Hem

 
Senaste nytt
 
Next LIBE committee meetings

- Thursday,8 January 2015, 9.00 – 12.30 in Brussels, room Paul-Henri Spaak (PHS) 1A002
 
- Wednesday, 21 January 2015, 9.00 – 12.30 and 14.00 – 18.30 and
- Thursday, 22 January 2015, 9.00 – 12.30 and 15.00 – 18.30 in Brussels, room Paul-Henri Spaak (PHS) 1A002
 
All the meetings are broadcasted live and recorded unless otherwise indicated.
 
 

   
 
Missa inte
Samtliga meddelanden  
Vote in LIBE on 8 January

On 8 January the LIBE Members will vote on a draft opinion on the 2013 Annual Report on the protection of the financial interests of the Union (2014/2155(INI)); Rapporteur Monica MACOVEI (EPP, RO). The vote will take place at 9.50 in room PHS 1A002.

   
Exchange of views on the Ombudsman's Inquiry on access to documents regarding TFTP

On 8 January at 10.00 in room Paul-Henri Spaak (PHS) 1A002, the LIBE Committee will hold an exchange of views regarding the letter of the European Ombudsman on access to the second inspection report of Europol Joint Supervisory Body (JSB) on the Terrorist Finance Tracking Programme (TFTP). The European Ombudsman, Ms O´Reilly, as well as representatives from Europol, the JSB and the European Commission will take part in this discussion with the LIBE Members.

   
Conclusions of the Italian Presidency in the area of Justice and Home Affairs

On 11 December at 11.00 in room Paul-Henri Spaak (PHS) 1A002, the LIBE Committee held an exchange of views with Mr Angelino ALFANO, Minister for the Interior and Mr Andrea ORLANDO, Minister for Justice as Presidents-in-office of the JHA Council who presented the conclusions of the Italian Presidency in the area of Justice and Home Affairs.

   
Vote in LIBE on 11 December at 9.15

On 11 December at 9.15 in room Paul-Henri Spaak (PHS) 1A002 the LIBE Members voted on the motion for a resolution further to an oral answer on the Situation in the Mediterranean and the need for a holistic EU approach to migration 2014/2907(RSP).

   
 
Senaste pressmeddelandena
Se alla  
LIBE ECON 17-12-2014 - 09:47  

The ultimate owners of companies would have to be listed in central registers in EU countries, accessible to people with a "legitimate interest", such as investigative journalists and other concerned citizens, under a deal struck by Parliament and Council negotiators on a draft EU anti-money laundering directive on Tuesday. The rules would also require banks, auditors, lawyers, real estate agents and casinos, among others, to be more vigilant about suspicious transactions made by their clients.

LIBE 27-11-2014 - 13:34  

The next European Data Protection Supervisor (EDPS) will be Giovanni Buttarelli, Parliament's President Martin Schulz announced in plenary on Thursday. His Assistant Supervisor will be Wojciech Rafał Wiewiórowski.

Presentation och befogenheter
 
Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:
 
1.    Skyddet inom unionens territorium av de medborgerliga rättigheter, de mänskliga rättigheter och de grundläggande rättigheter, inklusive skydd av minoriteter, som slås fast i fördragen och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.
2.    Åtgärder som krävs för att bekämpa alla former av diskriminering, med undantag av diskriminering på grund av kön eller diskriminering på arbetsplatsen och på arbetsmarknaden.
3.    Lagstiftning om öppenhet och skydd för enskilda när det gäller behandling av personuppgifter.
4.    Inrättande och utveckling av ett område med frihet, säkerhet och rättvisa, under iakttagande av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, framför allt följande:
 
a)    Åtgärder när det gäller personers inresa och rörlighet, asyl- och migrationsfrågor.
b)    Åtgärder som rör en integrerad förvaltning av de yttre gränserna.
c)    Åtgärder när det gäller polissamarbete och straffrättsligt samarbete, inklusive i fråga om terrorism, och materiella och förfarandemässiga åtgärder i samband med utvecklingen av en mer sammanhållen straffrättslig strategi inom unionen.
 
5.    Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk och Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, Europol, Eurojust, Cepol, den europeiska åklagarmyndigheten och andra organ och kontor inom samma område.
6.    Fastslående av att det finns en klar risk för att en medlemsstat allvarligt åsidosätter principer som är gemensamma för medlemsstaterna.
 
 
Dagens sändningar
 
Ingen sändning i dag  
Multimediabibliotek
 
Välkomsthälsning
 
 

 Som ordförande för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE) har jag glädjen att välkomna er till denna sida.
 
LIBE-utskottet har ansvar för den allra största delen av lagstiftningen och den demokratiska kontrollen av politik som rör rättsliga och inrikes frågor. I sitt arbete ser utskottet till att Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna respekteras fullt ut inom EU, liksom den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, och att unionsmedborgarskapet stärks.
 
I vårt utskottsarbete har vi dagliga kontakter med kommissionen (som företräder EU:s intressen) och ministerrådet (som företräder de 28 medlemsstaternas regeringar och nationella intressen), och vi bedriver ett nära samarbete med de nationella parlamenten. Regelbundna utbyten sker även med företrädare för rättsliga och brottsbekämpande myndigheter, med universitetsvärlden och med det civila samhället.
 
I politiken för rättsliga och inrikes frågor respekteras de nationella rättssystemen fullt ut, men samtidigt syftar politiken till att ta upp frågor av gemensamt intresse på EU-nivå, såsom   bekämpande av internationell brottslighet och terrorism, skydd av grundläggande rättigheter, säkerställande av uppgifts- och integritetsskydd i den digitala tidsåldern och bekämpande av diskriminering grundad på ras eller etniskt ursprung, religion, trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning.
 
LIBE-utskottet kommer att göra sitt yttersta för att fortsätta att bygga upp en givande dialog med alla berörda parter och i synnerhet med allmänheten.