Hem

 
Senaste nytt
 
Next LIBE committee meetings

Hearing of Candidates for the post of European Data Protection Supervisor (EDPS) and Assistant Supervisor:
 
- Monday, 20 October, 19.00 – 22.30 in Strasbourg, room Louise Weiss (LOW) N1.3 - Hearing
- Tuesday, 21 October, 17.00 – 17.45 in Strasbourg, room Winston Churchill (WIC) 200 - Vote. This meeting will not be broadcasted live. The recording will be available as from 22 October.
 
LIBE Committee Meetings:
 
 - Wednesday, 5 November, 9.00 – 12.30 and 15.00 – 18.30 and
 - Thursday, 6 November 2014, 9.00 – 12.30 and 15.00 – 18.30 in Brussels, room Paul-Henri Spaak (PHS) 3C050
 
All the meetings are broadcasted live and recorded unless otherwise indicated.
 
 

   
 
Missa inte
Samtliga meddelanden  
Hearing for the appointment of the EDPS and the Assistant Supervisor, 20.10

On 20 October, from 19.00 to 22.30, in meeting room Louise Weiss (LOW) N1.3 in Strasbourg, the LIBE Committee will hold a hearing for the appointment of the European Data Protection Supervisor and the Assistant Supervisor. The appointment procedure is based on Article 42 of Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data.

   
LIBE - AFET exchange of views on Counter-Terrorism

On 16 October from 11.30 to 12.30 in meeting room Paul-Henri Spaak PHS 3 C 50, AFET and LIBE Committees will hold a joint meeting in order to have an exchange of views with Jean-Paul LABORDE, United Nations Executive Director of Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (CTED). The joint Committee meeting underscores the intertwined character between external and internal policies in combatting terrorism, radicalization and the rising phenomenon of "foreign fighters".

   
Joint debate on the procedural rights package

On 16 October from 10.00 to 11.00 in room József Antall (JAN) 2Q2, LIBE Committee will hold a joint debate on three proposed Directives in the field of the procedural rights of accused and suspected persons in criminal proceedings. The proposals were presented by the Commission in November last year and concern the specific procedural safeguards for children suspected or accused in criminal proceedings, the strengthening of certain aspects of the presumption of innocence and of the right to be present at trial in criminal proceedings and the  provisional legal aid for suspects or accused persons deprived of liberty and legal aid in European arrest warrant proceedings. They are part of the procedural rights Roadmap adopted by the Council in 2009.

   
Joint debate on Smart Borders package

On 16 October from 9.00 to 10.00 in room József Antall (JAN) 2Q2, the LIBE Committee will hold a joint debate on the Smart Borders Package. The European Commission will present the study on technical options for a smart borders pilot.

   
 
Senaste pressmeddelandena
Se alla  
LIBE 21-10-2014 - 18:55  

Mr Giovanni Buttarelli was voted top candidate for the post of European Data Protection Supervisor by the Civil Liberties Committee on Tuesday after three and a half hours of hearings on Monday evening. Top candidate for Assistant Supervisor is Mr Wojciech Wiewiorowski. The appointments still need to be agreed with the Council of Ministers.

AFET DEVE INTA ECON JURI CULT AFCO LIBE FEMM ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 25-09-2014 - 10:51  

"The priorities of the Italian Council Presidency were outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers in a series of meetings held in July and September."

Presentation och befogenheter
 
Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:
 
1.    Skyddet inom unionens territorium av de medborgerliga rättigheter, de mänskliga rättigheter och de grundläggande rättigheter, inklusive skydd av minoriteter, som slås fast i fördragen och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.
2.    Åtgärder som krävs för att bekämpa alla former av diskriminering, med undantag av diskriminering på grund av kön eller diskriminering på arbetsplatsen och på arbetsmarknaden.
3.    Lagstiftning om öppenhet och skydd för enskilda när det gäller behandling av personuppgifter.
4.    Inrättande och utveckling av ett område med frihet, säkerhet och rättvisa, under iakttagande av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, framför allt följande:
 
a)    Åtgärder när det gäller personers inresa och rörlighet, asyl- och migrationsfrågor.
b)    Åtgärder som rör en integrerad förvaltning av de yttre gränserna.
c)    Åtgärder när det gäller polissamarbete och straffrättsligt samarbete, inklusive i fråga om terrorism, och materiella och förfarandemässiga åtgärder i samband med utvecklingen av en mer sammanhållen straffrättslig strategi inom unionen.
 
5.    Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk och Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, Europol, Eurojust, Cepol, den europeiska åklagarmyndigheten och andra organ och kontor inom samma område.
6.    Fastslående av att det finns en klar risk för att en medlemsstat allvarligt åsidosätter principer som är gemensamma för medlemsstaterna.
 
 
Dagens sändningar
 
Ingen sändning i dag  
Multimediabibliotek
 
Välkomsthälsning
 
 

 Som ordförande för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE) har jag glädjen att välkomna er till denna sida.
 
LIBE-utskottet har ansvar för den allra största delen av lagstiftningen och den demokratiska kontrollen av politik som rör rättsliga och inrikes frågor. I sitt arbete ser utskottet till att Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna respekteras fullt ut inom EU, liksom den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, och att unionsmedborgarskapet stärks.
 
I vårt utskottsarbete har vi dagliga kontakter med kommissionen (som företräder EU:s intressen) och ministerrådet (som företräder de 28 medlemsstaternas regeringar och nationella intressen), och vi bedriver ett nära samarbete med de nationella parlamenten. Regelbundna utbyten sker även med företrädare för rättsliga och brottsbekämpande myndigheter, med universitetsvärlden och med det civila samhället.
 
I politiken för rättsliga och inrikes frågor respekteras de nationella rättssystemen fullt ut, men samtidigt syftar politiken till att ta upp frågor av gemensamt intresse på EU-nivå, såsom   bekämpande av internationell brottslighet och terrorism, skydd av grundläggande rättigheter, säkerställande av uppgifts- och integritetsskydd i den digitala tidsåldern och bekämpande av diskriminering grundad på ras eller etniskt ursprung, religion, trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning.
 
LIBE-utskottet kommer att göra sitt yttersta för att fortsätta att bygga upp en givande dialog med alla berörda parter och i synnerhet med allmänheten.