Tekoče delo


Seznam tekočega dela prikazuje zakonodajne postopke, ki jih trenutno obravnavajo posamezni odbori. Za vsak vnos so navedeni vrsta postopka, ime poročevalca in ali je bil odbor izbran za pristojni odbor ali za pripravo mnenja. Vnosi vsebujejo tudi povezavo do zakonodajnega observatorija, kjer se nahajajo vse podrobnosti postopka, tudi ustrezni dokumenti. Ko se postopek zaključi na ravni odbora, se o njem glasuje na plenarnem zasedanju, nato pa velja za zaključenega.

Iskanje

Uredba Komisije o spremembi prilog II, III in V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za metilester 2,5-diklorobenzojske kisline, mandipropamid in profoksidim v ali na nekaterih proizvodih

2019/2705(RPS) Regulativni postopek s pregledom
ENVI

Pristojni odbor

Uporaba instrumenta prilagodljivosti za financiranje takojšnjih proračunskih ukrepov za obvladovanje trenutnih izzivov migracij, pritokov beguncev in varnostnih groženj ter razširitve programa za podporo strukturnim reformam

2018/2073(BUD) Proračunski postopek
BUDG

Pristojni odbor

Predlog spremembe proračuna št. 1 k splošnemu proračunu za leto 2019: vključitev presežka iz proračunskega leta 2018

2019/2021(BUD) Proračunski postopek
BUDG

Daniele VIOTTI [S&D]

Pristojni odbor

Protokol o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Gvinejo Bissau (2019–2024)

2019/0090(NLE) Nezakonodajni postopki
PECH

Pristojni odbor

Izvedbeni sklep Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov iz registrov vozil na Irskem

2019/0806(CNS) * Postopek posvetovanja
LIBE

Pristojni odbor

Uredba Komisije o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za aminopiralid, kaptan, ciazofamid, flutianil, krezoksim-metil, lambda-cihalotrin, mandipropamid, piraklostrobin, spiromesifen, spirotetramat, teflubenzuron in tetrakonazol v ali na nekaterih proizvodih

2019/2682(RPS) Regulativni postopek s pregledom
ENVI

Pristojni odbor

Uredba Komisije o spremembi prilog II in IV k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za aklonifen, Beauveria bassiana sev PPRI 5339, Clonostachys rosea sev J1446, fenpirazamin, mefentriflukonazol in penkonazol v ali na nekaterih proizvodih

2019/2675(RPS) Regulativni postopek s pregledom
ENVI

Pristojni odbor

Uredba Komisije o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za bispiribak, denatonijev benzoat, fenoksikarb, flurokloridon, kvizalofop-P-etil, kvizalofop P tefuril, propakvizafop in tebufenozid v ali na nekaterih proizvodih

2019/2674(RPS) Regulativni postopek s pregledom
ENVI

Pristojni odbor

Evropska mejna in obalna straža: sistem lažnih in pravih dokumentov na spletu (FADO) in razveljavitev Skupnega ukrepa Sveta št. 98/700/PNZ

2018/0330B(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
LIBE

Pristojni odbor

Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive (EU) 2018/2001 glede določitve surovin z visokim tveganjem za posredno spremembo rabe zemljišč, v zvezi s katerimi se ugotavlja znatna širitev proizvodnega območja na zemljišča z visoko zalogo ogljika, ter certificiranja pogonskih biogoriv, drugih tekočih biogoriv in biomasnih goriv z nizkim tveganjem za posredno spremembo rabe zemljišč

2019/2649(DEA) Postopek v zvezi z delegiranimi akti
ITRE

Pristojni odbor, okrepljeno sodelovanje