Mnenja


Če odbor meni, da so zadeve, obravnavane v poročilu, dodeljenemu drugemu odboru, povezane z njegovim področjem pristojnosti, lahko zaprosi za status „odbora za mnenje“ (člen 53 Poslovnika). Sprejeto mnenje se posreduje pristojnemu odboru, ki o njem glasuje. Pristojni odbor mora predloge sprememb pridruženega odbora za mnenje (člen 54 Poslovnika), ki so v izključni pristojnosti tega odbora, sprejeti brez glasovanja. Končnemu poročilu je treba priložiti vsa mnenja in stališča v obliki predlogov sprememb, ki jih je sprejel odbor za mnenje. Na tej strani so prikazana mnenja, ki so jih odbori sprejeli.
Za iskanje med vsemi mnenji in stališči v obliki predlogov sprememb, ki so na voljo, uporabite funkcijo za iskanje.

Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

  Opinion on the legal basis of the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council setting out the conditions and procedure by which the Commission may request undertakings and associations of undertakings to provide information in relation to the internal market and related areas

11-09-2018 JURI_AL(2018)627569 PE 627.569v02-00
JURI

Axel VOSS

  Opinion on the legal basis of the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on health technology assessment and amending Directive 2011/24/EU

11-09-2018 JURI_AL(2018)627727 PE 627.727v01-00
JURI

Axel VOSS

MNENJE o izkoriščanju globalizacije: trgovinski vidiki

05-09-2018 JURI_AD(2018)622118 PE 622.118v02-00
JURI

Gilles LEBRETON

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/11989

Mnenje o pravni podlagi predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi enotnega digitalnega portala za zagotavljanje informacij in postopkov ter služb za pomoč in reševanje težav ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012

17-07-2018 JURI_AL(2018)625482 PE 625.482v01-00
JURI

Axel VOSS

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1092/2010 o makrobonitetnem nadzoru nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitvi Evropskega odbora za sistemska tveganja

16-07-2018 JURI_AD(2018)621062 PE 621.062v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/11091

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij ter o spremembi direktiv 2013/36/EU in 2014/65/EU

12-07-2018 JURI_AD(2018)621063 PE 621.063v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/11911

Mnenje o pravni podlagi o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2004/37/ES o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu

03-07-2018 JURI_AL(2018)623751 PE 623.751v02-00
JURI

Axel VOSS

Mnenje o pravni podlagi Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)

22-06-2018 JURI_AL(2018)623749 PE 623.749v01-00
JURI

Axel VOSS

Mnenje o pravni podlagi predloga sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Odločbe Sveta 2003/17/ES glede enakovrednosti poljskih pregledov semenskih posevkov krmnih rastlin in žit, ki se izvajajo v Braziliji, in o enakovrednosti semena krmnih rastlin in žit, pridelanega v Braziliji, ter glede enakovrednosti poljskih pregledov semenskih posevkov žit, zelenjadnic, oljnic in predivnic, ki se izvajajo v Moldaviji, ter o enakovrednosti semena žit, zelenjadnic, oljnic in predivnic, pridelanega v Moldaviji

22-06-2018 JURI_AL(2018)623837 PE 623.837v01-00
JURI

Axel VOSS

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev ter razveljavitvi Direktive Sveta 2010/18/EU

23-05-2018 JURI_AD(2018)606271 PE 606.271v03-00
JURI

Joëlle BERGERON

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/09838