Förslag till betänkanden


Utskotten kan få i uppdrag att utarbeta förslag till betänkanden om frågor som rör lagstiftning eller andra frågor. I normala fall får utskottet i uppdrag att utarbeta ett förslag till betänkande om en viss fråga när det rör ett politikområde där utskottet har behörighet. Men under vissa omständigheter kan ett utskott utarbeta ett betänkande genom eget initiativ. För varje betänkande utses en föredragande bland utskottets ledamöter. Föredraganden ansvarar för att utarbeta förslaget till betänkande. När ett förslag till betänkande har utarbetats läggs det fram inför utskottet och diskuteras vid utskottets sammanträden och ledamöterna kan lägga fram ändringsförslag om de önskar. På den här sidan visas förslag till betänkanden innan några ändringsförslag har lagts till.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till betänkanden.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  DRAFT REPORT on The state of EU-Russia relations

04-03-2015 AFET_PR(2015)551764 PE 551.764v01-00
AFET

Gabrielius LANDSBERGIS

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 31-03-2015

  DRAFT REPORT on the EU's new approach to human rights and democracy - evaluating the activities of the European Endowment for Democracy (EED) since its establishment

25-02-2015 AFET_PR(2015)544402 PE 544.402v01-00
AFET

Andrzej GRZYB

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 14-04-2015

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om mänskliga rättigheter och teknik: effekterna för de mänskliga rättigheterna i tredjeländer av system för intrång och övervakning

16-02-2015 AFET_PR(2015)549160 PE 549.160v02-00
AFET

Marietje SCHAAKE

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 23-03-2015

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete om upprättande av ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ryska federationen, å andra sidan, för att ta hänsyn till Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

12-02-2015 AFET_PR(2015)549251 PE 549.251v01-00
AFET

Gabrielius LANDSBERGIS

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 03-03-2015

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om finansiering av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken

05-02-2015 CJ15_PR(2015)549126 PE 549.126v01-00
BUDG AFET

Eduard KUKAN, Indrek TARAND

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 03-03-2015

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om den årliga rapporten till Europaparlamentet från Europeiska unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

22-12-2014 AFET_PR(2014)544300 PE 544.300v01-00
AFET

Elmar BROK

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 26-01-2015

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/02002

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (baserat på årsrapporten från rådet till Europaparlamentet om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken)

16-12-2014 AFET_PR(2014)544334 PE 544.334v01-00
AFET

Arnaud DANJEAN

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 28-01-2015

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/02172

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2013 och Europeiska unionens politik på området

28-11-2014 AFET_PR(2014)541530 PE 541.530v02-00
AFET

Pier Antonio PANZERI

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 09-12-2014

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/01945

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens och dess medlemsstaters vägnar av ett protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Tunisien, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

15-10-2014 AFET_PR(2014)539613 PE 539.613v01-00
AFET

Elmar BROK

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 11-11-2014

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/00038

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan

29-09-2014 AFET_PR(2014)537339 PE 537.339v01-00
AFET

Andrejs MAMIKINS

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 22-10-2014

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/00386