Pågående verksamhet


Pågående verksamhet visar de lagstiftningsförfaranden som för närvarande pågår i varje utskott. Under varje post anges typ av förfarande, föredragandens namn och om utskottet har utsetts till ansvarigt utskott eller endast ska avge ett yttrande. Posterna innehåller även en länk till lagstiftningsdatabasen, som visar hela förfarandet i detalj, inklusive tillhörande dokument. När ett förfarande väl har slutförts på utskottsnivå tas det upp till omröstning under ett plenarsammanträde och anses därefter vara slutbehandlat.

Sök

Inrättande av programmet för Europeiska solidaritetskåren

2018/0230(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
CULT

Michaela ŠOJDROVÁ [PPE]

ansvarigt utskott, förstärkt samarbete

Etablering av programmet Kreativa Europa (2021–2027)

2018/0190(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
CULT

Silvia COSTA [S&D]

ansvarigt utskott

Erasmus: unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott

2018/0191(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
CULT

Milan ZVER [PPE]

ansvarigt utskott

Ny europeisk kulturagenda

2018/2091(INI) Förfarande för initiativbetänkande
CULT

Giorgos GRAMMATIKAKIS [S&D]

ansvarigt utskott

Utbildning i den digitala eran: utmaningar, möjligheter och lärdomar för utformningen av EU:s politik

2018/2090(INI) Förfarande för initiativbetänkande
CULT

Yana TOOM [ALDE]

ansvarigt utskott, förstärkt samarbete

Europarådets konvention om manipulation av resultat inom idrott med avseende på frågor som inte rör materiell straffrätt och straffrättsligt samarbete

2017/0166(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
CULT

Bogdan Brunon WENTA [PPE]

ansvarigt utskott

Förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online

2018/0331(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
CULT

rådgivande utskott

Interimsbetänkande om den fleråriga budgetramen 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i syfte att nå en överenskommelse - Interimsbetänkande

2018/0166R(APP) Godkännandeförfarandet
CULT

Petra KAMMEREVERT [S&D]

rådgivande utskott

Ansvarsfrihet 2017: Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byråer för budgetåret 2017: verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll

2018/2210(DEC) Ansvarsfrihetsförfarande
CULT

rådgivande utskott - utskottet har beslutat att inte avge något yttrande

Ansvarsfrihet 2017: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT)

2018/2184(DEC) Ansvarsfrihetsförfarande
CULT

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI [PPE]

rådgivande utskott