Meddelanden till ledamöterna


Meddelanden till ledamöterna används av utskotten för att vidarebefordra sådan information till ledamöterna som inte passar in under övriga dokumenttyper. Det kan röra sig om en sammanfattning av ett delegationsbesök, ett möte med en sakkunnig, frågor till en kommissionsledamot eller offentliggörande av ingivna framställningar.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga meddelanden till ledamöterna.

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA - Förslag till rådets direktiv om allmänna regler för punktskatt (omarbetning)

01-02-2019 JURI_CM(2019)634653 PE 634.653v01-00
JURI

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA - Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (omarbetning)

18-01-2019 JURI_CM(2019)632978 PE 632.978v01-00
JURI

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA - Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattebelagda varor (omarbetning)

04-12-2018 JURI_CM(2018)631871 PE 631.871v01-00
JURI

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA - Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt nätverk av sambandsmän för invandring (omarbetning)

06-11-2018 JURI_CM(2018)629752 PE 629.752v01-00
JURI

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA - Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om långlivade organiska föroreningar (omarbetning)

31-08-2018 JURI_CM(2018)625541 PE 625.541v02-00
JURI

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA - Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (omarbetning)

18-07-2018 JURI_CM(2018)625526 PE 625.526v01-00
JURI

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA - Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om kvaliteten på dricksvatten (omarbetning)

02-05-2018 JURI_CM(2018)621962 PE 621.962v01-00
JURI

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA - Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av utsläppsnormer för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon som ett led i unionens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon och om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 (omarbetning)

06-04-2018 JURI_CM(2018)618098 PE 618.098v01-00
JURI

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA - Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (omarbetning)

28-02-2018 JURI_CM(2018)618351 PE 618.351v01-00
JURI

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA - Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (omarbetning)

20-10-2017 JURI_CM(2017)612209 PE 612.209v01-00
JURI