Betänkanden

När ett förslag till betänkande har lagts fram inför utskottet har utskottsledamöterna möjlighet att föreslå ändringar före en fastställd tidsfrist. Ändringsförslagen diskuteras sedan och tas upp till omröstning i utskottet. När ett förslag till betänkande har ändrats och antagits i en slutlig omröstning blir det ett betänkande och läggs därefter fram under ett plenarsammanträde. På den här sidan visas utskottens slutbetänkanden.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga betänkanden.

Mode d'affichage des résultats
 

Dokument :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

BETÄNKANDE om den EU-övergripande strategin och dess konsekvenser för samstämdheten i EU:s yttre åtgärder

Datum :21-02-2014

Referens :

A7-0138/2014 PE 524.877v02-00
AFET

Arnaud DANJEAN

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/7/13289

ÄNDRINGSFÖRSLAG
Dagens sändningar
 
Ingen sändning i dag  
Multimediabibliotek
 
Välkommen!
 
 

Varmt välkommen till webbplatsen för Europaparlamentets utskott för utrikesfrågor!
 
Som den största ekonomiska makten i världen och den främsta givaren av utvecklingsbistånd har Europeiska unionen genom Lissabonfördraget fått de väsentliga befogenheter och verktyg som krävs för att den ska kunna bedriva en ambitiös och konsekvent utrikespolitik.
 
Unionens yttre åtgärder ges full demokratisk legitimitet genom Europaparlamentet, vars arbete bygger på de grundläggande värdena demokrati och rättsstatlighet, vilka i sin tur står i centrum för hela EU-projektet.
Det räcker dock inte bara med de institutionella strukturerna, utan det krävs också en politisk vilja att övervinna de inre klyftorna och de protektionistiska eller rentav nationalistiska attityderna.
 
Utskottet för utrikesfrågor bidrar till utformningen och kontrollen av en utrikespolitik som tar hänsyn till unionens intressen och unionsmedborgarnas förväntningar på säkerhetsområdet, säkerställer stabiliteten i de regioner som omger EU samt garanterar konsekvens och effektivitet. Framför allt är vi medvetna om att endast ett EU som uppträder enat kan göra unionsmedborgarnas och de olika befolkningarnas röster hörda ute i världen.