Pågående verksamhet


Pågående verksamhet visar de lagstiftningsförfaranden som för närvarande pågår i varje utskott. Under varje post anges typ av förfarande, föredragandens namn och om utskottet har utsetts till ansvarigt utskott eller endast ska avge ett yttrande. Posterna innehåller även en länk till lagstiftningsdatabasen, som visar hela förfarandet i detalj, inklusive tillhörande dokument. När ett förfarande väl har slutförts på utskottsnivå tas det upp till omröstning under ett plenarsammanträde och anses därefter vara slutbehandlat.

Sök

Kommissionens direktiv om ändring, för anpassning till tekniska framsteg, av bilagan till rådets direktiv 80/181/EEG vad gäller definitionerna av SI-grundenheterna

2019/2668(RPS) Föreskrivande förfarande med kontroll
IMCO

ansvarigt utskott

Kommissionens delegerade beslut om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 vad gäller tillämpliga system för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda för balustradsatser och räcksatser som är avsedda för konstruktionsändamål uteslutande för att förhindra fall och som inte utsätts för vertikal belastning från konstruktionen

2019/2660(DEA) Förfaranden för delegerade akter
IMCO

ansvarigt utskott

Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 genom fastställande av prestandaklasser med avseende på luftgenomsläpplighet för ljusinsläpp av plast och glas samt takluckor

2019/2659(DEA) Förfaranden för delegerade akter
IMCO

ansvarigt utskott

Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 genom fastställande av prestandaklasser med avseende på vindlastmotstånd för utvändiga solskydd och markiser

2019/2655(DEA) Förfaranden för delegerade akter
IMCO

ansvarigt utskott

Kommissionens förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/2003 om gödselmedel för att anpassa bilagorna I och IV

2019/2622(RPS) Föreskrivande förfarande med kontroll
IMCO

ansvarigt utskott

Ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet

2018/0168(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
IMCO

Dita CHARANZOVÁ [ALDE]

ansvarigt utskott

Direktivet om radioutrustning (2014/53/EU)

2018/2681(RSP) Resolutioner om aktuella frågor, artiklarna 78, 81, 103, 108 och 115
IMCO

ansvarigt utskott

Schweiz: Hinder för det fullständiga genomförandet av den inre marknaden

2018/2680(RSP) Resolutioner om aktuella frågor, artiklarna 78, 81, 103, 108 och 115
IMCO

ansvarigt utskott

Unionens certifieringssystem för säkerhetskontrollutrustning inom luftfarten

2016/0236(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
TRAN IMCO

Anneleen VAN BOSSUYT [ECR] Luis de GRANDES PASCUAL [PPE]

ansvarigt utskott

Fastställande av villkor och förfarande genom vilka kommissionen får begära att företag och företagssammanslutningar tillhandahåller information när det gäller den inre marknaden och närliggande områden

2017/0087(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
IMCO

Eva MAYDELL [PPE]

ansvarigt utskott