Förslag till betänkanden


Utskotten kan få i uppdrag att utarbeta förslag till betänkanden om frågor som rör lagstiftning eller andra frågor. I normala fall får utskottet i uppdrag att utarbeta ett förslag till betänkande om en viss fråga när det rör ett politikområde där utskottet har behörighet. Men under vissa omständigheter kan ett utskott utarbeta ett betänkande genom eget initiativ. För varje betänkande utses en föredragande bland utskottets ledamöter. Föredraganden ansvarar för att utarbeta förslaget till betänkande. När ett förslag till betänkande har utarbetats läggs det fram inför utskottet och diskuteras vid utskottets sammanträden och ledamöterna kan lägga fram ändringsförslag om de önskar. På den här sidan visas förslag till betänkanden innan några ändringsförslag har lagts till.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till betänkanden.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  DRAFT REPORT on the implementation of the EU external financing instruments: mid-term review 2017 and the future post-2020 architecture

12-01-2018 AFET_PR(2018)615452 PE 615.452v01-00
AFET

Marietje SCHAAKE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om kränkningar av urbefolkningarnas rättigheter i världen, inklusive markrofferi

09-01-2018 AFET_PR(2018)615257 PE 615.257v02-00
AFET

Francisco ASSIS

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om förhandlingarna om ett övergripande avtal mellan EU och Azerbajdzjan

19-12-2017 AFET_PR(2017)613424 PE 613.424v01-00
AFET

Norica NICOLAI

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 30-01-2018

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om en rekommendation till rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten om att strypa jihadisternas inkomstkällor – åtgärder mot finansiering av terrorism

23-10-2017 AFET_PR(2017)612229 PE 612.229v01-00
AFET

Javier NART

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 27-11-2017

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/11118

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende Hongkong – 20 år efter överlämnandet

27-09-2017 AFET_PR(2017)610883 PE 610.883v01-00
AFET

Alyn SMITH

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 24-10-2017

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/11119

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten om det östliga partnerskapet inför toppmötet i november 2017

02-08-2017 AFET_PR(2017)607922 PE 607.922v01-00
AFET

Knut FLECKENSTEIN, Laima Liucija ANDRIKIENĖ

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 15-09-2017

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/10380

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om årsrapporten om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken

28-07-2017 AFET_PR(2017)609294 PE 609.294v01-00
AFET

Michael GAHLER

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 13-09-2017

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/10364

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om årsrapporten om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken

14-07-2017 AFET_PR(2017)607921 PE 607.921v01-00
AFET

David McALLISTER

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 12-09-2017

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/10359

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2016 och Europeiska unionens politik på området

14-07-2017 AFET_PR(2017)608041 PE 608.041v01-00
AFET

Godelieve QUISTHOUDT-ROWOHL

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 07-09-2017

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/10362

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan

13-07-2017 AFET_PR(2017)608080 PE 608.080v01-00
AFET

Liisa JAAKONSAARI

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 04-09-2017

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/06811