Betänkanden


När ett förslag till betänkande har lagts fram inför utskottet har utskottsledamöterna möjlighet att föreslå ändringar före en fastställd tidsfrist. Ändringsförslagen diskuteras sedan och tas upp till omröstning i utskottet. När ett förslag till betänkande har ändrats och antagits i en slutlig omröstning blir det ett betänkande och läggs därefter fram under ett plenarsammanträde. På den här sidan visas utskottens slutbetänkanden.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga betänkanden.

BETÄNKANDE om den årliga strategiska rapporten om genomförandet och uppnåendet av målen för hållbar utveckling

04-03-2019 A8-0160/2019 PE632.977v02-00
ENVI DEVE

Eleni THEOCHAROUS, Francesc GAMBÚS

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om minimikrav för återanvändning av vatten

29-01-2019 A8-0044/2019 PE628.362v02-00
ENVI

Simona BONAFÈ

BETÄNKANDE om genomförandet av direktivet om gränsöverskridande hälso- och sjukvård

29-01-2019 A8-0046/2019 PE628.580v02-00
ENVI

Ivo BELET