Senaste nytt

Utskotten sammanträder nästa gång 27 februari 2017 i Bryssel.

Texter som lagts fram för omröstning i utskott


Resultat : 211

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om utkastet till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av DNA-uppgifter med Grekland

08-02-2017 LIBE_PR(2017)597479 PE 597.479v02-00
LIBE

Claude MORAES

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 10-02-2017

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om utkastet till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Danmark

02-02-2017 LIBE_PR(2017)597478 PE 597.478v01-00
LIBE

Maria GRAPINI

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 10-02-2017

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om viss tillåten användning av verk och andra alster som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter till förmån för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp och om ändring av direktiv 2001/29/EG om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället

19-12-2016 CULT_PA(2016)595579 PE 595.579v01-00
CULT

Helga TRÜPEL

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 26-01-2017

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett in- och utresesystem som har till syfte att registrera in- och utreseuppgifter och uppgifter om nekad inresa för tredjelandsmedborgare som passerar Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser och om fastställande av villkoren för åtkomst till in- och utresesystemet för brottsbekämpande ändamål och om ändring av förordning (EG) nr 767/2008 och förordning (EU) nr 1077/2011

30-11-2016 LIBE_PR(2016)592408 PE 592.408v02-00
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 12-01-2017

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/399 vad gäller användningen av in- och utresesystemet

23-11-2016 LIBE_PR(2016)594059 PE 594.059v02-00
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 12-01-2017

Dagens sändningar

Ingen sändning i dag

Multimediabibliotek

16-02-2017 - 09:04
EMPL Sammanträde
13-02-2017 - 20:45
AFET Sammanträde
13-02-2017 - 20:41
CONT ECON Sammanträde

Förlikning och medbeslutande

Förlikning är den tredje och slutliga fasen i det ordinarie lagstiftningsförfarandet (även känt under namnet ”medbeslutandeförfarandet”, eller ”COD”).

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete