Hem

 
Senaste nytt
 
Latest news

The last AFCO meeting took place on Thursday 4 December 2014, from 9.00 to 18.30 in Brussels in meeting room Altiero Spinelli (ASP) 1G3, with a public hearing on the Reform of the European electoral law in the morning, from 9.00 to 12.00.  The separate programme is available here.
 
Click here to follow the hearing in webstreaming.
 

   
 
Missa inte
 
European political parties and foundations

On Thursday 4 December (afternoon) AFCO listened to the presentation of the conclusions of the Study "Political parties and Political foundations at the European Level: challenges and opportunities".

 
Mer information
 
AFCO hearing on the reform of the European electoral law

On Thursday 4 December from 9.00 to 12.30 AFCO held a public hearing on the  reform of the European electoral law. The presentations from experts focused on practical arrangements not requiring changes to the law in order to strengthen the visibility of the European elections and the public awareness thereof; possible changes to secondary law (Right to vote and stand as a candidate in elections to the European Parliament for citizens of the Union residing in a Member State of which they are not national); changes to the Electoral Act in order for example to establish a level playing field for parties and candidates; changes to the Treaties for example to modify the number of Members of Parliament with a view to introduce transnational lists.
 

   
AFCO evaluation of the Commissioners hearings

On Thursday 4 December at 4.00 pm AFCO had an exchange of views on the basis of Mr Richard Corbett's working document on "Procedure and practices regarding the 2014 Commissioner Hearings" which make a first evaluation of the hearing process.
 

 
Mer information
 
 
Presentation och befogenheter
 
Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:
 
1. Institutionella aspekter av den europeiska integrationen, särskilt i samband med förberedande, inledande och genomförande av ordinarie och förenklade förfaranden för fördragsändringar.
2. Genomförande av fördragen och utvärdering av hur de fungerar.
3. De institutionella konsekvenserna av unionens utvidgningsförhandlingar eller av ett utträde ur unionen.
4. Interinstitutionella förbindelser, däribland granskning av interinstitutionella avtal, som avses i artikel 140.2 i arbetsordningen, innan de godkänns i plenum.
5. Enhetlig valordning.
6. Europeiska politiska partier och politiska stiftelser, utan att det inkräktar på presidiets ansvarsområde.
7. Fastslående av att det finns en klar risk för att en medlemsstat allvarligt och ihållande åsidosätter principer som är gemensamma för medlemsstaterna.
8. Tolkning och tillämpning av arbetsordningen och förslag till ändring av denna.
 
 
Dagens sändningar
 
Ingen sändning i dag  
Multimediabibliotek
 
Välkomstord
 
 

Välkommen till webbplatsen för utskottet för konstitutionella frågor.
 
Under valperioden 2014–2019 kommer de institutionella aspekter som avgör EU:s framtid att stå i centrum. Vi kommer att fortsätta att utvärdera hur nyheterna i Lissabonfördraget har genomförts och använda detta som underlag för fortsatt utveckling. Utvärderingen av de åtgärder som vidtogs efter krisen 2008 kommer också att få oss att överväga om det behövs en ny fördragsreform. Det skulle då finnas två mål: Dels att bestämmelserna i det mellanstatliga fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen integreras i EU:s rättsliga ramverk, vilket kan komma att kräva fördragsändringar, dels att den ekonomiska styrningen av euroområdet får demokratisk legitimitet. Det kommer att bli en utmaning att se till att en starkare integration inom euroområdet inte undergräver EU:s integritet.
 
Om man vill återskapa allmänhetens förtroende för det europeiska projektet krävs större uppmärksamhet på det som bekymrar medborgarna. AFCO-utskottet kommer att se till att medborgarinitiativet, som är ett exempel på medborgarnas delaktighet i beslutsprocessen och som infördes under föregående valperiod, fungerar väl. På dagordningen finns också valförfarandet, genomförandet av den nya stadgan för europeiska politiska partier och samarbetet med de nationella parlamenten. Vårt mål är att vara pådrivande i debatten om Europeiska unionens framtid.
 
Danuta Hübner, utskottets ordförande