Förslag till betänkanden


Utskotten kan få i uppdrag att utarbeta förslag till betänkanden om frågor som rör lagstiftning eller andra frågor. I normala fall får utskottet i uppdrag att utarbeta ett förslag till betänkande om en viss fråga när det rör ett politikområde där utskottet har behörighet. Men under vissa omständigheter kan ett utskott utarbeta ett betänkande genom eget initiativ. För varje betänkande utses en föredragande bland utskottets ledamöter. Föredraganden ansvarar för att utarbeta förslaget till betänkande. När ett förslag till betänkande har utarbetats läggs det fram inför utskottet och diskuteras vid utskottets sammanträden och ledamöterna kan lägga fram ändringsförslag om de önskar. På den här sidan visas förslag till betänkanden innan några ändringsförslag har lagts till.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till betänkanden.

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp

02-05-2017 AFET_PR(2017)604505 PE 604.505v01-00
AFET

Bodil VALERO

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 09-06-2017

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/09298

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av partnerskapsavtalet om förbindelser och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Nya Zeeland, å andra sidan

27-04-2017 AFET_PR(2017)604508 PE 604.508v01-00
AFET

Charles TANNOCK

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 30-05-2017

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av partnerskapsavtalet om förbindelser och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Nya Zeeland, å andra sidan

27-04-2017 AFET_PR(2017)604510 PE 604.510v01-00
AFET

Charles TANNOCK

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 30-05-2017

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/09591

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående av ramavtalet mellan Europeiska unionen och Kosovo* om de allmänna principerna för Kosovos deltagande i unionsprogram

26-04-2017 AFET_PR(2017)603083 PE 603.083v01-00
AFET

Ulrike LUNACEK

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 11-05-2017

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/00162

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om kommissionens rapport för 2016 om Turkiet

18-04-2017 AFET_PR(2017)601216 PE 601.216v01-00
AFET

Kati PIRI

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 09-05-2017

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/08539

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om EU:s politiska förbindelser med Indien

04-04-2017 AFET_PR(2017)602942 PE 602.942v01-00
AFET

Cristian Dan PREDA

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 05-05-2017

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/07843

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 230/2014 av den 11 mars 2014 om upprättande av ett instrument som bidrar till stabilitet och fred

31-03-2017 AFET_PR(2017)601194 PE 601.194v01-00
AFET

Arnaud DANJEAN

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 08-05-2017

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/07133

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om EU:s politiska förbindelser med Latinamerika

30-03-2017 AFET_PR(2017)601107 PE 601.107v01-00
AFET

Javi LÓPEZ

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 11-05-2017

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/07845

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om EU:s politiska förbindelser med Asean

29-03-2017 AFET_PR(2017)602807 PE 602.807v01-00
AFET

Reinhard BÜTIKOFER

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 03-05-2017

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/07844

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan

27-03-2017 AFET_PR(2017)599562 PE 599.562v01-00
AFET

Elena VALENCIANO

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 24-04-2017

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/07965