Pågående verksamhet


Pågående verksamhet visar de lagstiftningsförfaranden som för närvarande pågår i varje utskott. Under varje post anges typ av förfarande, föredragandens namn och om utskottet har utsetts till ansvarigt utskott eller endast ska avge ett yttrande. Posterna innehåller även en länk till lagstiftningsdatabasen, som visar hela förfarandet i detalj, inklusive tillhörande dokument. När ett förfarande väl har slutförts på utskottsnivå tas det upp till omröstning under ett plenarsammanträde och anses därefter vara slutbehandlat.

Sök

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)

2018/2208(DEC) Ansvarsfrihetsförfarande
CONT

ansvarigt utskott

Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – rådet och Europeiska rådet

2018/2168(DEC) Ansvarsfrihetsförfarande
CONT

ansvarigt utskott

Ansvarig för kontrollen av förfarandegarantier

2014/0173(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
CONT

ansvarigt utskott

Avtal EG/Liechtenstein om samarbete i syfte att bekämpa bedrägeri

2008/0234(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
CONT

ansvarigt utskott

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 – alla avsnitt

2019/2028(BUD) Budgetförfarande
CONT

rådgivande utskott

Budgeten för 2020 – mandat för trepartsmötet

2019/2010(BUD) Budgetförfarande
CONT

rådgivande utskott

Fastställande av regler om stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna ska upprätta inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken och som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu)

2018/0216(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
CONT

rådgivande utskott

Finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken

2018/0217(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
CONT

rådgivande utskott

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter, (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel, (EU) nr 251/2014 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter, (EU) nr 228/2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden och (EU) nr 229/2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för de mindre Egeiska öarna

2018/0218(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
CONT

rådgivande utskott

Rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021-2027

2018/0166(APP) Godkännandeförfarandet
CONT

rådgivande utskott