Osnutki mnenj


Osnutek mnenja je dokument, ki ga pripravi poslanec, imenovan za pripravljavca mnenja, ki se nato predloži odboru za mnenje, ki predlaga morebitne predloge sprememb in o njem glasuje.
V primeru zakonodajnih poročil osnutki mnenj dobijo obliko predlogov sprememb k zakonodajnemu predlogu Komisije, ki jih po potrebi spremljajo kratke obrazložitve. V primeru nezakonodajnih poročil osnutki mnenj dobijo obliko predlogov, ki se, če so sprejeti, posredujejo odboru, pristojnemu za pripravo poročila, ki jih vključi vanj. Na tej strani so prikazani osnutki mnenj, preden odbor za mnenje glasuje o njih.
Za iskanje med vsemi osnutki mnenj, ki so na voljo, uporabite funkcijo za iskanje.

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za digitalno Evropo za obdobje 2021–2027

03-09-2018 JURI_PA(2018)627030 PE 627.030v01-00
JURI

Evelyne GEBHARDT

rok za vložitev predlogov sprememb : 17-09-2018

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uskladitvi obveznosti poročanja na področju okoljske politike ter posledični spremembi direktiv 86/278/EGS, 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES in 2010/63/EU, uredb (ES) št. 166/2006 in (EU) št. 995/2010 ter uredb Sveta (ES) št. 338/97 in (ES) št. 2173/2005

23-08-2018 JURI_PA(2018)626921 PE 626.921v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

rok za vložitev predlogov sprememb : 07-09-2018

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/13525

OSNUTEK MNENJA o avtonomni vožnji v evropskem prometu

18-07-2018 JURI_PA(2018)623863 PE 623.863v01-00
JURI

Emil RADEV

rok za vložitev predlogov sprememb : 06-09-2018

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/13337

OSNUTEK MNENJA o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preglednosti in trajnosti ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU ter o spremembah Uredbe (ES) št. 178/2002 [o splošni živilski zakonodaji], Direktive 2001/18/ES [o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje], Uredbe (ES) št. 1829/2003 [o gensko spremenjenih živilih in krmi], Uredbe (ES) št. 1831/2003 [o krmnih dodatkih], Uredbe (ES) št. 2065/2003 [o aromah dima], Uredbe (ES) št. 1935/2004 [o materialih, namenjenih za stik z živili], Uredbe (ES) št. 1331/2008 [o skupnem postopku odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila], Uredbe (ES) št. 1107/2009 [o fitofarmacevtskih sredstvih] in Uredbe (EU) 2015/2283 [o novih živilih]

18-07-2018 JURI_PA(2018)625400 PE 625.400v01-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

rok za vložitev predlogov sprememb : 07-09-2018

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega organa za delo

12-07-2018 JURI_PA(2018)625406 PE 625.406v01-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

rok za vložitev predlogov sprememb : 06-09-2018

OSNUTEK MNENJA o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2004/37/ES o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu

11-07-2018 JURI_PA(2018)625394 PE 625.394v01-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

rok za vložitev predlogov sprememb : 07-09-2018

OSNUTEK MNENJA o izkoriščanju globalizacije: trgovinski vidiki

30-05-2018 JURI_PA(2018)622118 PE 622.118v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

rok za vložitev predlogov sprememb : 29-06-2018

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/11989

OSNUTEK MNENJA o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o preglednih in predvidljivih delovnih pogojih v Evropski uniji

24-05-2018 JURI_PA(2018)621111 PE 621.111v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

rok za vložitev predlogov sprememb : 29-06-2018

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/11961

OSNUTEK MNENJA o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij ter o spremembi direktiv 2013/36/EU in 2014/65/EU

27-04-2018 JURI_PA(2018)621063 PE 621.063v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

rok za vložitev predlogov sprememb : 01-06-2018

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/11911

OSNUTEK MNENJA o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1092/2010 o makrobonitetnem nadzoru nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitvi Evropskega odbora za sistemska tveganja

26-04-2018 JURI_PA(2018)621062 PE 621.062v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

rok za vložitev predlogov sprememb : 01-06-2018

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/11091