Förslag till betänkanden


Utskotten kan få i uppdrag att utarbeta förslag till betänkanden om frågor som rör lagstiftning eller andra frågor. I normala fall får utskottet i uppdrag att utarbeta ett förslag till betänkande om en viss fråga när det rör ett politikområde där utskottet har behörighet. Men under vissa omständigheter kan ett utskott utarbeta ett betänkande genom eget initiativ. För varje betänkande utses en föredragande bland utskottets ledamöter. Föredraganden ansvarar för att utarbeta förslaget till betänkande. När ett förslag till betänkande har utarbetats läggs det fram inför utskottet och diskuteras vid utskottets sammanträden och ledamöterna kan lägga fram ändringsförslag om de önskar. På den här sidan visas förslag till betänkanden innan några ändringsförslag har lagts till.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till betänkanden.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  DRAFT RECOMMENDATION on the proposal for a Council decision on the conclusion of the Protocol to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Tunisia, of the other part, on a Framework Agreement between the European Union and the Republic of Tunisia on the general principles for the participation of the Republic of Tunisia in Union programmes

02-07-2015 AFET_PR(2015)557253 PE 557.253v01-00
AFET

Pier Antonio PANZERI

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council and Commission decision on the conclusion by the European Union of the Partnership and Cooperation Agreement establishing a Partnership between the European Union and its Member States, of the one part, and the Socialist Republic of Viet Nam, of the other part

30-06-2015 AFET_PR(2015)560913 PE 560.913v01-00
AFET

Barbara LOCHBIHLER

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 01-09-2015

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förbindelserna mellan EU och Kina

17-06-2015 AFET_PR(2015)560676 PE 560.676v02-00
AFET

Bas BELDER

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 14-07-2015

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets och kommissionens beslut om Europeiska unionens och Europeiska atomenergigemenskapens ingående av ett avtal om partnerskap och samarbete som upprättar ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Turkmenistan, å andra sidan

08-05-2015 AFET_PR(2015)557159 PE 557.159v01-00
AFET

Ramona Nicole MĂNESCU

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets och kommissionens beslut om Europeiska unionens och Europeiska atomenergigemenskapens ingående av ett avtal om partnerskap och samarbete som upprättar ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Turkmenistan, å andra sidan

07-05-2015 AFET_PR(2015)557046 PE 557.046v01-00
AFET

Ramona Nicole MĂNESCU

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om översynen av den europeiska grannskapspolitiken

22-04-2015 AFET_PR(2015)551887 PE 551.887v01-00
AFET

Eduard KUKAN

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 11-05-2015

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/02473

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar av protokollet till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Serbien, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

21-04-2015 AFET_PR(2015)544399 PE 544.399v01-00
AFET

David McALLISTER

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 12-05-2015

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/00374

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar av protokollet till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

21-04-2015 AFET_PR(2015)554883 PE 554.883v01-00
AFET

Ivo VAJGL

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 12-05-2015

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/00256

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om säkerhetsutmaningarna i Mellanöstern och Nordafrika och utsikterna till politisk stabilitet

12-03-2015 AFET_PR(2015)549275 PE 549.275v01-00
AFET

Vincent PEILLON

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 14-04-2015

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/02276

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om läget avseende förbindelserna mellan EU och Ryssland

12-03-2015 AFET_PR(2015)551764 PE 551.764v04-00
AFET

Gabrielius LANDSBERGIS

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 30-03-2015

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/02472