Senaste nytt

Utskotten sammanträder nästa gång 27 september 2018 i Bryssel.

Texter som lagts fram för omröstning i utskott


Resultat : 281

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över interimsbetänkandet om den fleråriga budgetramen 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt med avseende på en överenskommelse

29-08-2018 AFET_PA(2018)626911 PE 626.911v01-00
AFET

Marietje SCHAAKE

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 18-09-2018

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över genomförandet av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna i EU:s institutionella ram

18-07-2018 PETI_PA(2018)606045 PE 606.045v01-00
PETI

Josep-Maria TERRICABRAS

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 10-09-2018

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över genomföranderapporten avseende förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport inom och utanför EU

17-07-2018 PETI_PA(2018)625385 PE 625.385v01-00
PETI

Ángela VALLINA

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 06-09-2018

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

28-08-2018 BUDG_PA(2018)626917 PE 626.917v01-00
BUDG

Manuel dos SANTOS

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 11-09-2018

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av unionens rymdprogram och Europeiska unionens rymdprogrambyrå och om upphävande av förordningarna (EU) nr 912/2010, (EU) nr 1285/2013, (EU) nr 377/2014 och beslut 541/2014/EU.

02-08-2018 TRAN_PA(2018)626706 PE 626.706v01-00
TRAN

Massimiliano SALINI

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 13-09-2018

Dagens sändningar

Följ utskottssammanträdena i direktsändning

Multimediabibliotek

13-09-2018 - 09:15
BUDG Sammanträde
13-09-2018 - 08:37
ENVI Sammanträde
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Sammanträde

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet är det normala förfarandet för att anta lagstiftning på EU-nivå.

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete

Delegerade akter

Interinstitutionellt register över delegerade akter