Förslag till yttranden


Ett förslag till yttrande är ett dokument som utarbetats av den ledamot som utsetts till föredragande för yttrandet och som sedan lämnas till det rådgivande utskottet för eventuell ändring och sedan går till omröstning.
När det gäller betänkanden som avser lagstiftning är förslagen till yttrande utformade som ändringsförslag av kommissionens lagstiftningsförslag och åtföljs – där så är lämpligt – av korta motiveringar. När det gäller betänkanden som inte avser lagstiftning är förslagen till yttrande utformade som förslag som, om de antas, vidarebefordras till det utskott som ansvarar för att utarbeta betänkandet, i vilket de sedan införs. På den här sidan visas förslagen till yttrande innan de går till omröstning i det rådgivande utskottet.
Använd sökfunktionen för att söka i samtliga tillgängliga förslag till yttranden.

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar och om upphävande av direktiv 2000/84/EG

17-01-2019 JURI_PA(2019)632863 PE632.863v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 01-02-2019

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) vad gäller samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten och effektiviteten i Olafs utredningar

08-11-2018 JURI_PA(2018)630425 PE630.425v01-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 21-11-2018

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/103/EG av den 16 september 2009 om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet

07-11-2018 JURI_PA(2018)629601 PE629.601v02-00
JURI

Joëlle BERGERON

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 20-11-2018

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet Kreativa Europa (2021–2027) och om upphävande av förordning (EU) nr 1295/2013

24-10-2018 JURI_PA(2018)629537 PE629.537v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 27-11-2018

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt IV – domstolen

12-10-2018 JURI_PA(2018)628681 PE628.681v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 09-11-2018

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska socialfonden+ (ESF+)

12-10-2018 JURI_PA(2018)628700 PE628.700v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 25-10-2018

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster

27-09-2018 JURI_PA(2018)628386 PE628.386v01-00
JURI

Francis ZAMMIT DIMECH

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 24-10-2018

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättigheter och värden

19-09-2018 JURI_PA(2018)627900 PE627.900v01-00
JURI

Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 15-10-2018

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027

03-09-2018 JURI_PA(2018)627030 PE627.030v01-00
JURI

Evelyne GEBHARDT

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 17-09-2018

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om samordning av rapporteringsskyldigheter på miljöpolitikens område och om ändring av direktiv 86/278/EEG, 2002/49/EG, 2004/35/EG, 2007/2/EG, 2009/147/EG och 2010/63/EU, förordning (EG) nr 166/2006 och (EU) nr 995/2010 samt rådets förordningar (EG) nr 338/97 och (EG) nr 2173/2005

23-08-2018 JURI_PA(2018)626921 PE626.921v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 05-09-2018