Tekoče delo


Seznam tekočega dela prikazuje zakonodajne postopke, ki jih trenutno obravnavajo posamezni odbori. Za vsak vnos so navedeni vrsta postopka, ime poročevalca in ali je bil odbor izbran za pristojni odbor ali za pripravo mnenja. Vnosi vsebujejo tudi povezavo do zakonodajnega observatorija, kjer se nahajajo vse podrobnosti postopka, tudi ustrezni dokumenti. Ko se postopek zaključi na ravni odbora, se o njem glasuje na plenarnem zasedanju, nato pa velja za zaključenega.

Iskanje

Uredba Komisije o popravku nekaterih jezikovnih različic Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o aditivih za živila

2019/2709(RPS) Regulativni postopek s pregledom
ENVI

Pristojni odbor

Uredba Komisije o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za klormekvat v gojenih gobah

2019/2706(RPS) Regulativni postopek s pregledom
ENVI

Pristojni odbor

Uredba Komisije o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede umika aromatične snovi furan-2(5H)-on s seznama Unije

2019/2708(RPS) Regulativni postopek s pregledom
ENVI

Pristojni odbor

Uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 10/2011 o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili

2019/2707(RPS) Regulativni postopek s pregledom
ENVI

Pristojni odbor

Uredba Komisije o spremembi prilog II, III in V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za metilester 2,5-diklorobenzojske kisline, mandipropamid in profoksidim v ali na nekaterih proizvodih

2019/2705(RPS) Regulativni postopek s pregledom
ENVI

Pristojni odbor

Prerazporeditev odobritev št. 2-INF/2019 - oddelek IV - Sodišče

2019/2018(GBD) Upravljanje s proračunom: nakazila, prenos proračunskih sredstev
BUDG

Paul RÜBIG [PPE]

Pristojni odbor

Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/1799 glede izvzetja Ljudske banke Kitajske iz zahtev glede preglednosti pred trgovanjem in po njem iz Uredbe (EU) št. 600/2014

2019/2666(DEA) Postopek v zvezi z delegiranimi akti
ECON

Pristojni odbor

Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/1129 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z obliko, vsebino, pregledom in potrditvijo prospekta, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu, in razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 809/2004

2019/2664(DEA) Postopek v zvezi z delegiranimi akti
ECON

Pristojni odbor

Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/1129 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o ključnih finančnih informacijah v povzetku prospekta, objavi in razvrstitvi prospektov, oglasih za vrednostne papirje, dodatkih k prospektu in portalu za uradno obveščanje ter o razveljavitvi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 382/2014 in Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/301

2019/2663(DEA) Postopek v zvezi z delegiranimi akti
ECON

Pristojni odbor

Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o merilih za imenovanje osrednjih kontaktnih točk na področju plačilnih storitev in o funkcijah teh osrednjih kontaktnih točk

2019/2661(DEA) Postopek v zvezi z delegiranimi akti
ECON

Pristojni odbor