Pågående verksamhet


Pågående verksamhet visar de lagstiftningsförfaranden som för närvarande pågår i varje utskott. Under varje post anges typ av förfarande, föredragandens namn och om utskottet har utsetts till ansvarigt utskott eller endast ska avge ett yttrande. Posterna innehåller även en länk till lagstiftningsdatabasen, som visar hela förfarandet i detalj, inklusive tillhörande dokument. När ett förfarande väl har slutförts på utskottsnivå tas det upp till omröstning under ett plenarsammanträde och anses därefter vara slutbehandlat.

Sök

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 – alla avsnitt

2019/2028(BUD) Budgetförfarande
DEVE

rådgivande utskott

Salomonöarnas anslutning till interimsavtalet om partnerskap mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Stillahavsstaterna, å andra sidan

2019/0099(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
DEVE

rådgivande utskott

Protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Guinea-Bissau (2019–2024)

2019/0090(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
DEVE

rådgivande utskott

Ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kap Verde (2019–2024)

2019/0078(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
DEVE

rådgivande utskott

Partnerskapsavtal om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Gambia och dess genomförandeprotokoll

2019/0076(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
DEVE

rådgivande utskott

Ändring av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen

2019/0070(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
DEVE

rådgivande utskott

Budgeten för 2020 – mandat för trepartsmötet

2019/2010(BUD) Budgetförfarande
DEVE

rådgivande utskott

Ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam

2018/0356(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
DEVE

rådgivande utskott

Investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan

2018/0358(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
DEVE

rådgivande utskott

Gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (omarbetning)

2018/0329(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
DEVE

rådgivande utskott