Ändringsförslag


När ett förslag till betänkande, yttrande eller ändring av ett förslag från kommissionen har lagts fram inför utskottet har ledamöterna möjlighet att föreslå ändringar (däribland budgetändringsförslag). Utskottet fastställer en tidsfrist när samtliga ändringsförslag måste vara inlämnade. Därefter diskuterar och röstar utskottet om ändringsförslagen vid ett utskottssammanträde. De ändringsförslag som antagits förs sedan in i textförslaget innan det blir slutgiltigt. På den här sidan visas samtliga ändringsförslag som lagts fram av utskottsledamöterna innan förslagen har tagits upp till omröstning.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga ändringsförslag.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  AMENDMENTS 1 - 103 - Draft report - Cross-border restitution claims of works of art and cultural goods looted in armed conflicts and wars

09-11-2018 JURI_AM(2018)630473 PE 630.473v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/09247

  AMENDMENTS 3 - 7 - Draft report - Draft regulation of the European Parliament and of the Council on amending Protocol No 3 on the Statute of the Court of Justice of the European Union

08-11-2018 JURI_AM(2018)630426 PE 630.426v01-00
JURI

Tiemo WÖLKEN

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/12714

ÄNDRINGSFÖRSLAG 114 - Förslag till betänkande - Delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (”delgivning av handlingar”)

31-10-2018 JURI_AM(2018)629639 PE 629.639v01-00
JURI

Sergio Gaetano COFFERATI

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/13426

ÄNDRINGSFÖRSLAG 20 - 84 - Förslag till betänkande - Samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur

30-10-2018 JURI_AM(2018)629633 PE 629.633v01-00
JURI

Emil RADEV

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/13538

  AMENDMENTS 45 - 114 - Draft report - Service in the Member States of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters (service of documents)

30-10-2018 JURI_AM(2018)629638 PE 629.638v01-00
JURI

Sergio Gaetano COFFERATI

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/13426

ÄNDRINGSFÖRSLAG 63 - 247 - Förslag till yttrande - Europeiska socialfonden+ (ESF+)

29-10-2018 JURI_AM(2018)629643 PE 629.643v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/14009

ÄNDRINGSFÖRSLAG 45 - 330 - Förslag till yttrande - Främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster

26-10-2018 JURI_AM(2018)629590 PE 629.590v01-00
JURI

Francis ZAMMIT DIMECH

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/13033

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 78 - Förslag till betänkande - Snabb lösning av handelstvister

19-10-2018 JURI_AM(2018)629471 PE 629.471v01-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/13312

ÄNDRINGSFÖRSLAG 9 - 147 - Förslag till yttrande - Inrättande av programmet för rättigheter och värden

16-10-2018 JURI_AM(2018)629393 PE 629.393v01-00
JURI

Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/13639

ÄNDRINGSFÖRSLAG 66 - 303 - Förslag till betänkande - Skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten

26-09-2018 JURI_AM(2018)627664 PE 627.664v02-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/12902