Förslag till betänkanden


Utskotten kan få i uppdrag att utarbeta förslag till betänkanden om frågor som rör lagstiftning eller andra frågor. I normala fall får utskottet i uppdrag att utarbeta ett förslag till betänkande om en viss fråga när det rör ett politikområde där utskottet har behörighet. Men under vissa omständigheter kan ett utskott utarbeta ett betänkande genom eget initiativ. För varje betänkande utses en föredragande bland utskottets ledamöter. Föredraganden ansvarar för att utarbeta förslaget till betänkande. När ett förslag till betänkande har utarbetats läggs det fram inför utskottet och diskuteras vid utskottets sammanträden och ledamöterna kan lägga fram ändringsförslag om de önskar. På den här sidan visas förslag till betänkanden innan några ändringsförslag har lagts till.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till betänkanden.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion of the Framework Agreement on Partnership and Cooperation between the European Union and its Member States, of the one part, and Mongolia, of the other part

18-10-2016 AFET_PR(2016)589229 PE 589.229v01-00
AFET

Helmut SCHOLZ

  DRAFT REPORT containing a motion for a non-legislative resolution on the draft Council decision on the conclusion of the Framework Agreement on Partnership and Cooperation between the European Union and its Member States, of the one part, and Mongolia, of the other part

18-10-2016 AFET_PR(2016)592260 PE 592.260v01-00
AFET

Helmut SCHOLZ

  DRAFT REPORT on an integrated European Union policy for the Arctic

12-10-2016 CJ26_PR(2016)589323 PE 589.323v01-00
ENVI AFET

Urmas PAET, Sirpa PIETIKÄINEN

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 10-11-2016

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken

06-10-2016 AFET_PR(2016)587509 PE 587.509v03-00
AFET

Elmar BROK

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 17-10-2016

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Libanon, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

06-10-2016 AFET_PR(2016)589287 PE 589.287v01-00
AFET

Ramona Nicole MĂNESCU

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 05-12-2016

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om fortsatt verksamhet för det internationella vetenskapliga och tekniska centrumet

29-09-2016 AFET_PR(2016)589222 PE 589.222v01-00
AFET

Elmar BROK

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om hantering av flykting- och migrantrörelserna: den roll som EU:s yttre åtgärder spelar

29-09-2016 CJ19_PR(2016)589425 PE 589.425v02-00
DEVE AFET

Elena VALENCIANO, Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 18-10-2016

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2015 och Europeiska unionens politik på området

08-09-2016 AFET_PR(2016)587429 PE 587.429v01-00
AFET

Josef WEIDENHOLZER

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 03-10-2016

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/07172

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (baserat på årsrapporten från rådet till Europaparlamentet om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken)

29-07-2016 AFET_PR(2016)582127 PE 582.127v01-00
AFET

Ioan Mircea PAŞCU

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 13-09-2016

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/06326

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om en europeisk försvarsunion

14-07-2016 AFET_PR(2016)584127 PE 584.127v01-00
AFET

Urmas PAET

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 07-09-2016

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/06276