Osnutki mnenj


Mnenja k zakonodajnim poročilom sestavljajo predlogi sprememb osnutka poročila pristojnega odbora, ki jih po potrebi spremljajo kratke obrazložitve. Mnenja k nezakonodajnim poročilom sestavljajo pobude k delom besedila. Osnutek mnenja je mnenje, o katerem odbor še ni glasoval. Ko odbor sprejme osnutek mnenja, postane ta mnenje in se nato predloži odboru, pristojnemu za pripravo poročila. Na tej strani so prikazani osnutki mnenj, preden odbor o njih glasuje.
Za iskanje med vsemi osnutki mnenj, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/1036 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije, in Uredbe (EU) 2016/1037 o zaščiti proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije

20-12-2016 JURI_PA(2016)595737 PE 595.737v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov

16-12-2016 JURI_PA(2016)595729 PE 595.729v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

rok za vložitev predlogov sprememb : 16-01-2017

OSNUTEK MNENJA o evropskem akcijskem načrtu za e-upravo za obdobje 2016–2020

07-12-2016 JURI_PA(2016)595605 PE 595.605v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

rok za vložitev predlogov sprememb : 16-01-2017

OSNUTEK MNENJA o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Svetao nekaterih vidikih pogodb o spletni in drugi prodaji blaga na daljavo

24-11-2016 JURI_PA(2016)594153 PE 594.153v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

rok za vložitev predlogov sprememb : 10-01-2017

OSNUTEK MNENJA o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma ter Direktive 2009/101/ES

15-11-2016 JURI_PA(2016)594003 PE 594.003v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

rok za vložitev predlogov sprememb : 08-12-2016

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/07144

OSNUTEK MNENJA o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, oddelek IV – Sodišče Evropske unije

14-11-2016 JURI_PA(2016)594028 PE 594.028v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

rok za vložitev predlogov sprememb : 09-12-2016

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/07342

OSNUTEK MNENJA o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 2009/45/ES o varnostnih predpisih in standardih za potniške ladje

11-11-2016 JURI_PA(2016)594004 PE 594.004v01-00
JURI

Joëlle BERGERON

rok za vložitev predlogov sprememb : 08-12-2016

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/06751

OSNUTEK MNENJA o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2004/37/ES o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu

10-11-2016 JURI_PA(2016)592336 PE 592.336v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

rok za vložitev predlogov sprememb : 08-12-2016

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/06558

OSNUTEK MNENJA o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Vlado Kanade o uporabi njunega prava konkurence

20-10-2016 JURI_PA(2016)592333 PE 592.333v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

rok za vložitev predlogov sprememb : 11-11-2016

OSNUTEK MNENJA o poročilu o izvajanju Direktive Sveta št. 2004/113/ES o izvajanju načela enakega obravnavanja moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi

19-10-2016 JURI_PA(2016)589255 PE 589.255v01-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

rok za vložitev predlogov sprememb : 14-11-2016

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/05522