Pågående verksamhet


Pågående verksamhet visar de lagstiftningsförfaranden som för närvarande pågår i varje utskott. Under varje post anges typ av förfarande, föredragandens namn och om utskottet har utsetts till ansvarigt utskott eller endast ska avge ett yttrande. Posterna innehåller även en länk till lagstiftningsdatabasen, som visar hela förfarandet i detalj, inklusive tillhörande dokument. När ett förfarande väl har slutförts på utskottsnivå tas det upp till omröstning under ett plenarsammanträde och anses därefter vara slutbehandlat.

Sök

Kommissionens delegerade förordning om komplettering av direktiv (EU) 2018/2001 vad gäller fastställande av bränsleråvaror med hög risk för indirekt ändring av markanvändning för vilka en betydande utvidgning av produktionsområdet till mark med stora kollager kan observeras och certifiering av biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen med låg risk för indirekt ändrad markanvändning

2019/2649(DEA) Förfaranden för delegerade akter
ITRE

ansvarigt utskott, förstärkt samarbete

Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1369 vad gäller energimärkning av kyl-/frysprodukter och om upphävande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1060/2010

2019/2634(DEA) Förfaranden för delegerade akter
ITRE

ansvarigt utskott

Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1369 vad gäller energimärkning av kyl-/frysprodukter med direktförsäljningsfunktion

2019/2632(DEA) Förfaranden för delegerade akter
ITRE

ansvarigt utskott

Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1369 vad gäller energimärkning av diskmaskiner för hushållsbruk och om upphävande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1059/2010

2019/2633(DEA) Förfaranden för delegerade akter
ITRE

ansvarigt utskott

Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1369 vad gäller energimärkning av elektroniska bildskärmar och om upphävande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1062/2010

2019/2631(DEA) Förfaranden för delegerade akter
ITRE

ansvarigt utskott

Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och kommissionens förordning (EU) 2017/1369 med avseende på energimärkning av tvättmaskiner för hushållsbruk och kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk och om upphävande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1061/2010 och kommissionens direktiv 96/60/EG

2019/2630(DEA) Förfaranden för delegerade akter
ITRE

ansvarigt utskott

Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1369 vad gäller energimärkning av ljuskällor och om upphävande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 874/2012

2019/2629(DEA) Förfaranden för delegerade akter
ITRE

ansvarigt utskott

En europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi

2019/2544(RSP) Resolutioner om aktuella frågor, artiklarna 78, 81, 103, 108 och 115
ITRE

Christian EHLER [PPE] Kathleen VAN BREMPT [S&D] Zdzisław KRASNODĘBSKI [ECR] Fredrick FEDERLEY [ALDE] Benedek JÁVOR [Verts/ALE] Neoklis SYLIKIOTIS [GUE/NGL] Dario TAMBURRANO [EFDD] Barbara KAPPEL [ENF]

ansvarigt utskott

Samarbetsavtalet om ett civilt globalt system för satellitnavigering (Global Navigation Satellite System – GNSS) mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens, Republiken Kroatiens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

2018/0429(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
ITRE

ansvarigt utskott

Inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa

2018/0228(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
TRAN ITRE

Henna VIRKKUNEN [PPE] Marian-Jean MARINESCU [PPE] Pavel TELIČKA [ALDE]

ansvarigt utskott