Hem

 
Senaste nytt
 
Next LIBE committee meetings

 
- Wednesday, 3 December, 9.00 – 12.30 and 15.00 – 18.30 and
- Thursday, 4 December, 9.00 – 12.30 and 15.00 – 18.30 in Brussels, room Paul-Henri Spaak (PHS) 3C050
 
- Thursday,11 December, 9.00 – 12.30 in Brussels, room Paul-Henri Spaak (PHS) 1A002
 
All the meetings are broadcasted live and recorded unless otherwise indicated.
 
 

   
 
Missa inte
Samtliga meddelanden  
Exchange of views on European Public Prosecutor's Office

On 20th November at 10.00 in room PHS 1A03 the LIBE Committee will hold an exchange of views with the Italian presidency and the Commission on the state of play of the negotiations of the  EPPO - European Public Prosecutor's Office (2013/2155(APP)), Rapporteur Monica MACOVEI (EPP, RO). The establishment of a European Public Prosecutor's Office is an important step towards the establishment of a European area of criminal justice and the strengthening of the tools for fighting fraud against the Union’s financial interests.
 

   
Briefings on Commissioners' commitments

Policy Department prepared briefings to summarize the commitments Commissioners-designate made in their written answers to questionnaires and during their hearings before the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs.
 
The briefings are available below.

   
Hearing on Judicial cooperation in criminal matters, 11/11

On Tuesday 11 November 2014 from 15.00 to 18.30 in room Jószef Antall (JAN) 2Q2, LIBE Committee hold a hearing on judicial cooperation in criminal matters focusing on the "Roadmap" on procedural rights of suspects and accused persons. After the adoption of the Directives on the right to interpretation and translation, on the right to information and on the right of access to a lawyer, the European Commission presented in November 2013 three new legislative proposals: a Directive on the safeguards for children suspected or accused in criminal proceedings, a Directive on certain aspects of the presumption of innocence and a Directive on provisional legal aid. The hearing took stock of the achievements in the development of the roadmap and provided a forum for debate about the proposals currently under consideration.

   
Exchange of views on terrorism, foreign fighters and presentation of TE-SAT report

On 5 November from 16.30 to 18.30 in room Paul-Henri Spaak (PHS) 03C050 the LIBE Committee hold an exchange of views on terrorism and foreign fighters in the presence of Mr De Kerchove (Counter-Terrorism Coordinator), Mr Wainwright (Director Europol), Ms Coninsx (President Eurojust), Ms Marinaki (Managing Director European External Action Service) and Mr Galzerano (Chairman Terrorism Working Party). The exchange of views was a high-level event on a politically very relevant and timely topic, with the main actors on EU level dealing with this issue addressing the Committee. The latest EU Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT) will be also presented.

   
 
Senaste pressmeddelandena
Se alla  
LIBE 11-11-2014 - 14:48  

A draft law that would oblige airlines to hand EU countries the data of passengers entering or leaving the EU, in order to help fight serious crime and terrorism, was discussed in the Civil Liberties Committee on Tuesday. MEPs were still divided on the issue, but most stressed the need to assess the European Court of Justice ruling annulling the data retention directive, to assess whether existing measures suffice before taking new ones and to put in place adequate data protection safeguards.

Presentation och befogenheter
 
Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:
 
1.    Skyddet inom unionens territorium av de medborgerliga rättigheter, de mänskliga rättigheter och de grundläggande rättigheter, inklusive skydd av minoriteter, som slås fast i fördragen och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.
2.    Åtgärder som krävs för att bekämpa alla former av diskriminering, med undantag av diskriminering på grund av kön eller diskriminering på arbetsplatsen och på arbetsmarknaden.
3.    Lagstiftning om öppenhet och skydd för enskilda när det gäller behandling av personuppgifter.
4.    Inrättande och utveckling av ett område med frihet, säkerhet och rättvisa, under iakttagande av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, framför allt följande:
 
a)    Åtgärder när det gäller personers inresa och rörlighet, asyl- och migrationsfrågor.
b)    Åtgärder som rör en integrerad förvaltning av de yttre gränserna.
c)    Åtgärder när det gäller polissamarbete och straffrättsligt samarbete, inklusive i fråga om terrorism, och materiella och förfarandemässiga åtgärder i samband med utvecklingen av en mer sammanhållen straffrättslig strategi inom unionen.
 
5.    Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk och Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, Europol, Eurojust, Cepol, den europeiska åklagarmyndigheten och andra organ och kontor inom samma område.
6.    Fastslående av att det finns en klar risk för att en medlemsstat allvarligt åsidosätter principer som är gemensamma för medlemsstaterna.
 
 
Dagens sändningar
 
Ingen sändning i dag  
Multimediabibliotek
 
Välkomsthälsning
 
 

 Som ordförande för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE) har jag glädjen att välkomna er till denna sida.
 
LIBE-utskottet har ansvar för den allra största delen av lagstiftningen och den demokratiska kontrollen av politik som rör rättsliga och inrikes frågor. I sitt arbete ser utskottet till att Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna respekteras fullt ut inom EU, liksom den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, och att unionsmedborgarskapet stärks.
 
I vårt utskottsarbete har vi dagliga kontakter med kommissionen (som företräder EU:s intressen) och ministerrådet (som företräder de 28 medlemsstaternas regeringar och nationella intressen), och vi bedriver ett nära samarbete med de nationella parlamenten. Regelbundna utbyten sker även med företrädare för rättsliga och brottsbekämpande myndigheter, med universitetsvärlden och med det civila samhället.
 
I politiken för rättsliga och inrikes frågor respekteras de nationella rättssystemen fullt ut, men samtidigt syftar politiken till att ta upp frågor av gemensamt intresse på EU-nivå, såsom   bekämpande av internationell brottslighet och terrorism, skydd av grundläggande rättigheter, säkerställande av uppgifts- och integritetsskydd i den digitala tidsåldern och bekämpande av diskriminering grundad på ras eller etniskt ursprung, religion, trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning.
 
LIBE-utskottet kommer att göra sitt yttersta för att fortsätta att bygga upp en givande dialog med alla berörda parter och i synnerhet med allmänheten.