Hem

 
Missa inte
 
Exchange of views with Vice-President Timmermans

On Thursday 6 November, AFCO had an exchange of views with Vice-President Timmermans. The discussion allowed a first discussion on the incoming Commission's views on the institutional issues  which are of competency for the Constitutional affairs committee.

   
Workshop "Challenges in Constitutional Affairs in the new term"

On 6 November 2014  (9.10-12.30 & 16.00-18.30) the Constitutional Affairs committee organised a workshop on" Challenges in Constitutional Affairs in the new term: taking stock and looking forward." After an assessment of the EU inter-institutional dynamics after the elections, the discussions focused on differentiation of the governance in the European Union, challenges of democratic legitimacy and develop pathways of future constitutional evolution of the EU. The structure of the Europarty system after the 2014 elections has also be discussed.

 
Mer information
 
 
Presentation och befogenheter
 
Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:
 
1. Institutionella aspekter av den europeiska integrationen, särskilt i samband med förberedande, inledande och genomförande av ordinarie och förenklade förfaranden för fördragsändringar.
2. Genomförande av fördragen och utvärdering av hur de fungerar.
3. De institutionella konsekvenserna av unionens utvidgningsförhandlingar eller av ett utträde ur unionen.
4. Interinstitutionella förbindelser, däribland granskning av interinstitutionella avtal, som avses i artikel 140.2 i arbetsordningen, innan de godkänns i plenum.
5. Enhetlig valordning.
6. Europeiska politiska partier och politiska stiftelser, utan att det inkräktar på presidiets ansvarsområde.
7. Fastslående av att det finns en klar risk för att en medlemsstat allvarligt och ihållande åsidosätter principer som är gemensamma för medlemsstaterna.
8. Tolkning och tillämpning av arbetsordningen och förslag till ändring av denna.
 
 
Dagens sändningar
 
Ingen sändning i dag  
Multimediabibliotek
 
Välkomstord
 
 

Välkommen till webbplatsen för utskottet för konstitutionella frågor.
 
Under valperioden 2014–2019 kommer de institutionella aspekter som avgör EU:s framtid att stå i centrum. Vi kommer att fortsätta att utvärdera hur nyheterna i Lissabonfördraget har genomförts och använda detta som underlag för fortsatt utveckling. Utvärderingen av de åtgärder som vidtogs efter krisen 2008 kommer också att få oss att överväga om det behövs en ny fördragsreform. Det skulle då finnas två mål: Dels att bestämmelserna i det mellanstatliga fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen integreras i EU:s rättsliga ramverk, vilket kan komma att kräva fördragsändringar, dels att den ekonomiska styrningen av euroområdet får demokratisk legitimitet. Det kommer att bli en utmaning att se till att en starkare integration inom euroområdet inte undergräver EU:s integritet.
 
Om man vill återskapa allmänhetens förtroende för det europeiska projektet krävs större uppmärksamhet på det som bekymrar medborgarna. AFCO-utskottet kommer att se till att medborgarinitiativet, som är ett exempel på medborgarnas delaktighet i beslutsprocessen och som infördes under föregående valperiod, fungerar väl. På dagordningen finns också valförfarandet, genomförandet av den nya stadgan för europeiska politiska partier och samarbetet med de nationella parlamenten. Vårt mål är att vara pådrivande i debatten om Europeiska unionens framtid.
 
Danuta Hübner, utskottets ordförande