Förslag till betänkanden

Utskotten kan få i uppdrag att utarbeta förslag till betänkanden om frågor som rör lagstiftning eller andra frågor. I normala fall får utskottet i uppdrag att utarbeta ett förslag till betänkande om en viss fråga när det rör ett politikområde där utskottet har behörighet. Men under vissa omständigheter kan ett utskott utarbeta ett betänkande genom eget initiativ. För varje betänkande utses en föredragande bland utskottets ledamöter. Föredraganden ansvarar för att utarbeta förslaget till betänkande. När ett förslag till betänkande har utarbetats läggs det fram inför utskottet och diskuteras vid utskottets sammanträden och ledamöterna kan lägga fram ändringsförslag om de önskar. På den här sidan visas förslag till betänkanden innan några ändringsförslag har lagts till.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till betänkanden.

Mode d'affichage des résultats
 

Dokument :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar av protokollet till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Albanien, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

Datum : 19-03-2014

Referens :

AFET_PR(2014)528010 PE 528.010v01-00
AFET

Nikola VULJANIĆ

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/7/13805

Dokument :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med Europaparlamentets rekommendationer till rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten om förhandlingarna om ett strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och Japan

Datum : 28-02-2014

Referens :

AFET_PR(2014)529840 PE 529.840v02-00
AFET

Alojz PETERLE

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 05-03-2014

References :

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/7/15310

Dokument :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Montenegro, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

Datum : 21-02-2014

Referens :

AFET_PR(2014)528009 PE 528.009v01-00
AFET

Charles TANNOCK

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/7/13502

Dokument :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation till rådet om FN:s generalförsamlings 69:e session

Datum : 19-02-2014

Referens :

AFET_PR(2014)529721 PE 529.721v02-00
AFET

Alexander Graf LAMBSDORFF

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 26-02-2014

References :

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/7/15149

Dokument :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående av ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, med undantag för frågor rörande återtagande

Datum : 18-02-2014

Referens :

AFET_PR(2014)529768 PE 529.768v01-00
AFET

Norica NICOLAI

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 10-03-2014

References :

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/7/13500

Dokument :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Georgien om de allmänna principerna för Georgiens deltagande i unionsprogram

Datum : 05-02-2014

Referens :

AFET_PR(2014)528090 PE 528.090v01-00
AFET

Krzysztof LISEK

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 27-02-2014

References :

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/7/13475

Dokument :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation till rådet om att införa gemensamma visumrestriktioner för ryska tjänstemän som är inblandade i fallet Sergej Magnitskij

Datum : 05-02-2014

Referens :

AFET_PR(2014)528148 PE 528.148v01-00
AFET

Kristiina OJULAND

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 27-02-2014

References :

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/7/15148

Dokument :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION TILL RÅDET, KOMMISSIONEN OCH EUROPEISKA UTRIKESTJÄNSTEN om EU:s strategi gentemot Iran

Datum : 04-02-2014

Referens :

AFET_PR(2014)527953 PE 527.953v02-00
AFET

María MUÑIZ DE URQUIZA

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 18-02-2014

References :

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/7/15055

Dokument :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om EU:s utrikespolitik i en värld av kulturella och religiösa skillnader

Datum : 17-12-2013

Referens :

AFET_PR(2013)526121 PE 526.121v01-00
AFET

Marietta GIANNAKOU

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 23-01-2014

References :

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/7/13699

Dokument :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om den EU-övergripande strategin och dess konsekvenser för samstämdheten i EU:s yttre åtgärder

Datum : 11-12-2013

Referens :

AFET_PR(2013)524877 PE 524.877v01-00
AFET

Arnaud DANJEAN

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 16-01-2014

References :

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/7/13289

Dagens sändningar
 
Ingen sändning i dag  
Multimediabibliotek
 
Välkommen!
 
 

Varmt välkommen till webbplatsen för Europaparlamentets utskott för utrikesfrågor!
 
Som den största ekonomiska makten i världen och den främsta givaren av utvecklingsbistånd har Europeiska unionen genom Lissabonfördraget fått de väsentliga befogenheter och verktyg som krävs för att den ska kunna bedriva en ambitiös och konsekvent utrikespolitik.
 
Unionens yttre åtgärder ges full demokratisk legitimitet genom Europaparlamentet, vars arbete bygger på de grundläggande värdena demokrati och rättsstatlighet, vilka i sin tur står i centrum för hela EU-projektet.
Det räcker dock inte bara med de institutionella strukturerna, utan det krävs också en politisk vilja att övervinna de inre klyftorna och de protektionistiska eller rentav nationalistiska attityderna.
 
Utskottet för utrikesfrågor bidrar till utformningen och kontrollen av en utrikespolitik som tar hänsyn till unionens intressen och unionsmedborgarnas förväntningar på säkerhetsområdet, säkerställer stabiliteten i de regioner som omger EU samt garanterar konsekvens och effektivitet. Framför allt är vi medvetna om att endast ett EU som uppträder enat kan göra unionsmedborgarnas och de olika befolkningarnas röster hörda ute i världen.