Förslag till betänkanden

Utskotten kan få i uppdrag att utarbeta förslag till betänkanden om frågor som rör lagstiftning eller andra frågor. I normala fall får utskottet i uppdrag att utarbeta ett förslag till betänkande om en viss fråga när det rör ett politikområde där utskottet har behörighet. Men under vissa omständigheter kan ett utskott utarbeta ett betänkande genom eget initiativ. För varje betänkande utses en föredragande bland utskottets ledamöter. Föredraganden ansvarar för att utarbeta förslaget till betänkande. När ett förslag till betänkande har utarbetats läggs det fram inför utskottet och diskuteras vid utskottets sammanträden och ledamöterna kan lägga fram ändringsförslag om de önskar. På den här sidan visas förslag till betänkanden innan några ändringsförslag har lagts till.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till betänkanden.

Mode d'affichage des résultats
 

Dokument :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens och dess medlemsstaters vägnar av ett protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Tunisien, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

Datum : 15-10-2014

Referens :

AFET_PR(2014)539613 PE 539.613v01-00
AFET

Elmar BROK

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 11-11-2014

References :

Dokument :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan

Datum : 29-09-2014

Referens :

AFET_PR(2014)537339 PE 537.339v01-00
AFET

Andrejs MAMIKINS

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 22-10-2014

References :

Dokument :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan

Datum : 29-09-2014

Referens :

AFET_PR(2014)537388 PE 537.388v01-00
AFET

Andrejs MAMIKINS

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 22-10-2014

References :

Dokument :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan

Datum : 09-09-2014

Referens :

AFET_PR(2014)537338 PE 537.338v01-00
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 25-09-2014

References :

Dokument :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan

Datum : 09-09-2014

Referens :

AFET_PR(2014)537389 PE 537.389v01-00
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 25-09-2014

References :

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/01046

Dokument :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, med undantag för bestämmelserna om behandling av arbetstagare som är tredjelandsmedborgare och lagligen är anställda på den andra partens territorium

Datum : 03-09-2014

Referens :

AFET_PR(2014)537336 PE 537.336v01-00
AFET

Jacek SARYUSZ-WOLSKI

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 08-09-2014

References :

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/00165

Dagens sändningar
 
Ingen sändning i dag  
Multimediabibliotek
 
Välkomstord
 
 

Available soon