Pågående verksamhet


Pågående verksamhet visar de lagstiftningsförfaranden som för närvarande pågår i varje utskott. Under varje post anges typ av förfarande, föredragandens namn och om utskottet har utsetts till ansvarigt utskott eller endast ska avge ett yttrande. Posterna innehåller även en länk till lagstiftningsdatabasen, som visar hela förfarandet i detalj, inklusive tillhörande dokument. När ett förfarande väl har slutförts på utskottsnivå tas det upp till omröstning under ett plenarsammanträde och anses därefter vara slutbehandlat.

Sök

Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 genom upprättande av en förteckning över prioriterade skadegörare

2019/2777(DEA) Förfaranden för delegerade akter
AGRI

ansvarigt utskott

Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser om anläggningar som håller landlevande djur och kläckerier samt om spårbarhet för vissa hållna landlevande djur och kläckägg

2019/2764(DEA) Förfaranden för delegerade akter
AGRI

ansvarigt utskott, förstärkt samarbete

Fastställande av regler om stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna ska upprätta inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken och som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu)

2018/0216(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
AGRI

ansvarigt utskott, förstärkt samarbete

Finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken

2018/0217(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
AGRI

ansvarigt utskott

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter, (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel, (EU) nr 251/2014 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter, (EU) nr 228/2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden och (EU) nr 229/2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för de mindre Egeiska öarna

2018/0218(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
AGRI

ansvarigt utskott

Fastställande av den justeringsgrad som avses i förordning (EU) nr 1306/2013 för direktstöd avseende kalenderåret 2016

2016/0086(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
AGRI

ansvarigt utskott

Utsläppande av livsmedel framställda av djurkloner på marknaden

2013/0434(APP) Godkännandeförfarandet
AGRI

ansvarigt utskott

Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 546/2011 vad gäller bedömningen av effekten av växtskyddsmedel på honungsbin

2019/2776(RPS) Föreskrivande förfarande med kontroll
AGRI

rådgivande utskott

Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska kommissionen

2019/2055(DEC) Ansvarsfrihetsförfarande
AGRI

rådgivande utskott

Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Europaparlamentet

2019/2056(DEC) Ansvarsfrihetsförfarande
AGRI

rådgivande utskott