Förslag till betänkanden

Utskotten kan få i uppdrag att utarbeta förslag till betänkanden om frågor som rör lagstiftning eller andra frågor. I normala fall får utskottet i uppdrag att utarbeta ett förslag till betänkande om en viss fråga när det rör ett politikområde där utskottet har behörighet. Men under vissa omständigheter kan ett utskott utarbeta ett betänkande genom eget initiativ. För varje betänkande utses en föredragande bland utskottets ledamöter. Föredraganden ansvarar för att utarbeta förslaget till betänkande. När ett förslag till betänkande har utarbetats läggs det fram inför utskottet och diskuteras vid utskottets sammanträden och ledamöterna kan lägga fram ändringsförslag om de önskar. På den här sidan visas förslag till betänkanden innan några ändringsförslag har lagts till.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till betänkanden.

Mode d'affichage des résultats
 

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

Dokument :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

  DRAFT RECOMMENDATION on the proposal for a Council decision on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Moldova, of the other part

Datum : 09-09-2014

Referens :

AFET_PR(2014)537338 PE 537.338v01-00
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 25-09-2014

References :

Dokument :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

  DRAFT REPORT containing a motion for a non-legislative resolution on the proposal for a Council decision on conclusion of an Association Agreement between the European Union, of the one part, and the Republic of Moldova, of the other part

Datum : 09-09-2014

Referens :

AFET_PR(2014)537389 PE 537.389v01-00
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 25-09-2014

References :

Dokument :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, med undantag för bestämmelserna om behandling av arbetstagare som är tredjelandsmedborgare och lagligen är anställda på den andra partens territorium

Datum : 03-09-2014

Referens :

AFET_PR(2014)537336 PE 537.336v01-00
AFET

Jacek SARYUSZ-WOLSKI

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 08-09-2014

References :

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/00165

Dagens sändningar
 
Ingen sändning i dag  
Multimediabibliotek
 
Välkomstord
 
 

Available soon