Ändringsförslag


När ett förslag till betänkande, yttrande eller ändring av ett förslag från kommissionen har lagts fram inför utskottet har ledamöterna möjlighet att föreslå ändringar (däribland budgetändringsförslag). Utskottet fastställer en tidsfrist när samtliga ändringsförslag måste vara inlämnade. Därefter diskuterar och röstar utskottet om ändringsförslagen vid ett utskottssammanträde. De ändringsförslag som antagits förs sedan in i textförslaget innan det blir slutgiltigt. På den här sidan visas samtliga ändringsförslag som lagts fram av utskottsledamöterna innan förslagen har tagits upp till omröstning.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga ändringsförslag.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  AMENDMENTS 21 - 50 - Draft opinion - Alignment of reporting obligations in the field of environment policy

07-09-2018 JURI_AM(2018)627662 PE 627.662v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/13525

  AMENDMENTS 1 - 34 - Draft opinion - Autonomous driving in European Transport

06-09-2018 JURI_AM(2018)627642 PE 627.642v01-00
JURI

Emil RADEV

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/13337

ÄNDRINGSFÖRSLAG 45 - 255 - Förslag till yttrande - Tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen

05-07-2018 JURI_AM(2018)625205 PE 625.205v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/11961

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 38 - Förslag till yttrande - Hanteringen av globaliseringen: handelsaspekter

02-07-2018 JURI_AM(2018)623964 PE 623.964v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/11989

ÄNDRINGSFÖRSLAG 15 - 47 - Förslag till yttrande - Makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och inrättande av en europeisk systemrisknämnd

25-06-2018 JURI_AM(2018)623592 PE 623.592v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/11091

ÄNDRINGSFÖRSLAG 37 - 120 - Förslag till yttrande - Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillsyn av värdepappersföretag och om ändring av direktiven 2013/36/EU och 2014/65/EU

12-06-2018 JURI_AM(2018)623590 PE 623.590v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/11911

ÄNDRINGSFÖRSLAG 17 - 69 - Förslag till betänkande - Tillämplig lag för rättsverkan gentemot tredje man av överlåtelser av fordringar

04-06-2018 JURI_AM(2018)623589 PE 623.589v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/12508

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 11 - Förslag till betänkande - om friformsframställning, en utmaning på områdena immateriella rättigheter och skadeståndsansvar

18-04-2018 JURI_AM(2018)620922 PE 620.922v01-00
JURI

Joëlle BERGERON

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/09065

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 99 - Förslag till betänkande - Resultattavlan för rättskipningen i EU 2017

07-03-2018 JURI_AM(2018)619133 PE 619.133v01-00
JURI

Jytte GUTELAND

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/11955

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 93 - Förslag till betänkande - Kontrollen av EU-rättens tillämpning 2016

02-03-2018 JURI_AM(2018)619083 PE 619.083v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/11749