Pågående verksamhet


Pågående verksamhet visar de lagstiftningsförfaranden som för närvarande pågår i varje utskott. Under varje post anges typ av förfarande, föredragandens namn och om utskottet har utsetts till ansvarigt utskott eller endast ska avge ett yttrande. Posterna innehåller även en länk till lagstiftningsdatabasen, som visar hela förfarandet i detalj, inklusive tillhörande dokument. När ett förfarande väl har slutförts på utskottsnivå tas det upp till omröstning under ett plenarsammanträde och anses därefter vara slutbehandlat.

Sök

Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller datum för tillämpning av vissa bestämmelser i direktiven 91/496/EEG, 97/78/EG och 2000/29/EG

2019/2869(DEA) Förfaranden för delegerade akter
ENVI

ansvarigt utskott, förstärkt samarbete

Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller bestämmelser om särskild offentlig kontroll av vissa kategorier av djur och varor, om åtgärder som ska vidtas efter att sådan kontroll har utförts samt om vissa kategorier av djur och varor som är undantagna från offentlig kontroll vid gränskontrollstationer

2019/2868(DEA) Förfaranden för delegerade akter
ENVI

ansvarigt utskott, förstärkt samarbete

Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller bestämmelser om utförandet av särskild offentlig kontroll av träförpackningsmaterial, anmälan av vissa sändningar och åtgärder som ska vidtas vid bristande efterlevnad

2019/2865(DEA) Förfaranden för delegerade akter
ENVI

ansvarigt utskott, förstärkt samarbete

Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller bestämmelser för offentlig kontroll av sändningar av djur och varor i transitering, omlastning och vidaretransport genom unionen samt om ändring av kommissionens förordningar (EG) nr 798/2008, (EG) nr 1251/2008, (EG) nr 119/2009, (EU) nr 206/2010, (EU) nr 605/2010, (EU) nr 142/2011 och (EU) nr 28/2012, kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/759 och kommissionens beslut 2007/777/EG

2019/2867(DEA) Förfaranden för delegerade akter
ENVI

ansvarigt utskott, förstärkt samarbete

Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller bestämmelser om i vilka fall och på vilka villkor identitetskontroll och fysisk kontroll av vissa varor får utföras vid kontrollställen och dokumentkontroll får utföras någon annanstans än vid gränskontrollstationer

2019/2864(DEA) Förfaranden för delegerade akter
ENVI

ansvarigt utskott, förstärkt samarbete

Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller vissa kategorier av djur och varor som är undantagna från offentlig kontroll vid gränskontrollstationer, särskild kontroll av passagerares personliga bagage och små sändningar av varor som sänds till fysiska personer och som inte är avsedda att släppas ut på marknaden och om ändring av förordning (EU) nr 142/2011

2019/2863(DEA) Förfaranden för delegerade akter
ENVI

ansvarigt utskott, förstärkt samarbete

Kommissionens förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 vad gäller andelen registreringsunderlag som ska väljas ut för kontroll av kravuppfyllelse

2019/2862(RPS) Föreskrivande förfarande med kontroll
ENVI

ansvarigt utskott, förstärkt samarbete

Invändning enligt artikel 112: Godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två, tre, fyra eller fem av transformationshändelserna Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 och GA21

2019/2860(RSP) Resolutioner om aktuella frågor, artiklarna 78, 81, 103, 108 och 115
ENVI

Sirpa PIETIKÄINEN [PPE] Günther SIDL [S&D] Tilly METZ [Verts/ALE] Anja HAZEKAMP [GUE/NGL] Eleonora EVI [NI]

ansvarigt utskott

Invändning enligt artikel 112: Godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 och klyvningsprodukterna MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 och NK603 × DAS-40278-9

2019/2859(RSP) Resolutioner om aktuella frågor, artiklarna 78, 81, 103, 108 och 115
ENVI

Sirpa PIETIKÄINEN [PPE] Günther SIDL [S&D] Tilly METZ [Verts/ALE] Anja HAZEKAMP [GUE/NGL] Eleonora EVI [NI]

ansvarigt utskott

Invändning enligt artikel 112: Förlängning av godkännandet för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller eller har framställts av den genetiskt modifierade rapsen T45 (ACS-BNØØ8-2) till följd av saluföring av denna raps i tredjeländer till och med 2005

2019/2858(RSP) Resolutioner om aktuella frågor, artiklarna 78, 81, 103, 108 och 115
ENVI

Sirpa PIETIKÄINEN [PPE] Günther SIDL [S&D] Tilly METZ [Verts/ALE] Anja HAZEKAMP [GUE/NGL] Eleonora EVI [NI]

ansvarigt utskott