Senaste nytt

Texter som lagts fram för omröstning i utskott


Resultat : 246

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten

29-08-2018 LIBE_PA(2018)626976 PE 626.976v01-00
LIBE

Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 14-09-2018

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa och om upphävande av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014

31-07-2018 REGI_PA(2018)626678 PE 626.678v01-00
REGI

Mirosław PIOTROWSKI

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 07-09-2018

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem (gränser och viseringar) och om ändring av rådets beslut 2004/512/EG, förordning (EG) nr 767/2008, rådets beslut 2008/633/RIF, förordning (EU) 2016/399 och förordning (EU) 2017/2226

24-07-2018 LIBE_PR(2018)622263 PE 622.263v03-00
LIBE

Jeroen LENAERS

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 10-07-2018

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem (polissamarbete och rättsligt samarbete, asyl och migration)

24-07-2018 LIBE_PR(2018)622253 PE 622.253v03-00
LIBE

Nuno MELO

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 10-07-2018

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för miljö och klimatpolitik (Life) samt om upphävande av förordning (EU) nr 1293/2013

11-07-2018 REGI_PA(2018)625424 PE 625.424v01-00
REGI

Maria Gabriela ZOANĂ

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 24-09-2018

Dagens sändningar

Följ utskottssammanträdena i direktsändning

Multimediabibliotek

11-10-2018 - 09:10
ENVI Sammanträde
11-10-2018 - 09:07
LIBE Sammanträde
11-10-2018 - 09:04
JURI Sammanträde

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet är det normala förfarandet för att anta lagstiftning på EU-nivå.

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete

Delegerade akter

Interinstitutionellt register över delegerade akter