Osnutki mnenj


Mnenja k zakonodajnim poročilom sestavljajo predlogi sprememb osnutka poročila pristojnega odbora, ki jih po potrebi spremljajo kratke obrazložitve. Mnenja k nezakonodajnim poročilom sestavljajo pobude k delom besedila. Osnutek mnenja je mnenje, o katerem odbor še ni glasoval. Ko odbor sprejme osnutek mnenja, postane ta mnenje in se nato predloži odboru, pristojnemu za pripravo poročila. Na tej strani so prikazani osnutki mnenj, preden odbor o njih glasuje.
Za iskanje med vsemi osnutki mnenj, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

OSNUTEK MNENJA o akcijskem načrtu EU za boj proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi vrstami

06-06-2016 JURI_PA(2016)584147 PE 584.147v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

rok za vložitev predlogov sprememb : 14-07-2016

OSNUTEK MNENJA o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o priznavanju poklicnih kvalifikacij na področju plovbe po celinskih plovnih poteh ter razveljavitvi Direktive Sveta 96/50/ES in Direktive Sveta 91/672/EGS

12-05-2016 JURI_PA(2016)582398 PE 582.398v01-00
JURI

Joëlle BERGERON

rok za vložitev predlogov sprememb : 21-06-2016

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/05829

OSNUTEK MNENJA o izvajanju Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov s posebnim poudarkom na sklepnih ugotovitvah odbora Združenih narodov za pravice invalidov

18-02-2016 JURI_PA(2016)577027 PE 577.027v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

rok za vložitev predlogov sprememb : 29-03-2016

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/04642

OSNUTEK MNENJA o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve Sporazuma o sodelovanju med Eurojustom in Ukrajino s strani Eurojusta

03-12-2015 JURI_PA(2015)572952 PE 572.952v01-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

rok za vložitev predlogov sprememb : 17-12-2015

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/04724

OSNUTEK MNENJA o dostopu javnosti do dokumentov (člen 116(7)) v obdobju 2014–2015

20-11-2015 JURI_PA(2015)571798 PE 571.798v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

rok za vložitev predlogov sprememb : 16-12-2015

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/04868

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1683/1995 z dne 29. maja 1995 o enotni obliki za vizume

17-11-2015 JURI_PA(2015)571707 PE 571.707v01-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

rok za vložitev predlogov sprememb : 09-12-2015

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/03752

OSNUTEK MNENJA o zastopanosti delavcev v upravnih odborih v Evropi

17-11-2015 JURI_PA(2015)571733 PE 571.733v01-00
JURI

Enrico GASBARRA

rok za vložitev predlogov sprememb : 16-03-2016

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/04361

OSNUTEK MNENJA o preglednosti, odgovornosti in integriteti v institucijah EU

13-11-2015 JURI_PA(2015)571698 PE 571.698v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

rok za vložitev predlogov sprememb : 10-12-2015

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/02762

OSNUTEK MNENJA o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2011/16/EU glede obvezne avtomatične izmenjave podatkov na področju obdavčenja

03-09-2015 JURI_PA(2015)565191 PE 565.191v02-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

rok za vložitev predlogov sprememb : 22-09-2015

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/03111

OSNUTEK MNENJA k aktu za enotni digitalni trg

27-07-2015 JURI_PA(2015)557273 PE 557.273v01-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

rok za vložitev predlogov sprememb : 21-09-2015

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/03545