Förslag till betänkanden


Utskotten kan få i uppdrag att utarbeta förslag till betänkanden om frågor som rör lagstiftning eller andra frågor. I normala fall får utskottet i uppdrag att utarbeta ett förslag till betänkande om en viss fråga när det rör ett politikområde där utskottet har behörighet. Men under vissa omständigheter kan ett utskott utarbeta ett betänkande genom eget initiativ. För varje betänkande utses en föredragande bland utskottets ledamöter. Föredraganden ansvarar för att utarbeta förslaget till betänkande. När ett förslag till betänkande har utarbetats läggs det fram inför utskottet och diskuteras vid utskottets sammanträden och ledamöterna kan lägga fram ändringsförslag om de önskar. På den här sidan visas förslag till betänkanden innan några ändringsförslag har lagts till.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till betänkanden.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  DRAFT REPORT on the 2018 Commission Report on Kosovo

11-06-2018 AFET_PR(2018)623698 PE 623.698v01-00
AFET

Igor ŠOLTES

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 30-08-2018

  DRAFT REPORT on the 2018 Commission Report on Serbia

08-06-2018 AFET_PR(2018)623683 PE 623.683v01-00
AFET

David McALLISTER

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 30-08-2018

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om kommissionens rapport för 2018 om Albanien

07-06-2018 AFET_PR(2018)622360 PE 622.360v02-00
AFET

Knut FLECKENSTEIN

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 30-08-2018

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om läget i förbindelserna mellan EU och USA

17-05-2018 AFET_PR(2018)616905 PE 616.905v02-00
AFET

Elmar BROK

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 07-06-2018

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/11747

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av ett avtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan

28-03-2018 AFET_PR(2018)619389 PE 619.389v01-00
AFET

Tokia SAÏFI

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 26-04-2018

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/12730

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan

28-03-2018 AFET_PR(2018)619399 PE 619.399v01-00
AFET

Tokia SAÏFI

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 26-04-2018

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om läget i förbindelserna mellan EU och Kina

26-03-2018 AFET_PR(2018)619387 PE 619.387v01-00
AFET

Bas BELDER

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 26-04-2018

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/11769

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Europaparlamentets rekommendation till rådet om FN:s generalförsamlings 73:e session

19-03-2018 AFET_PR(2018)619283 PE 619.283v01-00
AFET

Eugen FREUND

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 25-04-2018

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/12534

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan

14-03-2018 AFET_PR(2018)615326 PE 615.326v01-00
AFET

László TŐKÉS

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 13-04-2018

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/11717

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan

13-03-2018 AFET_PR(2018)615325 PE 615.325v01-00
AFET

László TŐKÉS

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 13-04-2018