Förslag till betänkanden


Utskotten kan få i uppdrag att utarbeta förslag till betänkanden om frågor som rör lagstiftning eller andra frågor. I normala fall får utskottet i uppdrag att utarbeta ett förslag till betänkande om en viss fråga när det rör ett politikområde där utskottet har behörighet. Men under vissa omständigheter kan ett utskott utarbeta ett betänkande genom eget initiativ. För varje betänkande utses en föredragande bland utskottets ledamöter. Föredraganden ansvarar för att utarbeta förslaget till betänkande. När ett förslag till betänkande har utarbetats läggs det fram inför utskottet och diskuteras vid utskottets sammanträden och ledamöterna kan lägga fram ändringsförslag om de önskar. På den här sidan visas förslag till betänkanden innan några ändringsförslag har lagts till.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till betänkanden.

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om den årliga rapporten till Europaparlamentet från Europeiska unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

22-12-2014 AFET_PR(2014)544300 PE 544.300v01-00
AFET

Elmar BROK

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 26-01-2015

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/02002

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (baserat på årsrapporten från rådet till Europaparlamentet om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken)

16-12-2014 AFET_PR(2014)544334 PE 544.334v01-00
AFET

Arnaud DANJEAN

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 28-01-2015

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2013 och Europeiska unionens politik på området

28-11-2014 AFET_PR(2014)541530 PE 541.530v02-00
AFET

Pier Antonio PANZERI

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 09-12-2014

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/01945

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens och dess medlemsstaters vägnar av ett protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Tunisien, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

15-10-2014 AFET_PR(2014)539613 PE 539.613v01-00
AFET

Elmar BROK

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 11-11-2014

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/00038

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan

29-09-2014 AFET_PR(2014)537339 PE 537.339v01-00
AFET

Andrejs MAMIKINS

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 22-10-2014

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/00386

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan

29-09-2014 AFET_PR(2014)537388 PE 537.388v01-00
AFET

Andrejs MAMIKINS

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 22-10-2014

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/01045

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan

09-09-2014 AFET_PR(2014)537338 PE 537.338v01-00
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 25-09-2014

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/00389

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan

09-09-2014 AFET_PR(2014)537389 PE 537.389v01-00
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 25-09-2014

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/01046

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, med undantag för bestämmelserna om behandling av arbetstagare som är tredjelandsmedborgare och lagligen är anställda på den andra partens territorium

03-09-2014 AFET_PR(2014)537336 PE 537.336v01-00
AFET

Jacek SARYUSZ-WOLSKI

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 08-09-2014

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/00165