Pågående verksamhet


Pågående verksamhet visar de lagstiftningsförfaranden som för närvarande pågår i varje utskott. Under varje post anges typ av förfarande, föredragandens namn och om utskottet har utsetts till ansvarigt utskott eller endast ska avge ett yttrande. Posterna innehåller även en länk till lagstiftningsdatabasen, som visar hela förfarandet i detalj, inklusive tillhörande dokument. När ett förfarande väl har slutförts på utskottsnivå tas det upp till omröstning under ett plenarsammanträde och anses därefter vara slutbehandlat.

Sök

Europarådets konvention om manipulation av resultat inom idrott med avseende på frågor som inte rör materiell straffrätt och straffrättsligt samarbete

2017/0166(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
CULT

ansvarigt utskott

Europeiska institutet för innovation och teknik (omarbetning)

2019/0151(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
CULT

rådgivande utskott

Ett strategiskt innovationsprogram för Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) 2021-2027: en ökad innovationsförmåga för Europa

2019/0152(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
CULT

rådgivande utskott

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 – alla avsnitt

2019/2028(BUD) Budgetförfarande
CULT

Petra KAMMEREVERT [S&D]

rådgivande utskott

Budgeten för 2020 – mandat för trepartsmötet

2019/2010(BUD) Budgetförfarande
CULT

rådgivande utskott

Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – rådet och Europeiska rådet

2018/2168(DEC) Ansvarsfrihetsförfarande
CULT

rådgivande utskott

Inrättande av reformstödsprogrammet

2018/0213(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
CULT

rådgivande utskott

Rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021-2027

2018/0166(APP) Godkännandeförfarandet
CULT

rådgivande utskott

Ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Europarådets konvention om manipulation av resultat inom idrott med avseende på frågor som rör materiell straffrätt och straffrättsligt samarbete

2017/0165(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
CULT

rådgivande utskott

Protokoll om kulturellt samarbete till frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan

2017/0081(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
CULT

rådgivande utskott