Förslag till betänkanden


Utskotten kan få i uppdrag att utarbeta förslag till betänkanden om frågor som rör lagstiftning eller andra frågor. I normala fall får utskottet i uppdrag att utarbeta ett förslag till betänkande om en viss fråga när det rör ett politikområde där utskottet har behörighet. Men under vissa omständigheter kan ett utskott utarbeta ett betänkande genom eget initiativ. För varje betänkande utses en föredragande bland utskottets ledamöter. Föredraganden ansvarar för att utarbeta förslaget till betänkande. När ett förslag till betänkande har utarbetats läggs det fram inför utskottet och diskuteras vid utskottets sammanträden och ledamöterna kan lägga fram ändringsförslag om de önskar. På den här sidan visas förslag till betänkanden innan några ändringsförslag har lagts till.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till betänkanden.

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om säkerhetsutmaningarna i Mellanöstern och Nordafrika och utsikterna till politisk stabilitet

12-03-2015 AFET_PR(2015)549275 PE 549.275v01-00
AFET

Vincent PEILLON

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 14-04-2015

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om läget avseende förbindelserna mellan EU och Ryssland

12-03-2015 AFET_PR(2015)551764 PE 551.764v04-00
AFET

Gabrielius LANDSBERGIS

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 30-03-2015

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om den strategiska militära situationen i Svartahavsbäckenet till följd av Rysslands olagliga annektering av Krim

06-03-2015 AFET_PR(2015)546620 PE 546.620v03-00
AFET

Ioan Mircea PAȘCU

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 25-03-2015

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående av ett protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Azerbajdzjan, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Azerbajdzjan om de allmänna principerna för Republiken Azerbajdzjans deltagande i unionsprogram

06-03-2015 AFET_PR(2015)549452 PE 549.452v01-00
AFET

Anneli JÄÄTTEENMÄKI

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 01-04-2015

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om den nuvarande politiska situationen i Afghanistan

06-03-2015 AFET_PR(2015)551777 PE 551.777v01-00
AFET

Sabine LÖSING

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 08-04-2015

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om konsekvenserna av utvecklingen på de europeiska försvarsmarknaderna för säkerhets- och försvarsförmågan i Europa

05-03-2015 AFET_PR(2015)551756 PE 551.756v01-00
AFET

Ana GOMES

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 31-03-2015

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om EU:s nya strategi för mänskliga rättigheter och demokrati – utvärdering av verksamheten inom det europeiska initiativet för demokrati efter dess inrättande

25-02-2015 AFET_PR(2015)544402 PE 544.402v01-00
AFET

Andrzej GRZYB

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 14-04-2015

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om mänskliga rättigheter och teknik: effekterna för de mänskliga rättigheterna i tredjeländer av system för intrång och övervakning

16-02-2015 AFET_PR(2015)549160 PE 549.160v02-00
AFET

Marietje SCHAAKE

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 23-03-2015

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete om upprättande av ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ryska federationen, å andra sidan, för att ta hänsyn till Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

12-02-2015 AFET_PR(2015)549251 PE 549.251v01-00
AFET

Gabrielius LANDSBERGIS

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 03-03-2015

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om finansiering av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken

05-02-2015 CJ15_PR(2015)549126 PE 549.126v01-00
BUDG AFET

Eduard KUKAN, Indrek TARAND

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 03-03-2015

Handlingar som hör samman med förfarande CJ15/8/02388