Tekoče delo


Seznam tekočega dela prikazuje zakonodajne postopke, ki jih trenutno obravnavajo posamezni odbori. Za vsak vnos so navedeni vrsta postopka, ime poročevalca in ali je bil odbor izbran za pristojni odbor ali za pripravo mnenja. Vnosi vsebujejo tudi povezavo do zakonodajnega observatorija, kjer se nahajajo vse podrobnosti postopka, tudi ustrezni dokumenti. Ko se postopek zaključi na ravni odbora, se o njem glasuje na plenarnem zasedanju, nato pa velja za zaključenega.

Iskanje

Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uporabo bistvenih zahtev iz člena 3(3)(g) navedene direktive, da se zagotovi lokacija kličočega v komunikacijah v sili z mobilnih naprav

2018/2984(DEA) Postopek v zvezi z delegiranimi akti
IMCO

Pristojni odbor

Delegirana uredba Komisije o spremembi in popravku Delegirane uredbe (EU) 2017/587 za določitev zahteve, da cene odražajo prevladujoče tržne pogoje, ter za posodobitev in popravek nekaterih določb

2018/2983(DEA) Postopek v zvezi z delegiranimi akti
ECON

Pristojni odbor

Prodaja blaga na daljavo in nekatere domače dobave blaga

2018/0415(CNS) * Postopek posvetovanja
ECON

Pristojni odbor

Delegirana uredba Komisije o spremembi prilog I in V k Uredbi (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij

2018/2982(DEA) Postopek v zvezi z delegiranimi akti
ENVI

Pristojni odbor

Letno strateško poročilo o izvajanju in uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja

2018/2279(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
ENVI DEVE

Pristojni odbor

Pravila o neposrednih plačilih in podpori za razvoj podeželja za leti 2019 in 2020

2018/0414(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
AGRI

Pristojni odbor

Sklenitev sporazuma o statusu med Evropsko unijo in Republiko Srbijo glede ukrepov, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo v Republiki Srbiji

2018/0409(NLE) Nezakonodajni postopki
LIBE

Pristojni odbor

Prerazporeditev odobritev št. 3/2018 - Oddelek IX - Evropski nadzornik za varstvo podatkov

2018/2278(GBD) Upravljanje s proračunom: nakazila, prenos proračunskih sredstev
BUDG

Richard ASHWORTH [PPE]

Pristojni odbor

Kolumbijski protidampinški ukrepi na zamrznjen krompirček iz Belgije, Nemčije in Nizozemske

2018/2981(RSP) Resolucija o aktualnih dogodkih: členi 78, 81, 103, 108, 115
INTA

Bernd LANGE [S&D]

Pristojni odbor

Uredba Komisije o spremembi Priloge VI k Direktivi 2007/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta o izdaji spričeval strojevodjem, ki upravljajo lokomotive in vlake na železniškem omrežju Skupnosti

2018/2966(RPS) Regulativni postopek s pregledom
TRAN

Pristojni odbor