Betänkanden


När ett förslag till betänkande har lagts fram inför utskottet har utskottsledamöterna möjlighet att föreslå ändringar före en fastställd tidsfrist. Ändringsförslagen diskuteras sedan och tas upp till omröstning i utskottet. När ett förslag till betänkande har ändrats och antagits i en slutlig omröstning blir det ett betänkande och läggs därefter fram under ett plenarsammanträde. På den här sidan visas utskottens slutbetänkanden.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga betänkanden.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  REPORT on Towards an EU strategy for international cultural relations

13-06-2017 A8-0220/2017 PE 599.563v02-00
CULT AFET

Elmar BROK, Silvia COSTA

Handlingar som hör samman med förfarande CJ27/8/08092

BETÄNKANDE om privata säkerhetsföretag

17-05-2017 A8-0191/2017 PE 594.042v03-00
AFET

Hilde VAUTMANS

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/07990

BETÄNKANDE om statslöshet i Syd- och Sydostasien

04-05-2017 A8-0182/2017 PE 593.827v02-00
AFET

Amjad BASHIR

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/07735

BETÄNKANDE Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU) och om inrättande av EFHU-garantier och EFHU-garantifonden

25-04-2017 A8-0170/2017 PE 599.835v02-00
BUDG DEVE AFET

Eduard KUKAN, Doru-Claudian FRUNZULICĂ, Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Handlingar som hör samman med förfarande CJ31/8/09264