Förslag till betänkanden


Utskotten kan få i uppdrag att utarbeta förslag till betänkanden om frågor som rör lagstiftning eller andra frågor. I normala fall får utskottet i uppdrag att utarbeta ett förslag till betänkande om en viss fråga när det rör ett politikområde där utskottet har behörighet. Men under vissa omständigheter kan ett utskott utarbeta ett betänkande genom eget initiativ. För varje betänkande utses en föredragande bland utskottets ledamöter. Föredraganden ansvarar för att utarbeta förslaget till betänkande. När ett förslag till betänkande har utarbetats läggs det fram inför utskottet och diskuteras vid utskottets sammanträden och ledamöterna kan lägga fram ändringsförslag om de önskar. På den här sidan visas förslag till betänkanden innan några ändringsförslag har lagts till.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till betänkanden.

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION över förslaget till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Kosovo, å andra sidan

05-11-2015 AFET_PR(2015)571603 PE 571.603v01-00
AFET

Ulrike LUNACEK

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 20-11-2015

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om genomförande och översyn av EU-strategin för Centralasien

07-10-2015 AFET_PR(2015)567841 PE 567.841v01-00
AFET

Tamás MESZERICS

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 17-11-2015

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Filippinerna, å andra sidan

06-10-2015 AFET_PR(2015)567744 PE 567.744v01-00
AFET

Elmar BROK

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Filippinerna, å andra sidan

06-10-2015 AFET_PR(2015)567752 PE 567.752v01-00
AFET

Elmar BROK

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar av ett protokoll till ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Filippinerna, å andra sidan, för att beakta Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

06-10-2015 AFET_PR(2015)567753 PE 567.753v01-00
AFET

Elmar BROK

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2014 och Europeiska unionens politik på området

15-09-2015 AFET_PR(2015)567654 PE 567.654v01-00
AFET

Cristian Dan PREDA

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 12-10-2015

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/04386

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp

15-07-2015 AFET_PR(2015)560836 PE 560.836v01-00
AFET

Bodil VALERO

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 23-09-2015

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/03500

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om EU:s roll i FN – Hur kan EU:s utrikespolitiska mål uppnås bättre?

14-07-2015 AFET_PR(2015)560600 PE 560.600v02-00
AFET

Paavo VÄYRYNEN

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 17-09-2015

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/03466

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar av ett protokoll till ramavtalet om ett vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan, för att beakta Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

03-07-2015 AFET_PR(2015)564919 PE 564.919v01-00
AFET

Sandra KALNIETE

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 01-09-2015

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående av ett protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Tunisien, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Tunisien om de allmänna principerna för Republiken Tunisiens deltagande i unionens program

02-07-2015 AFET_PR(2015)557253 PE 557.253v01-00
AFET

Pier Antonio PANZERI

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 16-07-2015

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/00412