Förslag till betänkanden


Utskotten kan få i uppdrag att utarbeta förslag till betänkanden om frågor som rör lagstiftning eller andra frågor. I normala fall får utskottet i uppdrag att utarbeta ett förslag till betänkande om en viss fråga när det rör ett politikområde där utskottet har behörighet. Men under vissa omständigheter kan ett utskott utarbeta ett betänkande genom eget initiativ. För varje betänkande utses en föredragande bland utskottets ledamöter. Föredraganden ansvarar för att utarbeta förslaget till betänkande. När ett förslag till betänkande har utarbetats läggs det fram inför utskottet och diskuteras vid utskottets sammanträden och ledamöterna kan lägga fram ändringsförslag om de önskar. På den här sidan visas förslag till betänkanden innan några ändringsförslag har lagts till.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till betänkanden.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  DRAFT REPORT on the 2016 Commission Report on Bosnia and Herzegovina

01-12-2016 AFET_PR(2016)594188 PE 594.188v02-00
AFET

Cristian Dan PREDA

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 10-01-2017

  DRAFT REPORT on the 2016 Commission Report on Albania

25-11-2016 AFET_PR(2016)594191 PE 594.191v01-00
AFET

Knut FLECKENSTEIN

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 10-01-2017

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om statslöshet i Syd- och Sydostasien

10-11-2016 AFET_PR(2016)593827 PE 593.827v01-00
AFET

Amjad BASHIR

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 08-12-2016

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om undertecknande på unionens vägnar och provisorisk tillämpning av ett protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Demokratiska folkrepubliken Algeriet, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Demokratiska folkrepubliken Algeriet om de allmänna principerna för Demokratiska folkrepubliken Algeriets deltagande i unionens program

28-10-2016 AFET_PR(2016)578686 PE 578.686v01-00
AFET

Pier Antonio PANZERI

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 15-11-2016

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/00674

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION över utkastet till rådets beslut om ingående av ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mongoliet, å andra sidan

18-10-2016 AFET_PR(2016)589229 PE 589.229v01-00
AFET

Helmut SCHOLZ

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 11-11-2016

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om förslaget till rådets beslut om ingående av ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mongoliet, å andra sidan

18-10-2016 AFET_PR(2016)592260 PE 592.260v01-00
AFET

Helmut SCHOLZ

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 11-11-2016

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/07638

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om en integrerad EU-politik för Arktis

12-10-2016 CJ26_PR(2016)589323 PE 589.323v01-00
ENVI AFET

Urmas PAET, Sirpa PIETIKÄINEN

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 10-11-2016

Handlingar som hör samman med förfarande CJ26/8/07812

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken

06-10-2016 AFET_PR(2016)587509 PE 587.509v03-00
AFET

Elmar BROK

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 17-10-2016

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/05935

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Libanon, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

06-10-2016 AFET_PR(2016)589287 PE 589.287v01-00
AFET

Ramona Nicole MĂNESCU

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 05-12-2016

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om fortsatt verksamhet för det internationella vetenskapliga och tekniska centrumet

29-09-2016 AFET_PR(2016)589222 PE 589.222v01-00
AFET

Elmar BROK