Förslag till betänkanden


Utskotten kan få i uppdrag att utarbeta förslag till betänkanden om frågor som rör lagstiftning eller andra frågor. I normala fall får utskottet i uppdrag att utarbeta ett förslag till betänkande om en viss fråga när det rör ett politikområde där utskottet har behörighet. Men under vissa omständigheter kan ett utskott utarbeta ett betänkande genom eget initiativ. För varje betänkande utses en föredragande bland utskottets ledamöter. Föredraganden ansvarar för att utarbeta förslaget till betänkande. När ett förslag till betänkande har utarbetats läggs det fram inför utskottet och diskuteras vid utskottets sammanträden och ledamöterna kan lägga fram ändringsförslag om de önskar. På den här sidan visas förslag till betänkanden innan några ändringsförslag har lagts till.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till betänkanden.

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (kodifiering)

30-08-2018 JURI_PR(2018)622141 PE 622.141v01-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2017/1132 vad gäller gränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar av företag

21-08-2018 JURI_PR(2018)625524 PE 625.524v02-00
JURI

Evelyn REGNER

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 14-09-2018

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2017/1132 vad gäller användningen av digitala verktyg och förfaranden inom bolagsrätt

26-07-2018 JURI_PR(2018)625405 PE 625.405v01-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 11-09-2018

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten

02-07-2018 JURI_PR(2018)623965 PE 623.965v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 06-09-2018

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämplig lag för rättsverkan gentemot tredje man av överlåtelser av fordringar

03-05-2018 JURI_PR(2018)621985 PE 621.985v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 01-06-2018

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/12508

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om friformsframställning, en utmaning på områdena immateriella rättigheter och skadeståndsansvar

22-02-2018 JURI_PR(2018)618019 PE 618.019v02-00
JURI

Joëlle BERGERON

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 28-02-2018

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/09065

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ersättande av bilaga A till förordning (EU) 2015/848 om insolvensförfaranden

20-02-2018 JURI_PR(2018)613544 PE 613.544v01-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 11-04-2018

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/10569

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om statistik över godstransporter på inre vattenvägar (kodifiering)

08-02-2018 JURI_PR(2018)618089 PE 618.089v01-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/11188

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE The 2017 EU Justice Scoreboard

06-02-2018 JURI_PR(2018)616858 PE 616.858v01-00
JURI

Jytte GUTELAND

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 06-03-2018

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/11955

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om kontrollen av EU-rättens tillämpning 2016

01-02-2018 JURI_PR(2018)617980 PE 617.980v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 28-02-2018

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/11749