Osnutki mnenj


Mnenja k zakonodajnim poročilom sestavljajo predlogi sprememb osnutka poročila pristojnega odbora, ki jih po potrebi spremljajo kratke obrazložitve. Mnenja k nezakonodajnim poročilom sestavljajo pobude k delom besedila. Osnutek mnenja je mnenje, o katerem odbor še ni glasoval. Ko odbor sprejme osnutek mnenja, postane ta mnenje in se nato predloži odboru, pristojnemu za pripravo poročila. Na tej strani so prikazani osnutki mnenj, preden odbor o njih glasuje.
Za iskanje med vsemi osnutki mnenj, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

OSNUTEK MNENJA o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek IV – Sodišče Evropske unije

25-10-2017 JURI_PA(2017)612281 PE 612.281v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

rok za vložitev predlogov sprememb : 04-12-2017

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/10674

OSNUTEK MNENJA o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev ter razveljavitvi Direktive Sveta 2010/18/EU

12-10-2017 JURI_PA(2017)606271 PE 606.271v01-00
JURI

Joëlle BERGERON

rok za vložitev predlogov sprememb : 23-11-2017

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi evropske storitvene e-izkaznice in povezanih upravnih zmogljivosti

27-09-2017 JURI_PA(2017)610819 PE 610.819v01-00
JURI

Evelyne GEBHARDT

rok za vložitev predlogov sprememb : 01-12-2017

OSNUTEK MNENJA o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pravnem in operativnem okviru evropske storitvene e-izkaznice, ki jo je uvedla Uredba ... [uredba o evropski storitveni e-izkaznici]

27-09-2017 JURI_PA(2017)610820 PE 610.820v01-00
JURI

Evelyne GEBHARDT

rok za vložitev predlogov sprememb : 01-12-2017

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzajemnem priznavanju odredb o zamrznitvi in zaplembi

14-07-2017 JURI_PA(2017)599855 PE 599.855v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

rok za vložitev predlogov sprememb : 12-09-2017

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/08871

OSNUTEK MNENJA o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust)

04-07-2017 JURI_PA(2017)607846 PE 607.846v01-00
JURI

António MARINHO E PINTO

rok za vložitev predlogov sprememb : 30-08-2017

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/00209

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spoštovanju zasebnega življenja in varstvu osebnih podatkov na področju elektronskih komunikacij ter razveljavitvi Direktive 2002/58/ES (uredba o zasebnosti in elektronskih komunikacijah)

06-06-2017 JURI_PA(2017)605986 PE 605.986v01-00
JURI

Axel VOSS

rok za vložitev predlogov sprememb : 29-06-2017

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/08980

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES

02-06-2017 JURI_PA(2017)605974 PE 605.974v01-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

rok za vložitev predlogov sprememb : 14-07-2017

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/08985

OSNUTEK MNENJA o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti pranju denarja s kazenskopravnimi sredstvi

11-05-2017 JURI_PA(2017)604691 PE 604.691v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

rok za vložitev predlogov sprememb : 11-07-2017

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/08862

OSNUTEK MNENJA o predlogu direktive Sveta o skupni konsolidirani osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb (CCCTB)

25-04-2017 JURI_PA(2017)602928 PE 602.928v02-00
JURI

Evelyn REGNER

rok za vložitev predlogov sprememb : 12-05-2017

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/08274