Hem

 
Senaste nytt
 
Latest news

 
The next AFCO committee meeting will take place on Monday 6 October 2014, from 3 pm to 6.30 pm, and on Tuesday 7 October 2014, from 9 am to 12.30 pm.
 

   
 
Missa inte
 
2015 budget of the European Union

AFCO adopted the draft opinion on the 2015 budget of the European Union on 2 September by 17 votes for, 3 against and 1 abstention. 

   
AFCO Calendar

The calendar of AFCO meetings for the remainder of 2014 has been confirmed and a draft calendar for 2015 has been adopted.

 
Mer information
 
 
Senaste pressmeddelandena
Se alla  
AFET DEVE INTA ECON JURI CULT AFCO LIBE FEMM ENVI EMPL ITRE TRAN PECH AGRI 04-09-2014 - 15:03  

The priorities of the Italian Council Presidency are being outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers on 2 and 3 September, following a first series of meetings held on 22 and 23 July. This text will be updated after each session.

Presentation och befogenheter
 
Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:
 
1. Institutionella aspekter av den europeiska integrationen, särskilt i samband med förberedande, inledande och genomförande av ordinarie och förenklade förfaranden för fördragsändringar.
2. Genomförande av fördragen och utvärdering av hur de fungerar.
3. De institutionella konsekvenserna av unionens utvidgningsförhandlingar eller av ett utträde ur unionen.
4. Interinstitutionella förbindelser, däribland granskning av interinstitutionella avtal, som avses i artikel 140.2 i arbetsordningen, innan de godkänns i plenum.
5. Enhetlig valordning.
6. Europeiska politiska partier och politiska stiftelser, utan att det inkräktar på presidiets ansvarsområde.
7. Fastslående av att det finns en klar risk för att en medlemsstat allvarligt och ihållande åsidosätter principer som är gemensamma för medlemsstaterna.
8. Tolkning och tillämpning av arbetsordningen och förslag till ändring av denna.
 
 
Dagens sändningar
 
Ingen sändning i dag  
Multimediabibliotek
 
Välkomstord
 
 

Välkommen till webbplatsen för utskottet för konstitutionella frågor.
 
Under valperioden 2014–2019 kommer de institutionella aspekter som avgör EU:s framtid att stå i centrum. Vi kommer att fortsätta att utvärdera hur nyheterna i Lissabonfördraget har genomförts och använda detta som underlag för fortsatt utveckling. Utvärderingen av de åtgärder som vidtogs efter krisen 2008 kommer också att få oss att överväga om det behövs en ny fördragsreform. Det skulle då finnas två mål: Dels att bestämmelserna i det mellanstatliga fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen integreras i EU:s rättsliga ramverk, vilket kan komma att kräva fördragsändringar, dels att den ekonomiska styrningen av euroområdet får demokratisk legitimitet. Det kommer att bli en utmaning att se till att en starkare integration inom euroområdet inte undergräver EU:s integritet.
 
Om man vill återskapa allmänhetens förtroende för det europeiska projektet krävs större uppmärksamhet på det som bekymrar medborgarna. AFCO-utskottet kommer att se till att medborgarinitiativet, som är ett exempel på medborgarnas delaktighet i beslutsprocessen och som infördes under föregående valperiod, fungerar väl. På dagordningen finns också valförfarandet, genomförandet av den nya stadgan för europeiska politiska partier och samarbetet med de nationella parlamenten. Vårt mål är att vara pådrivande i debatten om Europeiska unionens framtid.
 
Danuta Hübner, utskottets ordförande