Mnenja


Če odbor meni, da so zadeve, obravnavane v poročilu, dodeljenemu drugemu odboru, povezane z njegovim področjem pristojnosti, lahko zaprosi za status „odbora za mnenje“ (člen 53 Poslovnika). Sprejeto mnenje se posreduje pristojnemu odboru, ki o njem glasuje. Pristojni odbor mora predloge sprememb pridruženega odbora za mnenje (člen 54 Poslovnika), ki so v izključni pristojnosti tega odbora, sprejeti brez glasovanja. Končnemu poročilu je treba priložiti vsa mnenja in stališča v obliki predlogov sprememb, ki jih je sprejel odbor za mnenje. Na tej strani so prikazana mnenja, ki so jih odbori sprejeli.
Za iskanje med vsemi mnenji in stališči v obliki predlogov sprememb, ki so na voljo, uporabite funkcijo za iskanje.

Mnenje o pravni podlagi o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izdajanju kritih obveznic in njihovem javnem nadzoru ter o spremembi Direktive 2009/65/ES in Direktive 2014/59/EU

03-04-2019 JURI_AL(2019)637262 PE637.262v02-00
JURI

Gilles LEBRETON

Mnenje o pravni podlagi iz mnenja o pravni podlagi predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi številnih zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členoma 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije

03-04-2019 JURI_AL(2019)637500 PE637.500v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Mnenje o pravni podlagi iz mnenja o pravni podlagi predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi številnih zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členoma 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije

03-04-2019 JURI_AL(2019)637501 PE637.501v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Mnenje o pravni podlagi predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije

25-03-2019 JURI_AL(2019)637335 PE637.335v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Mnenje o pravni podlagi predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pripravljenosti na tveganja v sektorju električne energije in razveljavitvi Direktive 2005/89/ES

07-03-2019 JURI_AL(2019)636055 PE636.055v04-00
JURI

Gilles LEBRETON

Mnenje o pravni podlagi predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega organa za delo

07-03-2019 JURI_AL(2019)636294 PE636.294v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Mnenje o pravni podlagi predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/33/ES o spodbujanju čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz

07-03-2019 JURI_AL(2019)636307 PE636.307v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o opustitvi premikanja ure na poletni oz. zimski čas in razveljavitvi Direktive 2000/84/ES

21-02-2019 JURI_AD(2019)632863 PE632.863v02-00
JURI

Pavel SVOBODA

Mnenje o pravni podlagi o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Sklada za azil in migracije

19-02-2019 JURI_AL(2019)636054 PE636.054v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Mnenje v obliki pisma o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve sporazuma o sodelovanju med Eurojustom in Gruzijo s strani Eurojusta

30-01-2019 JURI_AL(2019)632952 PE632.952v02-00
JURI

Joëlle BERGERON