Pågående verksamhet


Pågående verksamhet visar de lagstiftningsförfaranden som för närvarande pågår i varje utskott. Under varje post anges typ av förfarande, föredragandens namn och om utskottet har utsetts till ansvarigt utskott eller endast ska avge ett yttrande. Posterna innehåller även en länk till lagstiftningsdatabasen, som visar hela förfarandet i detalj, inklusive tillhörande dokument. När ett förfarande väl har slutförts på utskottsnivå tas det upp till omröstning under ett plenarsammanträde och anses därefter vara slutbehandlat.

Sök

Draft Commission regulation amending Regulation (EC) No 1099/2008 of the European Parliament and of the Council on energy statistics, as regards the implementation of updates for the annual, monthly and short-term monthly energy statistics

2019/2770(RPS) Föreskrivande förfarande med kontroll
ITRE

ansvarigt utskott

Utkast till kommissionens förordning om upprättande av Prodcom-förteckningen över industriprodukter som avses i rådets förordning (EEG) nr 3924/91

2019/2753(RPS) Föreskrivande förfarande med kontroll
ITRE

ansvarigt utskott

Kommissionens förordning om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 808/2004 om gemenskapsstatistik om informationssamhället för referensåret 2020

2019/2752(RPS) Föreskrivande förfarande med kontroll
ITRE

ansvarigt utskott

Nominering av en ledamot av Europeiska kommissionen - Kadri SIMSON (EE)

2019/0809(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
ITRE

ansvarigt utskott

Europeiska institutet för innovation och teknik (omarbetning)

2019/0151(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
ITRE

ansvarigt utskott

Ett strategiskt innovationsprogram för Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) 2021-2027: en ökad innovationsförmåga för Europa

2019/0152(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
ITRE

ansvarigt utskott

Samarbetsavtalet om ett civilt globalt system för satellitnavigering (Global Navigation Satellite System – GNSS) mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens, Republiken Kroatiens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

2018/0429(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
ITRE

ansvarigt utskott

Samarbetsavtalet mellan EU och Schweiz om de europeiska programmen för satellitnavigering

2012/0231(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
ITRE

ansvarigt utskott

Commission Regulation amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)

2019/2773(RPS) Föreskrivande förfarande med kontroll
ITRE

rådgivande utskott

2018 discharge: General budget of the EU - European Commission

2019/2055(DEC) Ansvarsfrihetsförfarande
ITRE

rådgivande utskott