Pågående verksamhet


Pågående verksamhet visar de lagstiftningsförfaranden som för närvarande pågår i varje utskott. Under varje post anges typ av förfarande, föredragandens namn och om utskottet har utsetts till ansvarigt utskott eller endast ska avge ett yttrande. Posterna innehåller även en länk till lagstiftningsdatabasen, som visar hela förfarandet i detalj, inklusive tillhörande dokument. När ett förfarande väl har slutförts på utskottsnivå tas det upp till omröstning under ett plenarsammanträde och anses därefter vara slutbehandlat.

Sök

Rapport om genomförandet av EU:s ungdomsstrategi

2017/2259(INI) Förfarande för initiativbetänkande
CULT

Eider GARDIAZABAL RUBIAL [S&D]

ansvarigt utskott

Strukturella och ekonomiska hinder för tillgången till kultur

2017/2255(INI) Förfarande för initiativbetänkande
CULT

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI [PPE]

ansvarigt utskott, förstärkt samarbete

Modernisering av utbildningen i EU

2017/2224(INI) Förfarande för initiativbetänkande
CULT

Krystyna ŁYBACKA [S&D]

ansvarigt utskott, förstärkt samarbete

Etablering av programmet Kreativa Europa (2014–2020)

2017/0163(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
CULT

Silvia COSTA [S&D]

ansvarigt utskott

Europarådets konvention om manipulation av resultat inom idrott med avseende på frågor som inte rör materiell straffrätt och straffrättsligt samarbete

2017/0166(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
CULT

Bogdan Brunon WENTA [PPE]

ansvarigt utskott

Den europeiska solidaritetskåren

2017/0102(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
CULT

Helga TRÜPEL [Verts/ALE]

ansvarigt utskott, förstärkt samarbete

Bättre tjänster för kompetens och kvalifikationer (Europass)

2016/0304(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
CULT EMPL

Thomas MANN [PPE] Svetoslav Hristov MALINOV [PPE]

ansvarigt utskott

Samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster, mot bakgrund av ändrade marknadsförhållanden

2016/0151(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
CULT

Sabine VERHEYEN [PPE] Petra KAMMEREVERT [S&D]

ansvarigt utskott

Budgeten för 2019 – mandat för trepartsmötet

2018/2024(BUD) Budgetförfarande
CULT

rådgivande utskott

Handelsaspekterna av globaliseringen

2018/2005(INI) Förfarande för initiativbetänkande
CULT

Francis ZAMMIT DIMECH [PPE]

rådgivande utskott