Betänkanden


När ett förslag till betänkande har lagts fram inför utskottet har utskottsledamöterna möjlighet att föreslå ändringar före en fastställd tidsfrist. Ändringsförslagen diskuteras sedan och tas upp till omröstning i utskottet. När ett förslag till betänkande har ändrats och antagits i en slutlig omröstning blir det ett betänkande och läggs därefter fram under ett plenarsammanträde. På den här sidan visas utskottens slutbetänkanden.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga betänkanden.

BETÄNKANDE om kommissionens rapport för 2016 om Turkiet

26-06-2017 A8-0234/2017 PE 601.216v02-00
AFET

Kati PIRI

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/08539

ÄNDRINGSFÖRSLAG
001-005
006-014
015-016
017-025
026-031

BETÄNKANDE om en EU-strategi för internationella kulturella förbindelser

13-06-2017 A8-0220/2017 PE 599.563v02-00
CULT AFET

Elmar BROK, Silvia COSTA

Handlingar som hör samman med förfarande CJ27/8/08092

BETÄNKANDE om Europaparlamentets rekommendation till rådet om FN:s generalförsamlings 72:a session

09-06-2017 A8-0216/2017 PE 601.127v02-00
AFET

Andrey KOVATCHEV

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/09435

ÄNDRINGSFÖRSLAG
001-003
004-004
005-005
006-012

BETÄNKANDE om privata säkerhetsföretag

17-05-2017 A8-0191/2017 PE 594.042v03-00
AFET

Hilde VAUTMANS

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/07990

BETÄNKANDE om statslöshet i Syd- och Sydostasien

04-05-2017 A8-0182/2017 PE 593.827v02-00
AFET

Amjad BASHIR

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/07735

BETÄNKANDE Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU) och om inrättande av EFHU-garantier och EFHU-garantifonden

25-04-2017 A8-0170/2017 PE 599.835v02-00
BUDG DEVE AFET

Eduard KUKAN, Doru-Claudian FRUNZULICĂ, Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Handlingar som hör samman med förfarande CJ31/8/09264

ÄNDRINGSFÖRSLAG
001-105
106-106