Förslag till betänkanden


Utskotten kan få i uppdrag att utarbeta förslag till betänkanden om frågor som rör lagstiftning eller andra frågor. I normala fall får utskottet i uppdrag att utarbeta ett förslag till betänkande om en viss fråga när det rör ett politikområde där utskottet har behörighet. Men under vissa omständigheter kan ett utskott utarbeta ett betänkande genom eget initiativ. För varje betänkande utses en föredragande bland utskottets ledamöter. Föredraganden ansvarar för att utarbeta förslaget till betänkande. När ett förslag till betänkande har utarbetats läggs det fram inför utskottet och diskuteras vid utskottets sammanträden och ledamöterna kan lägga fram ändringsförslag om de önskar. På den här sidan visas förslag till betänkanden innan några ändringsförslag har lagts till.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till betänkanden.

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets och kommissionens beslut om Europeiska unionens och Europeiska atomenergigemenskapens ingående av ett avtal om partnerskap och samarbete som upprättar ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Turkmenistan, å andra sidan

08-05-2015 AFET_PR(2015)557159 PE 557.159v01-00
AFET

Ramona Nicole MĂNESCU

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets och kommissionens beslut om Europeiska unionens och Europeiska atomenergigemenskapens ingående av ett avtal om partnerskap och samarbete som upprättar ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Turkmenistan, å andra sidan

07-05-2015 AFET_PR(2015)557046 PE 557.046v01-00
AFET

Ramona Nicole MĂNESCU

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om översynen av den europeiska grannskapspolitiken

22-04-2015 AFET_PR(2015)551887 PE 551.887v01-00
AFET

Eduard KUKAN

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 11-05-2015

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/02473

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar av protokollet till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Serbien, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

21-04-2015 AFET_PR(2015)544399 PE 544.399v01-00
AFET

David McALLISTER

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 12-05-2015

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar av protokollet till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

21-04-2015 AFET_PR(2015)554883 PE 554.883v01-00
AFET

Ivo VAJGL

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 12-05-2015

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om säkerhetsutmaningarna i Mellanöstern och Nordafrika och utsikterna till politisk stabilitet

12-03-2015 AFET_PR(2015)549275 PE 549.275v01-00
AFET

Vincent PEILLON

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 14-04-2015

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/02276

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om läget avseende förbindelserna mellan EU och Ryssland

12-03-2015 AFET_PR(2015)551764 PE 551.764v04-00
AFET

Gabrielius LANDSBERGIS

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 30-03-2015

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/02472

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om den strategiska militära situationen i Svartahavsbäckenet till följd av Rysslands olagliga annektering av Krim

06-03-2015 AFET_PR(2015)546620 PE 546.620v03-00
AFET

Ioan Mircea PAŞCU

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 25-03-2015

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/02489

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående av ett protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Azerbajdzjan, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Azerbajdzjan om de allmänna principerna för Republiken Azerbajdzjans deltagande i unionsprogram

06-03-2015 AFET_PR(2015)549452 PE 549.452v01-00
AFET

Anneli JÄÄTTEENMÄKI

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 01-04-2015

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/00279

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om den nuvarande politiska situationen i Afghanistan

06-03-2015 AFET_PR(2015)551777 PE 551.777v01-00
AFET

Sabine LÖSING

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 08-04-2015

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/02277