Pågående verksamhet


Pågående verksamhet visar de lagstiftningsförfaranden som för närvarande pågår i varje utskott. Under varje post anges typ av förfarande, föredragandens namn och om utskottet har utsetts till ansvarigt utskott eller endast ska avge ett yttrande. Posterna innehåller även en länk till lagstiftningsdatabasen, som visar hela förfarandet i detalj, inklusive tillhörande dokument. När ett förfarande väl har slutförts på utskottsnivå tas det upp till omröstning under ett plenarsammanträde och anses därefter vara slutbehandlat.

Sök

En ny kompetensagenda för Europa

2017/2002(INI) Förfarande för initiativbetänkande
CULT EMPL

Martina DLABAJOVÁ [ALDE] Momchil NEKOV [S&D]

ansvarigt utskott

Bättre tjänster för kompetens och kvalifikationer (Europass)

2016/0304(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
CULT EMPL

Thomas MANN [PPE] Svetoslav Hristov MALINOV [PPE]

ansvarigt utskott

En EU-strategi för internationella kulturella förbindelser

2016/2240(INI) Förfarande för initiativbetänkande
CULT AFET

Elmar BROK [PPE] Silvia COSTA [S&D]

ansvarigt utskott

Inrättande av en unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020–2033

2016/0186(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
CULT

Santiago FISAS AYXELÀ [PPE]

ansvarigt utskott

Akademisk vidareutbildning och distansutbildning som en del av den europeiska strategin för livslångt lärande

2016/2142(INI) Förfarande för initiativbetänkande
CULT

Milan ZVER [PPE]

ansvarigt utskott

Samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster, mot bakgrund av ändrade marknadsförhållanden

2016/0151(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
CULT

Sabine VERHEYEN [PPE] Petra KAMMEREVERT [S&D]

ansvarigt utskott

Rapporten om EU-medborgarskapet 2017: Stärka medborgarnas rättigheter i en union av demokratisk förändring

2017/2069(INI) Förfarande för initiativbetänkande
CULT

Krystyna ŁYBACKA [S&D]

rådgivande utskott

Protokoll om kulturellt samarbete till frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan

2017/0081(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
CULT

rådgivande utskott

Nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga budgetramen efter 2020

2017/2052(INI) Förfarande för initiativbetänkande
CULT

Helga TRÜPEL [Verts/ALE]

rådgivande utskott

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018 – alla avsnitt

2017/2044(BUD) Budgetförfarande
CULT

Morten LØKKEGAARD [ALDE]

rådgivande utskott