Förslag till betänkanden


Utskotten kan få i uppdrag att utarbeta förslag till betänkanden om frågor som rör lagstiftning eller andra frågor. I normala fall får utskottet i uppdrag att utarbeta ett förslag till betänkande om en viss fråga när det rör ett politikområde där utskottet har behörighet. Men under vissa omständigheter kan ett utskott utarbeta ett betänkande genom eget initiativ. För varje betänkande utses en föredragande bland utskottets ledamöter. Föredraganden ansvarar för att utarbeta förslaget till betänkande. När ett förslag till betänkande har utarbetats läggs det fram inför utskottet och diskuteras vid utskottets sammanträden och ledamöterna kan lägga fram ändringsförslag om de önskar. På den här sidan visas förslag till betänkanden innan några ändringsförslag har lagts till.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till betänkanden.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the Union and its Member States, of the Protocol to the Framework Agreement on Partnership and Cooperation between the European Union and its Member States, of the one part, and Mongolia, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Croatia to the European Union

13-01-2017 AFET_PR(2017)597390 PE 597.390v01-00
AFET

Helmut SCHOLZ

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 03-03-2017

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om kommissionens rapport för 2016 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

10-01-2017 AFET_PR(2017)595412 PE 595.412v01-00
AFET

Ivo VAJGL

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 07-02-2017

  DRAFT REPORT on the 2016 Commission Report on Montenegro

10-01-2017 AFET_PR(2017)595414 PE 595.414v01-00
AFET

Charles TANNOCK

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 07-02-2017

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Kanada, å andra sidan

20-12-2016 AFET_PR(2016)595740 PE 595.740v01-00
AFET

Charles TANNOCK

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 18-01-2017

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om kommissionens rapport för 2016 om Kosovo

19-12-2016 AFET_PR(2016)594160 PE 594.160v01-00
AFET

Ulrike LUNACEK

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 18-01-2017

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om kommissionens rapport för 2016 om Serbien

19-12-2016 AFET_PR(2016)594161 PE 594.161v01-00
AFET

David McALLISTER

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 18-01-2017

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om konstitutionella, rättsliga och institutionella följder av en gemensam säkerhets- och försvarspolitik: de möjligheter som Lissabonfördraget erbjuder

02-12-2016 CJ20_PR(2016)594055 PE 594.055v01-00
AFCO AFET

Michael GAHLER, Esteban GONZÁLEZ PONS

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 12-01-2017

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om kommissionens rapport för 2016 om Bosnien och Hercegovina

01-12-2016 AFET_PR(2016)594188 PE 594.188v02-00
AFET

Cristian Dan PREDA

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 10-01-2017

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/08487

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE över kommissionens rapport för 2016 om Albanien

25-11-2016 AFET_PR(2016)594191 PE 594.191v01-00
AFET

Knut FLECKENSTEIN

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 10-01-2017

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/08486

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om statslöshet i Syd- och Sydostasien

10-11-2016 AFET_PR(2016)593827 PE 593.827v01-00
AFET

Amjad BASHIR

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 08-12-2016

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/07735