Hem

 
Senaste nytt
 
Next meeting of the Committee on Budgetary Control (CONT)

The next Committee Meeting will be held on:
 
►Monday, 22 September 2014 from 15.00 to 18.30 and Tuesday 23 September from 9,00 to 12,30 and from 15,00 to 18,30
 
► meeting room: József Antall - JAN 4Q1

The agenda and the meeting documents will be available via the links below.

   
 
Missa inte
 
Votes on second draft reports 2012 discharge: European Council and Council, and BEREC

On 23.9.2014 CONT will vote on the second draft reports concerning the 2012 discharge: European Council and Council and BEREC. The adopted reports will then be voted on during the October II plenary session held in Strasbourg. Presentation of the study "Code of Conduct of Commissioners" will also take place.

   
CONT Meeting 8 September 2014

On 08.09.2014 CONT Members voted on the draft opinion of the general budget of the European Union for the financial year 2015. An exchange of views on the 'Procedural Guarantees during OLAF investigations - the Way Forward' also took place in the presence of representatives of the OLAF-SC, the Commission, the European Court of Justice, the European Ombudsman and the European Court of Auditors.

   
 
Presentation och befogenheter
 
Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:
 
1.    Kontroll av genomförandet av unionens och Europeiska utvecklingsfondens budget samt beslut om ansvarsfrihet som ska fattas av parlamentet, inklusive det interna förfarandet för ansvarsfrihet och alla andra åtgärder som följer av dessa beslut eller deras genomförande.
 
2.    Avslutande av räkenskaperna, framläggande av räkenskaperna och revision av räkenskaper och balansräkningar för unionen, dess institutioner och alla organ som finansieras av unionen, däribland införande av de avsatta medel som ska överföras samt reglerandet av konton.
 
3.    Kontroll av Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet.
 
4.    Kontroll av kostnadseffektiviteten av unionens olika finansieringsåtgärder vid genomförandet av unionens olika politikområden, med deltagande, på budgetkontrollutskottets begäran, av de specialiserade utskotten och i samarbete, på budgetkontrollutskottets begäran, med de specialiserade utskotten för behandlingen av revisionsrättens särskilda rapporter.
 
5.    Förbindelser med Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), granskning av bedrägerier och oegentligheter vid genomförandet av unionens budget, åtgärder i syfte att förebygga och åtala i sådana fall och ett strikt tillvaratagande av unionens ekonomiska intressen samt den europeiska åklagarmyndighetens relevanta åtgärder på detta område.
 
6.    Förbindelser med revisionsrätten, utnämning av dess ledamöter och granskning av dess rapporter.
 
7.    Budgetförordningen, när det gäller frågor som rör budgetgenomförande, budgetförvaltning och budgetkontroll.
 
 
Dagens sändningar
 
Multimediabibliotek
 
Välkomsthälsning
 
 

Välkommen till Europaparlamentets budgetkontrollutskott! Jag är ordförande för utskottet, som under denna valperiod består av 30 ledamöter från 17 medlemsstater. Utskotten sammanträder normalt en gång i månaden.
 
Vår uppgift är att kontrollera hur EU:s budgetmedel på ca. 130 miljarder euro per år används. EU:s budget förvaltas framför allt av kommissionen, som använder den största delen av medlen, varav 80 % i medlemsstaterna och cirka 13 % i övriga världen. Återstående 7 % är rena administrationskostnader. Vi kontrollerar om medlen har använts på rätt sätt och om de politiska målen har uppnåtts. Med andra ord: Får invånarna ett verkligt mervärde för det pris de betalar?
 
Budgetkontrollutskottet ansvarar även för Europeiska byrån för bedrägeribekämpning och för Europeiska investeringsbanken (EIB) i Luxemburg. Dessutom arbetar vi med horisontella aspekter av den europeiska lagstiftningen.
 
Revisionsrätten i Luxemburg är ett betydelsefullt stöd för oss och dess rapporter utgör en viktig grund för vårt arbete.
 
Den ekonomiska förvaltningen är ett sorts lackmustest, om den slutar fungera kommer även många andra saker att sluta fungera.
 
Mer information finns på vår webbplats. Har du fler frågor? Kontakta oss!
 
Vänliga hälsningar
 
Inge Gräßle