Osnutki mnenj


Mnenja k zakonodajnim poročilom sestavljajo predlogi sprememb osnutka poročila pristojnega odbora, ki jih po potrebi spremljajo kratke obrazložitve. Mnenja k nezakonodajnim poročilom sestavljajo pobude k delom besedila. Osnutek mnenja je mnenje, o katerem odbor še ni glasoval. Ko odbor sprejme osnutek mnenja, postane ta mnenje in se nato predloži odboru, pristojnemu za pripravo poročila. Na tej strani so prikazani osnutki mnenj, preden odbor o njih glasuje.
Za iskanje med vsemi osnutki mnenj, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

OSNUTEK MNENJA o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi, s strani Evropske unije, Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima

14-03-2017 JURI_PA(2017)601097 PE 601.097v01-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

OSNUTEK MNENJA o spletnih platformah in enotnem digitalnem trgu

10-03-2017 JURI_PA(2017)601100 PE 601.100v01-00
JURI

Constance LE GRIP

rok za vložitev predlogov sprememb : 28-03-2017

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju geografskega blokiranja in drugih oblik diskriminacije na podlagi državljanstva, prebivališča ali sedeža strank na notranjem trgu ter o spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES

19-01-2017 JURI_PA(2017)597525 PE 597.525v01-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

rok za vložitev predlogov sprememb : 09-02-2017

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/06773

OSNUTEK MNENJA o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 96/71/ES z dne 16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev

17-01-2017 JURI_PA(2017)597398 PE 597.398v01-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

rok za vložitev predlogov sprememb : 01-03-2017

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/1036 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije, in Uredbe (EU) 2016/1037 o zaščiti proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije

20-12-2016 JURI_PA(2016)595737 PE 595.737v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

rok za vložitev predlogov sprememb : 06-02-2017

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/08407

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov

16-12-2016 JURI_PA(2016)595729 PE 595.729v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

rok za vložitev predlogov sprememb : 02-02-2017

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/06763

OSNUTEK MNENJA o evropskem akcijskem načrtu za e-upravo za obdobje 2016–2020

07-12-2016 JURI_PA(2016)595605 PE 595.605v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

rok za vložitev predlogov sprememb : 16-01-2017

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/08298

OSNUTEK MNENJA o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Svetao nekaterih vidikih pogodb o spletni in drugi prodaji blaga na daljavo

24-11-2016 JURI_PA(2016)594153 PE 594.153v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

rok za vložitev predlogov sprememb : 10-01-2017

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/05565

OSNUTEK MNENJA o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma ter Direktive 2009/101/ES

15-11-2016 JURI_PA(2016)594003 PE 594.003v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

rok za vložitev predlogov sprememb : 08-12-2016

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/07144

OSNUTEK MNENJA o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, oddelek IV – Sodišče Evropske unije

14-11-2016 JURI_PA(2016)594028 PE 594.028v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

rok za vložitev predlogov sprememb : 09-12-2016

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/07342