Betänkanden


När ett förslag till betänkande har lagts fram inför utskottet har utskottsledamöterna möjlighet att föreslå ändringar före en fastställd tidsfrist. Ändringsförslagen diskuteras sedan och tas upp till omröstning i utskottet. När ett förslag till betänkande har ändrats och antagits i en slutlig omröstning blir det ett betänkande och läggs därefter fram under ett plenarsammanträde. På den här sidan visas utskottens slutbetänkanden.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga betänkanden.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

BETÄNKANDE om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2016 och Europeiska unionens politik på området

23-11-2017 A8-0365/2017 PE 608.041v02-00
AFET

Godelieve QUISTHOUDT-ROWOHL

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/10362

ÄNDRINGSFÖRSLAG
001-001
002-002

BETÄNKANDE om årsrapporten om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken

13-11-2017 A8-0350/2017 PE 607.921v02-00
AFET

David McALLISTER

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/10359

ÄNDRINGSFÖRSLAG
001-004
005-005
006-006