Pågående verksamhet


Pågående verksamhet visar de lagstiftningsförfaranden som för närvarande pågår i varje utskott. Under varje post anges typ av förfarande, föredragandens namn och om utskottet har utsetts till ansvarigt utskott eller endast ska avge ett yttrande. Posterna innehåller även en länk till lagstiftningsdatabasen, som visar hela förfarandet i detalj, inklusive tillhörande dokument. När ett förfarande väl har slutförts på utskottsnivå tas det upp till omröstning under ett plenarsammanträde och anses därefter vara slutbehandlat.

Sök

Etablering av programmet Kreativa Europa (2014–2020)

2017/0163(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
CULT

Silvia COSTA [S&D]

ansvarigt utskott

Europarådets konvention om manipulation av resultat inom idrott med avseende på frågor som inte rör materiell straffrätt och straffrättsligt samarbete

2017/0166(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
CULT

Bogdan Brunon WENTA [PPE]

ansvarigt utskott

Den europeiska solidaritetskåren

2017/0102(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
CULT

Helga TRÜPEL [Verts/ALE]

ansvarigt utskott, förstärkt samarbete

Bättre tjänster för kompetens och kvalifikationer (Europass)

2016/0304(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
CULT EMPL

Thomas MANN [PPE] Svetoslav Hristov MALINOV [PPE]

ansvarigt utskott

Samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster, mot bakgrund av ändrade marknadsförhållanden

2016/0151(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
CULT

Sabine VERHEYEN [PPE] Petra KAMMEREVERT [S&D]

ansvarigt utskott

Mediernas frihet och mångfald i Europeiska unionen

2017/2209(INI) Förfarande för initiativbetänkande
CULT

Curzio MALTESE [GUE/NGL]

rådgivande utskott

Branschutredningen av e-handeln

2017/2207(INI) Förfarande för initiativbetänkande
CULT

rådgivande utskott - utskottet har beslutat att inte avge något yttrande

Det europeiska medborgarinitiativet

2017/0220(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
CULT

Angel DZHAMBAZKI [ECR]

rådgivande utskott

Import av kulturföremål

2017/0158(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
CULT

rådgivande utskott

Ansvarsfrihet 2016: Betänkande om ansvarsfriheten för genomförandet av budgeten för EU:s byråer för budgetåret 2016: verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll

2017/2179(DEC) Ansvarsfrihetsförfarande
CULT

rådgivande utskott - utskottet har beslutat att inte avge något yttrande