Förslag till yttranden


Ett förslag till yttrande är ett dokument som utarbetats av den ledamot som utsetts till föredragande för yttrandet och som sedan lämnas till det rådgivande utskottet för eventuell ändring och sedan går till omröstning.
När det gäller betänkanden som avser lagstiftning är förslagen till yttrande utformade som ändringsförslag av kommissionens lagstiftningsförslag och åtföljs – där så är lämpligt – av korta motiveringar. När det gäller betänkanden som inte avser lagstiftning är förslagen till yttrande utformade som förslag som, om de antas, vidarebefordras till det utskott som ansvarar för att utarbeta betänkandet, i vilket de sedan införs. På den här sidan visas förslagen till yttrande innan de går till omröstning i det rådgivande utskottet.
Använd sökfunktionen för att söka i samtliga tillgängliga förslag till yttranden.

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027

03-09-2018 JURI_PA(2018)627030 PE 627.030v01-00
JURI

Evelyne GEBHARDT

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 17-09-2018

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om samordning av rapporteringsskyldigheter på miljöpolitikens område och om ändring av direktiv 86/278/EEG, 2002/49/EG, 2004/35/EG, 2007/2/EG, 2009/147/EG och 2010/63/EU, förordning (EG) nr 166/2006 och (EU) nr 995/2010 samt rådets förordningar (EG) nr 338/97 och (EG) nr 2173/2005

23-08-2018 JURI_PA(2018)626921 PE 626.921v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 07-09-2018

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/13525

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över självkörande bilar inom EU:s transporter

18-07-2018 JURI_PA(2018)623863 PE 623.863v01-00
JURI

Emil RADEV

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 06-09-2018

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/13337

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan och ändring av förordning (EG) nr 178/2002 [om allmän livsmedelslagstiftning], direktiv 2001/18/EG [om avsiktlig utsättning av genmodifierade organismer i miljön] samt förordningarna (EG) nr 1829/2003 [om genmodifierade foder och livsmedel], (EG) nr 1831/2003 [om fodertillsatser], (EG) nr 2065/2003 [om rökaromer], (EG) nr 1935/2004 [om material i kontakt med livsmedel], (EG) nr 1331/2008 [om ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer], (EG) nr 1107/2009 [om växtskyddsmedel] och (EU) 2015/2283 [om nya livsmedel]

18-07-2018 JURI_PA(2018)625400 PE 625.400v01-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 07-09-2018

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten

12-07-2018 JURI_PA(2018)625406 PE 625.406v01-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 06-09-2018

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet

11-07-2018 JURI_PA(2018)625394 PE 625.394v01-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 07-09-2018

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över hanteringen av globaliseringen: handelsaspekter

30-05-2018 JURI_PA(2018)622118 PE 622.118v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 29-06-2018

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/11989

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen

24-05-2018 JURI_PA(2018)621111 PE 621.111v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 29-06-2018

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/11961

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillsyn av värdepappersföretag och om ändring av direktiven 2013/36/EU och 2014/65/EU

27-04-2018 JURI_PA(2018)621063 PE 621.063v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 01-06-2018

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/11911

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1092/2010 om makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd

26-04-2018 JURI_PA(2018)621062 PE 621.062v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 01-06-2018

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/11091