2017

OSNUTEK MNENJA o predlogu direktive Sveta o skupni konsolidirani osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb (CCCTB)

25-04-2017 JURI_PA(2017)602928 PE 602.928v02-00
JURI

Evelyn REGNER

rok za vložitev predlogov sprememb : 12-05-2017

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/08274

OSNUTEK MNENJA o izvajanju določb Pogodbe, ki zadevajo nacionalne parlamente

12-04-2017 JURI_PA(2017)602921 PE 602.921v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

rok za vložitev predlogov sprememb : 10-05-2017

OSNUTEK MNENJA o predlogu direktive Sveta o skupni osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb

12-04-2017 JURI_PA(2017)602948 PE 602.948v01-00
JURI

Evelyn REGNER

rok za vložitev predlogov sprememb : 12-05-2017

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/08496

OSNUTEK MNENJA o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o preskusu sorazmernosti pred sprejetjem nove regulacije poklicev

31-03-2017 JURI_PA(2017)599846 PE 599.846v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

rok za vložitev predlogov sprememb : 09-05-2017

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/09035

OSNUTEK MNENJA o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi, s strani Evropske unije, Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima

14-03-2017 JURI_PA(2017)601097 PE 601.097v01-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

rok za vložitev predlogov sprememb : 04-04-2017

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/08037

OSNUTEK MNENJA o spletnih platformah in enotnem digitalnem trgu

10-03-2017 JURI_PA(2017)601100 PE 601.100v01-00
JURI

Constance LE GRIP

rok za vložitev predlogov sprememb : 28-03-2017

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/09261

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju geografskega blokiranja in drugih oblik diskriminacije na podlagi državljanstva, prebivališča ali sedeža strank na notranjem trgu ter o spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES

19-01-2017 JURI_PA(2017)597525 PE 597.525v01-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

rok za vložitev predlogov sprememb : 09-02-2017

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/06773

OSNUTEK MNENJA o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 96/71/ES z dne 16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev

17-01-2017 JURI_PA(2017)597398 PE 597.398v01-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

rok za vložitev predlogov sprememb : 01-03-2017

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/05992

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/1036 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije, in Uredbe (EU) 2016/1037 o zaščiti proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije

20-12-2016 JURI_PA(2016)595737 PE 595.737v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

rok za vložitev predlogov sprememb : 06-02-2017

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/08407