Pågående verksamhet


Pågående verksamhet visar de lagstiftningsförfaranden som för närvarande pågår i varje utskott. Under varje post anges typ av förfarande, föredragandens namn och om utskottet har utsetts till ansvarigt utskott eller endast ska avge ett yttrande. Posterna innehåller även en länk till lagstiftningsdatabasen, som visar hela förfarandet i detalj, inklusive tillhörande dokument. När ett förfarande väl har slutförts på utskottsnivå tas det upp till omröstning under ett plenarsammanträde och anses därefter vara slutbehandlat.

Sök

Framtiden för Erasmus+-programmet

2017/2740(RSP) Resolutioner om aktuella frågor, artiklarna 78, 81, 103, 108 och 115
CULT

ansvarigt utskott

Den europeiska solidaritetskåren

2017/0102(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
CULT

Helga TRÜPEL [Verts/ALE]

ansvarigt utskott

En ny kompetensagenda för Europa

2017/2002(INI) Förfarande för initiativbetänkande
CULT EMPL

Martina DLABAJOVÁ [ALDE] Momchil NEKOV [S&D]

ansvarigt utskott

Bättre tjänster för kompetens och kvalifikationer (Europass)

2016/0304(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
CULT EMPL

Thomas MANN [PPE] Svetoslav Hristov MALINOV [PPE]

ansvarigt utskott

Akademisk vidareutbildning och distansutbildning som en del av den europeiska strategin för livslångt lärande

2016/2142(INI) Förfarande för initiativbetänkande
CULT

Milan ZVER [PPE]

ansvarigt utskott

Samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster, mot bakgrund av ändrade marknadsförhållanden

2016/0151(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
CULT

Sabine VERHEYEN [PPE] Petra KAMMEREVERT [S&D]

ansvarigt utskott

Situationen i Ungern (i enlighet med Europaparlamentets resolution av den 17 maj 2017)

2017/2131(INL) Lagstiftningsinitiativförfarande
CULT

Petra KAMMEREVERT [S&D]

rådgivande utskott

Förslag till ändringsbudget nr 3 till den allmänna budgeten för 2017: Ökning av budgetresurserna för ungdomssysselsättningsinitiativet för att eftersträva minskad ungdomsarbetslöshet i hela Europeiska unionen och uppdatering av tjänsteföreskrifterna för den decentraliserade byrån Acer och det gemensamma företaget SESAR2

2017/2078(BUD) Budgetförfarande
CULT

rådgivande utskott - utskottet har beslutat att inte avge något yttrande

Genomförandet av EU:s handikappstrategi

2017/2127(INI) Förfarande för initiativbetänkande
CULT

Julie WARD [S&D]

rådgivande utskott

Rapporten om EU-medborgarskapet 2017: Stärka medborgarnas rättigheter i en union av demokratisk förändring

2017/2069(INI) Förfarande för initiativbetänkande
CULT

Krystyna ŁYBACKA [S&D]

rådgivande utskott