Förslag till betänkanden


Utskotten kan få i uppdrag att utarbeta förslag till betänkanden om frågor som rör lagstiftning eller andra frågor. I normala fall får utskottet i uppdrag att utarbeta ett förslag till betänkande om en viss fråga när det rör ett politikområde där utskottet har behörighet. Men under vissa omständigheter kan ett utskott utarbeta ett betänkande genom eget initiativ. För varje betänkande utses en föredragande bland utskottets ledamöter. Föredraganden ansvarar för att utarbeta förslaget till betänkande. När ett förslag till betänkande har utarbetats läggs det fram inför utskottet och diskuteras vid utskottets sammanträden och ledamöterna kan lägga fram ändringsförslag om de önskar. På den här sidan visas förslag till betänkanden innan några ändringsförslag har lagts till.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till betänkanden.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  DRAFT REPORT on arms export: implementation of Common Position 2008/944/CFSP

15-07-2015 AFET_PR(2015)560836 PE 560.836v01-00
AFET

Bodil VALERO

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 23-09-2015

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om EU:s roll i FN – Hur kan EU:s utrikespolitiska mål uppnås bättre?

14-07-2015 AFET_PR(2015)560600 PE 560.600v02-00
AFET

Paavo VÄYRYNEN

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 15-09-2015

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar av ett protokoll till ramavtalet om ett vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan, för att beakta Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

03-07-2015 AFET_PR(2015)564919 PE 564.919v01-00
AFET

Sandra KALNIETE

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 01-09-2015

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående av ett protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Tunisien, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Tunisien om de allmänna principerna för Republiken Tunisiens deltagande i unionens program

02-07-2015 AFET_PR(2015)557253 PE 557.253v01-00
AFET

Pier Antonio PANZERI

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 16-07-2015

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om slutande på unionens vägnar av ett ramavtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan

30-06-2015 AFET_PR(2015)560909 PE 560.909v01-00
AFET

Barbara LOCHBIHLER

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 01-09-2015

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av ett ramavtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan

30-06-2015 AFET_PR(2015)560913 PE 560.913v01-00
AFET

Barbara LOCHBIHLER

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 01-09-2015

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förbindelserna mellan EU och Kina

17-06-2015 AFET_PR(2015)560676 PE 560.676v02-00
AFET

Bas BELDER

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 14-07-2015

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets och kommissionens beslut om Europeiska unionens och Europeiska atomenergigemenskapens ingående av ett avtal om partnerskap och samarbete som upprättar ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Turkmenistan, å andra sidan

08-05-2015 AFET_PR(2015)557159 PE 557.159v01-00
AFET

Ramona Nicole MĂNESCU

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets och kommissionens beslut om Europeiska unionens och Europeiska atomenergigemenskapens ingående av ett avtal om partnerskap och samarbete som upprättar ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Turkmenistan, å andra sidan

07-05-2015 AFET_PR(2015)557046 PE 557.046v01-00
AFET

Ramona Nicole MĂNESCU

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om översynen av den europeiska grannskapspolitiken

22-04-2015 AFET_PR(2015)551887 PE 551.887v01-00
AFET

Eduard KUKAN

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 11-05-2015

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/02473