Mnenja


Če odbor meni, da so zadeve, obravnavane v poročilu, dodeljenemu drugemu odboru, povezane z njegovim področjem pristojnosti, lahko zaprosi za status „odbora za mnenje“ (člen 53 Poslovnika). Sprejeto mnenje se posreduje pristojnemu odboru, ki o njem glasuje. Pristojni odbor mora predloge sprememb pridruženega odbora za mnenje (člen 54 Poslovnika), ki so v izključni pristojnosti tega odbora, sprejeti brez glasovanja. Končnemu poročilu je treba priložiti vsa mnenja in stališča v obliki predlogov sprememb, ki jih je sprejel odbor za mnenje. Na tej strani so prikazana mnenja, ki so jih odbori sprejeli.
Za iskanje med vsemi mnenji in stališči v obliki predlogov sprememb, ki so na voljo, uporabite funkcijo za iskanje.

Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Labour Authority

06-11-2018 JURI_AD(2018)625406 PE 625.406v02-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/12597

  OPINION - Opinion on the legal basis for the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the protection of persons reporting on breaches of Union law

25-10-2018 JURI_AL(2018)629554 PE 629.554v01-00
JURI

Axel VOSS

MNENJE o avtonomni vožnji v evropskem prometu

16-10-2018 JURI_AD(2018)623863 PE 623.863v02-00
JURI

Emil RADEV

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/13337

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2004/37/ES o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu

15-10-2018 JURI_AD(2018)625394 PE 625.394v02-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/12693

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the transparency and sustainability of the EU risk assessment in the food chain amending Regulation (EC) No 178/2002 [on general food law], Directive 2001/18/EC [on the deliberate release into the environment of GMOs], Regulation (EC) No 1829/2003 [on GM food and feed], Regulation (EC) No 1831/2003 [on feed additives], Regulation (EC) No 2065/2003 [on smoke flavourings], Regulation (EC) No 1935/2004 [on food contact materials], Regulation (EC) No 1331/2008 [on the common authorisation procedure for food additives, food enzymes and food flavourings], Regulation (EC) No 1107/2009 [on plant protection products] and Regulation (EU) No 2015/2283 [on novel foods]

15-10-2018 JURI_AD(2018)625400 PE 625.400v02-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/12788

MNENJE - Mnenje Odbora za pravne zadeve o stanju razprave o prihodnosti Evrope – 2018/2094 (INI)

12-10-2018 JURI_AL(2018)628659 PE 628.659v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o preglednih in predvidljivih delovnih pogojih v Evropski uniji

27-09-2018 JURI_AD(2018)621111 PE 621.111v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/11961

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uskladitvi obveznosti poročanja na področju okoljske politike ter posledični spremembi direktiv 86/278/EGS, 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES in 2010/63/EU, uredb (ES) št. 166/2006 in (EU) št. 995/2010 ter uredb Sveta (ES) št. 338/97 in (ES) št. 2173/2005

27-09-2018 JURI_AD(2018)626921 PE 626.921v02-00
JURI

Heidi HAUTALA

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/13525

MNENJE - Mnenje o pravni podlagi predloga uredbe o določitvi pogojev in postopka, na podlagi katerih lahko Komisija od podjetij in združenj podjetij zahteva informacije v zvezi z notranjim trgom in povezanimi področji

11-09-2018 JURI_AL(2018)627569 PE 627.569v02-00
JURI

Axel VOSS

MNENJE - Mnenje o pravni podlagi za predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vrednotenju zdravstvenih tehnologij in spremembi Direktive 2011/24/EU

11-09-2018 JURI_AL(2018)627727 PE 627.727v01-00
JURI

Axel VOSS