Förslag till betänkanden


Utskotten kan få i uppdrag att utarbeta förslag till betänkanden om frågor som rör lagstiftning eller andra frågor. I normala fall får utskottet i uppdrag att utarbeta ett förslag till betänkande om en viss fråga när det rör ett politikområde där utskottet har behörighet. Men under vissa omständigheter kan ett utskott utarbeta ett betänkande genom eget initiativ. För varje betänkande utses en föredragande bland utskottets ledamöter. Föredraganden ansvarar för att utarbeta förslaget till betänkande. När ett förslag till betänkande har utarbetats läggs det fram inför utskottet och diskuteras vid utskottets sammanträden och ledamöterna kan lägga fram ändringsförslag om de önskar. På den här sidan visas förslag till betänkanden innan några ändringsförslag har lagts till.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till betänkanden.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  DRAFT REPORT on EU political relations with India

04-04-2017 AFET_PR(2017)602942 PE 602.942v01-00
AFET

Cristian Dan PREDA

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 05-05-2017

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 230/2014 av den 11 mars 2014 om upprättande av ett instrument som bidrar till stabilitet och fred

31-03-2017 AFET_PR(2017)601194 PE 601.194v01-00
AFET

Arnaud DANJEAN

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 08-05-2017

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om EU:s politiska förbindelser med Asean

29-03-2017 AFET_PR(2017)602807 PE 602.807v01-00
AFET

Reinhard BÜTIKOFER

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 03-05-2017

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan

27-03-2017 AFET_PR(2017)599562 PE 599.562v01-00
AFET

Elena VALENCIANO

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 24-04-2017

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om korruption och mänskliga rättigheter i tredjeländer

27-03-2017 AFET_PR(2017)601131 PE 601.131v01-00
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 02-05-2017

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan

27-03-2017 AFET_PR(2017)601171 PE 601.171v01-00
AFET

Elena VALENCIANO

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 24-04-2017

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Europaparlamentets rekommendation till rådet om FN:s generalförsamlings 72:a session

13-03-2017 AFET_PR(2017)601127 PE 601.127v01-00
AFET

Andrey KOVATCHEV

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 04-04-2017

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/09435

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU) och om inrättande av EFHU-garantier och EFHU-garantifonden

06-03-2017 CJ31_PR(2017)599835 PE 599.835v01-00
BUDG DEVE AFET

Eduard KUKAN, Doru-Claudian FRUNZULICĂ, Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 24-03-2017

Handlingar som hör samman med förfarande CJ31/8/09264

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om bekämpande av människorättskränkningar mot bakgrund av krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten, däribland folkmord

02-03-2017 AFET_PR(2017)599812 PE 599.812v02-00
AFET

Cristian Dan PREDA

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 20-03-2017

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/07991

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om en EU-strategi för internationella kulturella förbindelser

22-02-2017 CJ27_PR(2017)599563 PE 599.563v01-00
CULT AFET

Elmar BROK, Silvia COSTA

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 29-03-2017

Handlingar som hör samman med förfarande CJ27/8/08092