Förslag till betänkanden


Utskotten kan få i uppdrag att utarbeta förslag till betänkanden om frågor som rör lagstiftning eller andra frågor. I normala fall får utskottet i uppdrag att utarbeta ett förslag till betänkande om en viss fråga när det rör ett politikområde där utskottet har behörighet. Men under vissa omständigheter kan ett utskott utarbeta ett betänkande genom eget initiativ. För varje betänkande utses en föredragande bland utskottets ledamöter. Föredraganden ansvarar för att utarbeta förslaget till betänkande. När ett förslag till betänkande har utarbetats läggs det fram inför utskottet och diskuteras vid utskottets sammanträden och ledamöterna kan lägga fram ändringsförslag om de önskar. På den här sidan visas förslag till betänkanden innan några ändringsförslag har lagts till.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till betänkanden.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Justice programme

08-11-2018 CJ03_PR(2018)630382 PE 630.382v01-00
LIBE JURI

Heidi HAUTALA, Josef WEIDENHOLZER

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 05-12-2018

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets beslut om bemyndigande för Österrike och Rumänien att i Europeiska unionens intresse godta Honduras anslutning till 1980 års konvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn

07-11-2018 JURI_PR(2018)630394 PE 630.394v01-00
JURI

Mary HONEYBALL

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 21-11-2018

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets beslut om bemyndigande för Österrike, Luxemburg och Rumänien att i Europeiska unionens intresse godta Vitrysslands och Uzbekistans anslutning till 1980 års konvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn

07-11-2018 JURI_PR(2018)630396 PE 630.396v01-00
JURI

Mary HONEYBALL

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 21-11-2018

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council concerning trade in certain goods which could be used for capital punishment, torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment (codification)

06-11-2018 JURI_PR(2018)627604 PE 627.604v01-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets beslut om bemyndigande för Österrike att i Europeiska unionens intresse godta Ecuadors och Ukrainas anslutning till 1980 års konvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn

06-11-2018 JURI_PR(2018)630368 PE 630.368v01-00
JURI

Mary HONEYBALL

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 21-11-2018

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets beslut om bemyndigande för Österrike, Cypern, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Rumänien och Förenade kungariket att i Europeiska unionens intresse godta Dominikanska republikens anslutning till 1980 års konvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn

06-11-2018 JURI_PR(2018)630374 PE 630.374v01-00
JURI

Mary HONEYBALL

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 21-11-2018

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om gränsöverskridande anspråk på återlämnande av konstverk och kulturföremål som plundrats under väpnade konflikter och krig

05-11-2018 JURI_PR(2018)622144 PE 622.144v05-00
JURI

Pavel SVOBODA

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 09-11-2018

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/09247

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 469/2009 om tilläggsskydd för läkemedel

30-10-2018 JURI_PR(2018)629542 PE 629.542v01-00
JURI

Luis de GRANDES PASCUAL

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 23-11-2018

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om utkastet till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol

18-10-2018 JURI_PR(2018)628708 PE 628.708v01-00
JURI

Tiemo WÖLKEN

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 07-11-2018

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/12714

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om grupptalan för att skydda konsumenternas kollektiva intressen, och om upphävande av direktiv 2009/22/EG

12-10-2018 JURI_PR(2018)628647 PE 628.647v01-00
JURI

Geoffroy DIDIER

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 06-11-2018