Senaste nytt

Utskotten sammanträder nästa gång 24 maj 2018 i Bryssel.

Texter som lagts fram för omröstning i utskott


Resultat : 101

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Island om kompletterande bestämmelser om instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering, som är en del av fonden för inre säkerhet, för perioden 2014–2020

25-04-2018 LIBE_PR(2018)620792 PE 620.792v02-00
LIBE

Anders Primdahl VISTISEN

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om kompletterande bestämmelser om instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering, som är en del av fonden för inre säkerhet, för perioden 2014–2020

20-04-2018 LIBE_PR(2018)620824 PE 620.824v01-00
LIBE

Claude MORAES

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om utkastet till rådets beslut om inledande av tillämpningen av återstående bestämmelser i Schengenregelverket rörande Schengens informationssystem i Republiken Bulgarien och Rumänien

22-03-2018 LIBE_PR(2018)618142 PE 618.142v01-00
LIBE

Monica MACOVEI

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 02-05-2018

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om städernas roll inom unionens institutionella ramar

19-02-2018 AFCO_PR(2018)618070 PE 618.070v02-00
AFCO

Kazimierz Michał UJAZDOWSKI

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 20-03-2018

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/62/EG om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer

08-01-2018 TRAN_PR(2018)615363 PE 615.363v03-00
TRAN

Christine REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 20-02-2018

Dagens sändningar

Ingen sändning i dag

Multimediabibliotek

17-05-2018 - 15:06
ITRE Sammanträde
17-05-2018 - 11:38
DEVE Sammanträde
17-05-2018 - 10:18
ENVI AGRI Sammanträde

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet är det normala förfarandet för att anta lagstiftning på EU-nivå.

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete

Delegerade akter

Interinstitutionellt register över delegerade akter