Pågående verksamhet


Pågående verksamhet visar de lagstiftningsförfaranden som för närvarande pågår i varje utskott. Under varje post anges typ av förfarande, föredragandens namn och om utskottet har utsetts till ansvarigt utskott eller endast ska avge ett yttrande. Posterna innehåller även en länk till lagstiftningsdatabasen, som visar hela förfarandet i detalj, inklusive tillhörande dokument. När ett förfarande väl har slutförts på utskottsnivå tas det upp till omröstning under ett plenarsammanträde och anses därefter vara slutbehandlat.

Sök

Kommissionens delegerade beslut om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 vad gäller tillämpliga system för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda för balustradsatser och räcksatser som är avsedda för konstruktionsändamål uteslutande för att förhindra fall och som inte utsätts för vertikal belastning från konstruktionen

2019/2660(DEA) Förfaranden för delegerade akter
IMCO

ansvarigt utskott

Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 1230/2012 vad gäller krav för typgodkännande av vissa motorfordon försedda med förlängda förarhytter och av aerodynamiska anordningar och aerodynamisk utrustning för motorfordon och släpvagnar till dessa

2019/2735(RPS) Föreskrivande förfarande med kontroll
IMCO

ansvarigt utskott

Ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet

2018/0168(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
IMCO

ansvarigt utskott

Fastställande av villkor och förfarande genom vilka kommissionen får begära att företag och företagssammanslutningar tillhandahåller information när det gäller den inre marknaden och närliggande områden

2017/0087(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
IMCO

ansvarigt utskott

Europaparlamentets och rådets förordning om införande av ett europeiskt elektroniskt tjänstekort och därmed sammanhängande administrativa verktyg

2016/0403(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
IMCO

ansvarigt utskott

Europaparlamentets och rådets direktiv om den rättsliga och operativa ramen för det europeiska elektroniska tjänstekort som införs genom förordning … [tjänstekortsförordningen]

2016/0402(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
IMCO

ansvarigt utskott

Tillämpningen av direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden, om fastställande av ett anmälningsförfarande för tillståndsförfaranden och krav avseende tjänster, och om ändring av direktiv 2006/123/EG och förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden

2016/0398(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
IMCO

ansvarigt utskott

Nominering av en ledamot av Europeiska kommissionen - Kadri SIMSON (EE)

2019/0809(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
IMCO

rådgivande utskott

Kommissionens förordning om rättelse av den tyska språkversionen av förordning (EU) 2017/1151 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG, kommissionens förordningar (EG) nr 692/2008 och (EU) nr 1230/2012 och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 692/2008

2019/2725(RPS) Föreskrivande förfarande med kontroll
IMCO

rådgivande utskott

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 – alla avsnitt

2019/2028(BUD) Budgetförfarande
IMCO

Svenja HAHN [Renew]

rådgivande utskott