Pågående verksamhet


Pågående verksamhet visar de lagstiftningsförfaranden som för närvarande pågår i varje utskott. Under varje post anges typ av förfarande, föredragandens namn och om utskottet har utsetts till ansvarigt utskott eller endast ska avge ett yttrande. Posterna innehåller även en länk till lagstiftningsdatabasen, som visar hela förfarandet i detalj, inklusive tillhörande dokument. När ett förfarande väl har slutförts på utskottsnivå tas det upp till omröstning under ett plenarsammanträde och anses därefter vara slutbehandlat.

Sök

Kommissionens direktiv om en femte förteckning över indikativa yrkeshygieniska gränsvärden enligt rådets direktiv 98/24/EG och om ändring av kommissionens direktiv 2000/39/EG

2019/2743(RPS) Föreskrivande förfarande med kontroll
EMPL

ansvarigt utskott

Kommissionens direktiv om ändring av bilagorna I, II och III till rådets direktiv 89/656/EEG vad gäller rent tekniska justeringar

2019/2739(RPS) Föreskrivande förfarande med kontroll
EMPL

ansvarigt utskott

Kommissionens direktiv om ändring av bilagorna 2 och 4 till rådets direktiv 92/29/EEG vad gäller rent tekniska justeringar

2019/2726(RPS) Föreskrivande förfarande med kontroll
EMPL

ansvarigt utskott

Samordning av de sociala trygghetssystemen

2016/0397(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
EMPL

ansvarigt utskott

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 – alla avsnitt

2019/2028(BUD) Budgetförfarande
EMPL

rådgivande utskott

Förslag till rådets beslut om ingående och provisorisk tillämpning, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet om tidsbegränsningar för avtal om tillhandahållande av luftfartyg med besättning mellan Amerikas förenta stater, Europeiska unionen, Island och Konungariket Norge

2019/0126(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
EMPL

rådgivande utskott

Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om bemyndigande för Italien att förhandla fram och ingå ett avtal med Schweiz som tillåter cabotagetrafik vid tillhandahållandet av internationella persontransporter med buss i de båda ländernas gränsregioner

2019/0108(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
EMPL

rådgivande utskott

Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om bemyndigande för Tyskland att ändra sitt befintliga bilaterala avtal om vägtransporter med Schweiz i syfte att tillåta cabotagetrafik vid internationella persontransporter med buss i de båda ländernas gränsregioner

2019/0107(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
EMPL

rådgivande utskott

Budgeten för 2020 – mandat för trepartsmötet

2019/2010(BUD) Budgetförfarande
EMPL

rådgivande utskott

Ingående av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen

2018/0427(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
EMPL

rådgivande utskott