Senaste nytt

Utskotten sammanträder nästa gång 24 september 2018 i Bryssel.

Texter som lagts fram för omröstning i utskott


Resultat : 258

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 1093/2010

11-04-2018 ECON_PR(2018)619410 PE 619.410v01-00
ECON

Markus FERBER

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 01-06-2018

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillsyn av värdepappersföretag och om ändring av direktiven 2013/36/EU och 2014/65/EU

11-04-2018 ECON_PR(2018)619409 PE 619.409v01-00
ECON

Markus FERBER

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 01-06-2018

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Nederländerna – EGF/2018/001 NL/Finansiella tjänster)

28-08-2018 BUDG_PR(2018)626936 PE 626.936v01-00
BUDG

Ivana MALETIĆ

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 07-09-2018

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 5/2018 för budgetåret 2018, avsnitt III – kommissionen Återdragande av reserven för stöd till Turkiet från instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA II), ökning av anslagen till det europeiska grannskapsinstrumentet och anslagen till humanitärt bistånd för ytterligare brådskande åtgärder samt ändring av tjänsteförteckningen för genomförandeorganet för innovation och nätverk (Inea) i samband med initiativet WiFi4EU

19-07-2018 BUDG_PR(2018)625537 PE 625.537v01-00
BUDG

Siegfried MUREŞAN

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 11-09-2018

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av europeiska arbetsmyndigheten

21-06-2018 BUDG_PA(2018)623836 PE 623.836v01-00
BUDG

Jens GEIER

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 13-07-2018

Dagens sändningar

Ingen sändning i dag

Multimediabibliotek

13-09-2018 - 09:15
BUDG Sammanträde
13-09-2018 - 08:37
ENVI Sammanträde
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Sammanträde

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet är det normala förfarandet för att anta lagstiftning på EU-nivå.

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete

Delegerade akter

Interinstitutionellt register över delegerade akter