Förslag till betänkanden


Utskotten kan få i uppdrag att utarbeta förslag till betänkanden om frågor som rör lagstiftning eller andra frågor. I normala fall får utskottet i uppdrag att utarbeta ett förslag till betänkande om en viss fråga när det rör ett politikområde där utskottet har behörighet. Men under vissa omständigheter kan ett utskott utarbeta ett betänkande genom eget initiativ. För varje betänkande utses en föredragande bland utskottets ledamöter. Föredraganden ansvarar för att utarbeta förslaget till betänkande. När ett förslag till betänkande har utarbetats läggs det fram inför utskottet och diskuteras vid utskottets sammanträden och ledamöterna kan lägga fram ändringsförslag om de önskar. På den här sidan visas förslag till betänkanden innan några ändringsförslag har lagts till.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till betänkanden.

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Europaparlamentets rekommendation till rådet om FN:s generalförsamlings 72:a session

13-03-2017 AFET_PR(2017)601127 PE 601.127v01-00
AFET

Andrey KOVATCHEV

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 04-04-2017

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU) och om inrättande av EFHU-garantier och EFHU-garantifonden

06-03-2017 CJ31_PR(2017)599835 PE 599.835v01-00
BUDG DEVE AFET

Eduard KUKAN, Doru-Claudian FRUNZULICĂ, Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 24-03-2017

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om bekämpande av människorättskränkningar mot bakgrund av krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten, däribland folkmord

02-03-2017 AFET_PR(2017)599812 PE 599.812v02-00
AFET

Cristian Dan PREDA

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 20-03-2017

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om en EU-strategi för internationella kulturella förbindelser

22-02-2017 CJ27_PR(2017)599563 PE 599.563v01-00
CULT AFET

Elmar BROK, Silvia COSTA

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 29-03-2017

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

21-02-2017 AFET_PR(2017)594194 PE 594.194v01-00
AFET

Cristian Dan PREDA

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 09-03-2017

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om privata säkerhetsföretag

26-01-2017 AFET_PR(2017)594042 PE 594.042v01-00
AFET

Hilde VAUTMANS

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 16-03-2017

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens och dess medlemsstaters vägnar av protokollet till ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mongoliet, å andra sidan, för att beakta Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

13-01-2017 AFET_PR(2017)597390 PE 597.390v01-00
AFET

Helmut SCHOLZ

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 03-03-2017

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om kommissionens rapport för 2016 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

10-01-2017 AFET_PR(2017)595412 PE 595.412v01-00
AFET

Ivo VAJGL

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 07-02-2017

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/08484

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om kommissionens rapport för 2016 om Montenegro

10-01-2017 AFET_PR(2017)595414 PE 595.414v01-00
AFET

Charles TANNOCK

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 07-02-2017

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/08483

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Kanada, å andra sidan

20-12-2016 AFET_PR(2016)595740 PE 595.740v01-00
AFET

Charles TANNOCK

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 18-01-2017

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/08553