Förslag till betänkanden


Utskotten kan få i uppdrag att utarbeta förslag till betänkanden om frågor som rör lagstiftning eller andra frågor. I normala fall får utskottet i uppdrag att utarbeta ett förslag till betänkande om en viss fråga när det rör ett politikområde där utskottet har behörighet. Men under vissa omständigheter kan ett utskott utarbeta ett betänkande genom eget initiativ. För varje betänkande utses en föredragande bland utskottets ledamöter. Föredraganden ansvarar för att utarbeta förslaget till betänkande. När ett förslag till betänkande har utarbetats läggs det fram inför utskottet och diskuteras vid utskottets sammanträden och ledamöterna kan lägga fram ändringsförslag om de önskar. På den här sidan visas förslag till betänkanden innan några ändringsförslag har lagts till.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till betänkanden.

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om Europeiska unionens anslutning till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar

22-03-2019 JURI_PR(2019)637267 PE637.267v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 01-04-2019

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om unionens åtgärder efter anslutningen till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar

30-11-2018 JURI_PR(2018)631792 PE631.792v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 12-12-2018

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fiskerikontrollbyrån (kodifiering)

28-11-2018 JURI_PR(2018)629749 PE629.749v01-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättsliga frågor

08-11-2018 CJ03_PR(2018)630382 PE630.382v01-00
LIBE JURI

Josef WEIDENHOLZER, Heidi HAUTALA

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 05-12-2018

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets beslut om bemyndigande för Österrike och Rumänien att i Europeiska unionens intresse godta Honduras anslutning till 1980 års konvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn

07-11-2018 JURI_PR(2018)630394 PE630.394v01-00
JURI

Mary HONEYBALL

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 21-11-2018

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets beslut om bemyndigande för Österrike, Luxemburg och Rumänien att i Europeiska unionens intresse godta Vitrysslands och Uzbekistans anslutning till 1980 års konvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn

07-11-2018 JURI_PR(2018)630396 PE630.396v01-00
JURI

Mary HONEYBALL

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 21-11-2018

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (kodifiering)

06-11-2018 JURI_PR(2018)627604 PE627.604v01-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets beslut om bemyndigande för Österrike att i Europeiska unionens intresse godta Ecuadors och Ukrainas anslutning till 1980 års konvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn

06-11-2018 JURI_PR(2018)630368 PE630.368v01-00
JURI

Mary HONEYBALL

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 21-11-2018

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets beslut om bemyndigande för Österrike, Cypern, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Rumänien och Förenade kungariket att i Europeiska unionens intresse godta Dominikanska republikens anslutning till 1980 års konvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn

06-11-2018 JURI_PR(2018)630374 PE630.374v01-00
JURI

Mary HONEYBALL

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 21-11-2018

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om gränsöverskridande anspråk på återlämnande av konstverk och kulturföremål som plundrats under väpnade konflikter och krig

05-11-2018 JURI_PR(2018)622144 PE622.144v05-00
JURI

Pavel SVOBODA

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 09-11-2018