Yttranden


Om ett utskott anser att ett ärende som tas upp i ett betänkande som hänvisats till ett annat utskott berör det egna utskottets ansvarsområden, kan det begära att erkännas som ”rådgivande utskott” (artikel 53). Det antagna yttrandet vidarebefordras till det ansvariga utskottet, som sedan röstar om det. Ändringsförslag från ett associerat rådgivande utskott (artikel 54) som hör till detta utskotts exklusiva behörighetsområde ska godkännas av det ansvariga utskottet utan omröstning. Alla yttranden och ståndpunkter i form av ändringsförslag som antagits av ett rådgivande utskott ska bifogas det slutliga betänkandet. På den här sidan visas yttranden som har antagits av utskotten.
Använd sökfunktionen för att söka i samtliga tillgängliga yttranden och ståndpunkter i form av ändringsförslag.

YTTRANDE över konkurrenspolitiken – årsrapport 2019

28-01-2020 AGRI_AD(2020)643188 PE643.188v02-00
AGRI

Isabel CARVALHAIS

YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan

23-01-2020 AGRI_AD(2020)642906 PE642.906v02-00
AGRI

Attila ARA-KOVÁCS

Yttrande över förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen

22-01-2020 AGRI_AL(2020)645078 PE645.078v03-00
AGRI

Mairead McGUINNESS

YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av det avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Ukraina om ändring av de handelsförmåner för kött och köttberedningar av fjäderfä som föreskrivs i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan

06-11-2019 AGRI_AD(2019)641140 PE641.140v02-00
AGRI

Zbigniew KUŹMIUK

YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om tilldelning till Förenta staterna av en andel av den tullkvot för nötkött av hög kvalitet som avses i det ändrade samförståndsavtalet om import av nötkött från djur som inte behandlats med vissa tillväxtbefrämjande hormoner och Förenta Staternas tillämpning av höjda avgifter för vissa produkter från Europeiska unionen

06-11-2019 AGRI_AD(2019)641220 PE641.220v02-00
AGRI

Herbert DORFMANN

YTTRANDE Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020

06-09-2019 AGRI_AD(2019)639624 PE639.624v02-00
AGRI

Paolo DE CASTRO