Hem

 
Senaste nytt
 
Next LIBE committee meetings

Next LIBE committee meetings will take place on:
 
Thursday 10 April 2014, 9.00 – 12.30 in room Paul-Henri Spaak (PHS) P3C050.
 
All the meetings are broadcasted live and recorded unless otherwise indicated.
 
 
***
 
LIBE Inquiry on Electronic Mass Surveillance of EU Citizens: Edward Snowden's testimony

   
 
Missa inte
Samtliga meddelanden  
Study: EU financing for NGOs in the area of home affairs, security and migration

This study analyses the EU financing for non-governmental organisations (NGOs) in the area of home affairs, security and migration. It describes the general principles of EU financing for NGOs, quantifies and qualifies the EU financing for NGOs in the area of home affairs, security and migration, assesses the administrative burden faced by NGOs applying for and receiving EU grants, and examines the state-of-play of measures undertaken by the European Commission to ensure the transparency, effectiveness and efficiency.

   
Report on the LIBE delegation to Italy and debate on the prison conditions in EU

On 10 April from 11.10 to 12.00 in room Paul Henri Spaak (PHS) P3C050, the LIBE Committee will hold a general debate on the prison conditions in EU Member States. The report on the LIBE delegation to Italy on 26-28 March will also be presented. The aim of the delegation was to gather information on the prisons system in Italy. The delegation visited three prisons in Rome and Naples and had several meetings with Italian authorities and organisations, in order to assess detainees' rights and conditions, pre-trial and prison regime for foreigners and the execution of sentences.

   
Exchange of views with Gilles de Kerchove, EU Counter-terrorism Co-ordinator

On 31 March at 15.45 in room JAN 4Q2, the LIBE Committee had an exchange of views with Mr Gilles de Kerchove, EU Counter-terrorism Co-ordinator on anti-terrorism and security-related issues.

   
Exchange of views with Vice-President Neelie Kroes on Internet Governance

On 31 March 2014, at 17.00 in room József Antall (JAN) 4Q2, the LIBE Committee hold an exchange of views with Vice-President Neelie Kroes, Commissioner for the Digital Agenda for Europe on the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, on Internet Policy and Governance - Europe's role in shaping the future of Internet Governance (Text with EEA relevance).

   
 
Senaste pressmeddelandena
Se alla  
CONT LIBE 20-03-2014 - 11:12  

Rules on prosecuting and punishing fraud against the EU budget were voted by the Budgetary Control and Civil Liberties committees on Thursday. In amendments to a draft anti-fraud law, MEPs clearly defined the offences for which member states would have to introduce criminal penalties, such as fraud, passive and active corruption, money laundering or dishonest bidding for public procurement contracts. Fraud costs the EU budget an estimated €600 million each year.

Presentation och befogenheter
 
Utskottet är behörigt i frågor som rör följande områden:
 
1. Skyddet inom unionens territorium av de medborgarliga rättigheter, de mänskliga rättigheter och de grundläggande rättigheter, inklusive skydd av minoriteter, som slås fast i fördragen och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.
 
2. Åtgärder som krävs för att bekämpa alla former av diskriminering, med undantag av diskriminering på grund av kön eller diskriminering på arbetsplatsen och på arbetsmarknaden.
 
3. Lagstiftning om öppenhet och skydd för enskilda när det gäller behandling av personuppgifter.
 
4. Förverkligande och fördjupning av ett område med frihet, säkerhet och rättvisa, framför allt följande:
a)    Åtgärder när det gäller personers inresa och rörlighet, asyl- och migrationsfrågor.
b)    Åtgärder som rör en integrerad förvaltning av de yttre gränserna.
c)    Åtgärder när det gäller polissamarbete och straffrättsligt samarbete.
 
5. Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk och Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, Europol, Eurojust och Cepol och andra organ och kontor inom samma område.
 
6. Fastslående av en klar risk för att en medlemsstat allvarligt åsidosätter principer som är gemensamma för medlemsstaterna.
 
Dagens sändningar
 
Ingen sändning i dag  
Multimediabibliotek
 
Välkomstord
 
 

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor ansvarar för nästan all lagstiftning som rör förändringar av EU:s politik inom området med frihet, säkerhet och rättvisa (artikel 3 i EU-fördraget) samt den demokratiska översynen av denna politik. Dessa förändringar hänger nära samman med uppgiften att genomföra stadgan om de grundläggande rättigheterna inom EU och stärka det europeiska medborgarskapet.
 
EU samarbetar inom detta område med medlemsstaterna, de nationella parlamenten, rättsväsendet och det civila samhället. Området med frihet, säkerhet och rättvisa kan följaktligen komma att utgöra kärnan i den nya EU‑rättsordningen efter Lissabonfördraget, samtidigt som de nationella rättsordningarna respekteras fullt ut (artikel 67 i EU-fördraget).
 
I syfte att nå dessa mål har en flerårig strategi, det så kallade Stockholmsprogrammet, antagits för perioden 2010–2014. I strategin fastställs flera strategiska lagstiftnings- och verksamhetsmål som särskilt, men inte uteslutande, rör medborgarskap, öppenhet, uppgiftsskydd, bekämpning av diskriminering, fri rörlighet, gränskontroll, migration, asyl, rättsligt samarbete och polissamarbete.
 
Ömsesidigt förtroende och aktivt samarbete mellan EU:s institutioner, medlemsstaterna och EU-medborgarna är förutsättningar för att målen inom detta känsliga område ska kunna uppnås. Vårt utskott kommer att göra sitt yttersta för att skapa en givande dialog med dessa nyckelaktörer så att målen i fördragen och stadgan om de grundläggande rättigheterna kan uppnås.
 
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR