Hem

 
Senaste nytt
 
Next meeting of the Committee on Budgetary Control (CONT)

► Thursday, 8 January 2015 from 9.00 to 12.30
 
     Meeting room: ASP (Altiero Spinelli) 5G 3
 

   
 
Missa inte
Samtliga meddelanden  
European Commission and other Institutions Budget Discharge 2013

On 8.1.15 the Committee on Budgetary Control will hold an exchange of views with Commissioner Carlos Moedas (Research, Science and Innovation) on the European Commission Budget Discharge 2013, in the presence of the Member of the European Court of Auditors responsible, Alex Brenninkmeijer (Rapporteur: Ingeborg Gräßle; Vice-President responsible for this hearing: Dan Nica).
 
Moreover, during the same meeting, CONT Members will also hold an exchange of views on the 2013 Discharge to the other Institutions, in the presence of the Member of the European Court of Auditors responsible Baudilio Tomé Muguruza (Rapporteur Ryszard Czarnecki).
 

   
Financial rules applicable to the general budget of the Union

On 8.1.2015 the Budgetary Control Committee will discuss the draft opinion of the Committee on Budgets on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU, EURATOM) No 966/2012 on financial rules applicable to the budget of the Union.
 
(CONT Draftsman:  Tamás Deutsch)
Deadline for tabling amendments: 13 January 2015
Adoption in CONT: 21 January 2015

   
ECA Special report on EU support for rehabilitation following the earthquake in Haiti

On 11.12.2014, a joint Budgetary Control/Development Committees presentation of the Special Report No 13/2014 took place under the chairmanship of Ingeborg Gräßle and Linda McAvan, in the presence of the Member of the European Court of Auditors responsible, Hans Gustaf Wessberg.  Members had an exchange of views about the management and implementation of EU support for the rehabilitation in Haiti following the earthquake.
 
Rapporteur: Jens Geier

   
European Commission and European Development Fund (EDF) Discharge 2013

On 11.12.2014 the Committee on Budgetary Control held an exchange of views with Commissioner Neven Mimica (International Cooperation & Development) on the European Commission and EDF Budget Discharge 2013, in the presence of the Member of the European Court of Auditors responsible, Danièle Lamarque, (Rapporteur for the Commission: Ingeborg Gräßle; Vice-President responsible for the hearing on the Commission discharge: Igor Šoltes; Rapporteur for EDF discharge: Martina Dlabajová).

   
 
Presentation och befogenheter
 
Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:
 
1.    Kontroll av genomförandet av unionens och Europeiska utvecklingsfondens budget samt beslut om ansvarsfrihet som ska fattas av parlamentet, inklusive det interna förfarandet för ansvarsfrihet och alla andra åtgärder som följer av dessa beslut eller deras genomförande.
 
2.    Avslutande av räkenskaperna, framläggande av räkenskaperna och revision av räkenskaper och balansräkningar för unionen, dess institutioner och alla organ som finansieras av unionen, däribland införande av de avsatta medel som ska överföras samt reglerandet av konton.
 
3.    Kontroll av Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet.
 
4.    Kontroll av kostnadseffektiviteten av unionens olika finansieringsåtgärder vid genomförandet av unionens olika politikområden, med deltagande, på budgetkontrollutskottets begäran, av de specialiserade utskotten och i samarbete, på budgetkontrollutskottets begäran, med de specialiserade utskotten för behandlingen av revisionsrättens särskilda rapporter.
 
5.    Förbindelser med Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), granskning av bedrägerier och oegentligheter vid genomförandet av unionens budget, åtgärder i syfte att förebygga och åtala i sådana fall och ett strikt tillvaratagande av unionens ekonomiska intressen samt den europeiska åklagarmyndighetens relevanta åtgärder på detta område.
 
6.    Förbindelser med revisionsrätten, utnämning av dess ledamöter och granskning av dess rapporter.
 
7.    Budgetförordningen, när det gäller frågor som rör budgetgenomförande, budgetförvaltning och budgetkontroll.
 
 
Dagens sändningar
 
Ingen sändning i dag  
Multimediabibliotek
 
Välkomsthälsning
 
 

 
Välkommen till Europaparlamentets budgetkontrollutskott! Jag är ordförande för utskottet, som under den här valperioden består av 30 ledamöter från 17 medlemsstater. Utskotten sammanträder vanligen en eller två gånger i månaden.
 
Vår uppgift är att kontrollera hur EU:s budgetmedel på ca.130 miljarder euro per år används. Den största delen av EU:s budget förvaltas av kommissionen som använder 80 % i medlemsstaterna och ca 13 % i övriga världen. Återstående 7 % är administrationskostnader. Vi kontrollerar om medlen har använts på rätt sätt och om de politiska målen har uppnåtts. Med andra ord: Får invånarna i EU verkligen något mervärde för sina pengar?
 
Budgetkontrollutskottet granskar även Europeiska byrån för bedrägeribekämpning och Europeiska investeringsbanken (EIB) i Luxemburg. Dessutom arbetar vi med horisontella aspekter av den europeiska lagstiftningen.
 
Revisionsrätten i Luxemburg är ett betydelsefullt stöd för oss och dess rapporter utgör en viktig grund för vårt arbete.
 
Den ekonomiska förvaltningen är ett sorts lackmustest – om den slutar fungera kommer även många andra saker att sluta fungera.
 
Mer information finns på vår webbplats. Har du fler frågor? Kontakta oss!
 
Med vänliga hälsningar,
Inge Gräßle