Osnutki mnenj


Mnenja k zakonodajnim poročilom sestavljajo predlogi sprememb osnutka poročila pristojnega odbora, ki jih po potrebi spremljajo kratke obrazložitve. Mnenja k nezakonodajnim poročilom sestavljajo pobude k delom besedila. Osnutek mnenja je mnenje, o katerem odbor še ni glasoval. Ko odbor sprejme osnutek mnenja, postane ta mnenje in se nato predloži odboru, pristojnemu za pripravo poročila. Na tej strani so prikazani osnutki mnenj, preden odbor o njih glasuje.
Za iskanje med vsemi osnutki mnenj, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spoštovanju zasebnega življenja in varstvu osebnih podatkov na področju elektronskih komunikacij ter razveljavitvi Direktive 2002/58/ES (uredba o zasebnosti in elektronskih komunikacijah)

06-06-2017 JURI_PA(2017)605986 PE 605.986v01-00
JURI

Axel VOSS

rok za vložitev predlogov sprememb : 29-06-2017

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES

02-06-2017 JURI_PA(2017)605974 PE 605.974v01-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

rok za vložitev predlogov sprememb : 29-06-2017

OSNUTEK MNENJA o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti pranju denarja s kazenskopravnimi sredstvi

11-05-2017 JURI_PA(2017)604691 PE 604.691v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

rok za vložitev predlogov sprememb : 08-06-2017

OSNUTEK MNENJA o predlogu direktive Sveta o skupni konsolidirani osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb (CCCTB)

25-04-2017 JURI_PA(2017)602928 PE 602.928v02-00
JURI

Evelyn REGNER

rok za vložitev predlogov sprememb : 12-05-2017

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/08274

OSNUTEK MNENJA o izvajanju določb Pogodbe, ki zadevajo nacionalne parlamente

12-04-2017 JURI_PA(2017)602921 PE 602.921v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

rok za vložitev predlogov sprememb : 10-05-2017

OSNUTEK MNENJA o predlogu direktive Sveta o skupni osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb

12-04-2017 JURI_PA(2017)602948 PE 602.948v01-00
JURI

Evelyn REGNER

rok za vložitev predlogov sprememb : 12-05-2017

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/08496

OSNUTEK MNENJA o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o preskusu sorazmernosti pred sprejetjem nove regulacije poklicev

31-03-2017 JURI_PA(2017)599846 PE 599.846v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

rok za vložitev predlogov sprememb : 09-05-2017

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/09035

OSNUTEK MNENJA o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi, s strani Evropske unije, Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima

14-03-2017 JURI_PA(2017)601097 PE 601.097v01-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

rok za vložitev predlogov sprememb : 04-04-2017

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/08037

OSNUTEK MNENJA o spletnih platformah in enotnem digitalnem trgu

10-03-2017 JURI_PA(2017)601100 PE 601.100v01-00
JURI

Constance LE GRIP

rok za vložitev predlogov sprememb : 28-03-2017

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/09261

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju geografskega blokiranja in drugih oblik diskriminacije na podlagi državljanstva, prebivališča ali sedeža strank na notranjem trgu ter o spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES

19-01-2017 JURI_PA(2017)597525 PE 597.525v01-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

rok za vložitev predlogov sprememb : 09-02-2017

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/06773