Pågående verksamhet


Pågående verksamhet visar de lagstiftningsförfaranden som för närvarande pågår i varje utskott. Under varje post anges typ av förfarande, föredragandens namn och om utskottet har utsetts till ansvarigt utskott eller endast ska avge ett yttrande. Posterna innehåller även en länk till lagstiftningsdatabasen, som visar hela förfarandet i detalj, inklusive tillhörande dokument. När ett förfarande väl har slutförts på utskottsnivå tas det upp till omröstning under ett plenarsammanträde och anses därefter vara slutbehandlat.

Sök

Likabehandling av språk i den digitala tidsåldern

2018/2028(INI) Förfarande för initiativbetänkande
CULT

Jill EVANS [Verts/ALE]

ansvarigt utskott, förstärkt samarbete

Rapport om genomförandet av EU:s ungdomsstrategi

2017/2259(INI) Förfarande för initiativbetänkande
CULT

Eider GARDIAZABAL RUBIAL [S&D]

ansvarigt utskott

Strukturella och ekonomiska hinder för tillgången till kultur

2017/2255(INI) Förfarande för initiativbetänkande
CULT

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI [PPE]

ansvarigt utskott

Modernisering av utbildningen i EU

2017/2224(INI) Förfarande för initiativbetänkande
CULT

Krystyna ŁYBACKA [S&D]

ansvarigt utskott, förstärkt samarbete

Europarådets konvention om manipulation av resultat inom idrott med avseende på frågor som inte rör materiell straffrätt och straffrättsligt samarbete

2017/0166(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
CULT

Bogdan Brunon WENTA [PPE]

ansvarigt utskott

Den europeiska solidaritetskåren

2017/0102(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
CULT

Helga TRÜPEL [Verts/ALE]

ansvarigt utskott, förstärkt samarbete

Samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster, mot bakgrund av ändrade marknadsförhållanden

2016/0151(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
CULT

Sabine VERHEYEN [PPE] Petra KAMMEREVERT [S&D]

ansvarigt utskott

Rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021-2027

2018/0166(APP) Godkännandeförfarandet
CULT

rådgivande utskott

Vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (omarbetning)

2018/0111(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
CULT

rådgivande utskott

Förslag till rådets beslut om bemyndigande av medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse bli parter i Europarådets konvention om en integrerad strategi för säkerhet, trygghet och service i samband med fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang (CETS nr 218)

2018/0116(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
CULT

rådgivande utskott