Förslag till yttranden


Ett förslag till yttrande är ett dokument som utarbetats av den ledamot som utsetts till föredragande för yttrandet och som sedan lämnas till det rådgivande utskottet för eventuell ändring och sedan går till omröstning.
När det gäller betänkanden som avser lagstiftning är förslagen till yttrande utformade som ändringsförslag av kommissionens lagstiftningsförslag och åtföljs – där så är lämpligt – av korta motiveringar. När det gäller betänkanden som inte avser lagstiftning är förslagen till yttrande utformade som förslag som, om de antas, vidarebefordras till det utskott som ansvarar för att utarbeta betänkandet, i vilket de sedan införs. På den här sidan visas förslagen till yttrande innan de går till omröstning i det rådgivande utskottet.
Använd sökfunktionen för att söka i samtliga tillgängliga förslag till yttranden.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  DRAFT OPINION on the proposal for a Council decision on the accession of Solomon Islands to the Interim Partnership Agreement between the European Community, of the one part, and the Pacific States, of the other part

07-11-2019 DEVE_PA(2019)642995 PE642.995v02-00
DEVE

Michèle RIVASI

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 25-11-2019

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Guinea-Bissau (2019–2024)

30-10-2019 DEVE_PA(2019)642937 PE642.937v03-00
DEVE

Caroline ROOSE

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 15-11-2019

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kap Verde (2019–2024)

28-10-2019 DEVE_PA(2019)642934 PE642.934v02-00
DEVE

Catherine CHABAUD

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 15-11-2019

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kap Verde (2019–2024)

24-10-2019 DEVE_PA(2019)641364 PE641.364v01-00
DEVE

Catherine CHABAUD

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 15-11-2019

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Guinea-Bissau (2019–2024)

24-10-2019 DEVE_PA(2019)642950 PE642.950v01-00
DEVE

Caroline ROOSE

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 15-11-2019

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan

17-09-2019 DEVE_PA(2019)641207 PE641.207v01-00
DEVE

Tomas TOBÉ

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 09-10-2019

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam

17-09-2019 DEVE_PA(2019)641208 PE641.208v01-00
DEVE

Tomas TOBÉ

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 09-10-2019

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan

13-09-2019 DEVE_PA(2019)641171 PE641.171v01-00
DEVE

Tomas TOBÉ

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 09-10-2019

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam

13-09-2019 DEVE_PA(2019)641172 PE641.172v01-00
DEVE

Tomas TOBÉ

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 09-10-2019

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020

14-08-2019 DEVE_PA(2019)639818 PE639.818v01-00
DEVE

Charles GOERENS

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 09-09-2019