Förslag till betänkanden


Utskotten kan få i uppdrag att utarbeta förslag till betänkanden om frågor som rör lagstiftning eller andra frågor. I normala fall får utskottet i uppdrag att utarbeta ett förslag till betänkande om en viss fråga när det rör ett politikområde där utskottet har behörighet. Men under vissa omständigheter kan ett utskott utarbeta ett betänkande genom eget initiativ. För varje betänkande utses en föredragande bland utskottets ledamöter. Föredraganden ansvarar för att utarbeta förslaget till betänkande. När ett förslag till betänkande har utarbetats läggs det fram inför utskottet och diskuteras vid utskottets sammanträden och ledamöterna kan lägga fram ändringsförslag om de önskar. På den här sidan visas förslag till betänkanden innan några ändringsförslag har lagts till.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till betänkanden.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  DRAFT REPORT on the European Defence Union

14-07-2016 AFET_PR(2016)584127 PE 584.127v01-00
AFET

Urmas PAET

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 07-09-2016

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om en EU-strategi gentemot Iran efter kärnteknikavtalet

09-06-2016 AFET_PR(2016)584178 PE 584.178v01-00
AFET

Richard HOWITT

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 14-07-2016

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om EU:s strategiska kommunikation för att bekämpa propaganda mot EU som sprids av tredje parter

02-05-2016 AFET_PR(2016)582060 PE 582.060v02-00
AFET

Anna Elżbieta FOTYGA

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 26-05-2016

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/05921

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om företagens ansvar för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i tredjeländer

18-03-2016 AFET_PR(2016)578743 PE 578.743v01-00
AFET

Ignazio CORRAO

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 22-04-2016

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/05046

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Libanon, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Libanon om de allmänna principerna för Republiken Libanons deltagande i unionsprogram

08-03-2016 AFET_PR(2016)565047 PE 565.047v01-00
AFET

Ramona Nicole MĂNESCU

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 21-04-2016

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/00414

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående av ett protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Libanon, å andra sidan, med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen

08-03-2016 AFET_PR(2016)576885 PE 576.885v01-00
AFET

Ramona Nicole MĂNESCU

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 21-04-2016

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/00016

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående av ett protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Libanon, å andra sidan, i syfte att beakta Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

08-03-2016 AFET_PR(2016)576889 PE 576.889v01-00
AFET

Ramona Nicole MĂNESCU

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 21-04-2016

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/00020

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om EU:s förbindelser med Tunisien i det nuvarande regionala sammanhanget

01-03-2016 AFET_PR(2016)576965 PE 576.965v01-00
AFET

Fabio Massimo CASTALDO

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 22-04-2016

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/04815

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation till rådet om FN:s generalförsamlings 71:a session

24-02-2016 AFET_PR(2016)578471 PE 578.471v01-00
AFET

Andrey KOVATCHEV

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 21-03-2016

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/05687

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om mänskliga rättigheter och migration i tredjeländer

08-02-2016 AFET_PR(2016)573042 PE 573.042v01-00
AFET

Marie-Christine VERGIAT

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 17-03-2016

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/05047